NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: UREDBA O OKOLJSKO PRIMERNI ZASNOVI - SVET SPREJEL STALIŠČE

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Svet je sprejel stališče („splošni pristop“) o predlagani uredbi o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke. Nova uredba bo nadomestila sedanjo direktivo iz leta 2009 ter razširila področje uporabe, tako da bodo zahteve za okoljsko trajnostnost določene za skoraj vse vrste blaga na trgu EU. Z njo bo uveden digitalni potni list za izdelke, določa pa tudi pravila o preglednosti in prepovedih v zvezi z uničevanjem neprodanega potrošniškega blaga.

Stališče Sveta izboljšuje okvir za pooblastitev Komisije za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo in uvaja neposredno prepoved uničevanja neprodanega tekstila (razen za mikro in mala podjetja ter za srednja podjetja v prehodnem obdobju), s čimer se povečuje tudi nameravani učinek te uredbe. Iz področja uporabe izključuje motorna vozila, predvideva pa tudi najkrajše časovno obdobje, ki bo dano na voljo podjetjem za prilagoditev novim zahtevam, ki jih bo določila Komisija.

Če hočemo, da bodo na trgu res trajnostni evropski izdelki, se moramo tega vprašanja lotiti v izhodišču: pri zasnovi. Uredba o okoljsko primerni zasnovi bo zagotovila, da bodo izdelki, ki se prodajajo na trgu EU, primerni in pripravljeni za zeleni prehod.

Zahteve za okoljsko primernost in digitalni potni list

Uredba o okoljsko primerni zasnovi se bo uporabljala za skoraj vse kategorije izdelkov. Podobno kot veljavna direktiva iz leta 2009 vzpostavlja harmoniziran okvir za določanje zahtev za specifične skupine izdelkov, tako da bodo energetsko učinkoviti in gospodarni z viri, vendar pa naj bi bili po novem tudi bolj trajni, zanesljivi, povečale naj bi se možnosti za njihovo ponovno uporabo, nadgradnjo in popravilo, bili naj bi bolj primerni za recikliranje, lažje pa naj bi jih bilo tudi vzdrževati. Komisija lahko z delegiranimi akti predlaga nove zahteve, če je to potrebno zaradi novih vrst izdelkov ali tehnologij.

Z uredbo naj bi bil tudi olajšan pretok takih izdelkov na enotnem trgu. Nov „digitalni potni list za izdelke“ bo vseboval informacije o okoljski trajnostnosti izdelkov, tako da se bodo lahko potrošniki in podjetja ob nakupu izdelkov informirano odločali, javni organi pa bodo lahko bolje opravljali preglede in nadzor. V predlogu so tudi določbe o preglednosti in preprečevanju uničevanja neprodanih potrošniških izdelkov ter o zelenem javnem naročanju.

Stališča Sveta

V stališču Sveta je pojasnjeno, kako bi morali strokovnjaki in strokovnjakinje iz držav članic, pa tudi drugi deležniki, kot je industrija, sodelovati pri pripravi prihodnjih zahtev za okoljsko primerno zasnovo. Pojasnjena so tudi merila in vidiki, o katerih bi bilo treba razmisliti pred pripravo zahtev za okoljsko primerno zasnovo.

V splošnem pristopu je predvidena nova neposredna prepoved uničevanja tekstila in oblačil, pri čemer za srednja podjetja velja štiriletno izvzetje, za mala in mikro podjetja pa je izvzetje splošno. S prepovedjo naj bi bil zmanjšan okoljski vpliv oblačil ali oblačilnih dodatkov, ki so izdelani, a nikoli uporabljeni, kar je še posebej pogosto, odkar so se začele hitro večati spletne prodaje. To povzroča izgubo dragocenih gospodarskih virov, saj se blago proizvede, transportira in nato uniči, ne da bi sploh bilo uporabljeno za svoj namen.

Stališče Sveta izključuje motorna vozila iz skupin blaga, zajetih v to uredbo, saj je okoljski učinek avtomobilov obravnavan že v specifični zakonodaji.

Nazadnje je v splošnem pristopu Sveta določeno tudi, da je prehodno obdobje od začetka veljavnosti delegiranih aktov o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo do njihove uporabe najmanj 18 mesecev, tako da bodo imeli gospodarski subjekti čas, da se prilagodijo novim zahtevam. Države članice imajo na voljo dve leti za prilagoditev in sprejetje potrebnih nacionalnih ukrepov, tudi o nadzoru trga in globah.

Ozadje

S sedanjo Direktivo 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi so uvedene zahteve za energetsko učinkovitost 31 skupin proizvodov. Glede na izračune Komisije je bilo tako pri energetskih izdatkih prihranjenih 120 milijard EUR, letna energetska poraba izdelkov, zajetih v njeno področje uporabe, pa se je zmanjšala za 10 %. Novi predlog nadgrajuje veljavno direktivo o okoljsko primerni zasnovi in v področje uporabe vključuje skoraj vse kategorije izdelkov (izvzeti so samo hrana in krma, zdravila in veterinarski proizvodi ter motorna vozila), vključeval pa bo tudi zahteve glede, na primer, trajnosti izdelkov ter možnosti ponovne uporabe, nadgradnje in popravila; prisotnosti snovi, ki zmanjšujejo možnosti za krožnost; energetske učinkovitosti in gospodarne rabe virov; vsebnosti recikliranih materialov, ponovne izdelave in recikliranja; ogljičnega in okoljskega odtisa ter zahtev glede informacij, tudi digitalnega potnega lista izdelka.

Naslednji koraki

22. maja 2023 dogovorjeni splošni pristop formalizira pogajalsko stališče Sveta. Predsedstvu Sveta daje mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom, ki se bodo začela takoj, ko bo Parlament sprejel svoje stališče.

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določitev zahtev za okoljsko primerno zasnovo za trajnostne izdelke in razveljavitvi Direktive 2009/125/ES – splošni pristop

Vir: https://www.consilium.europa.eu

 


Morda vas zanima