Informacije


Kontaktna točka SIST za proizvode in za gradbeništvo je po pooblastilih države RS zadolžena za dajanje brezplačnih informacij vsem zainteresiranim subjektom v RS, kot tudi iz tujine.

Kontaktna točka SIST prav tako nudi pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) z brezplačnimi informacijami in organizacijo izobraževanj s področja dela standardizacije.

Podobne kontaktne točke so bile ustanovljene v vseh državah članicah EU, saj pravna podlaga temelji na EU zakonodaji.

 

 

Kontaktna točka za proizvode (PCP - Product Contact Point)

Kontaktna točka za proizvode v Sloveniji skladno z UREDBO (EU) 2019/515 z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 deluje od 13. maja 2009 v okviru SIST na podlagi sklepa Vlade RS (21 kB).

UREDBA (EU) 2019/515 se je začela uporabljati 19. aprila 2020.

Uredba določa pravila in postopke uporabe načela vzajemnega priznavanja v posameznih primerih.

Vključuje:

  • natančno opredeljen postopek ocenjevanja, ki ga morajo pristojni organi upoštevati pri ocenjevanju blaga,
  • obvezne elemente, ki jih je treba vključiti v upravno odločbo, ki omejuje ali prepoveduje dostop do trga,
  • prostovoljno Izjavo o vzajemnem priznavanju, ki jo podjetja lahko uporabijo, da dokažejo, da se njihovi proizvodi zakonito tržijo v drugi državi EU (na voljo so praktični nasveti o deklaraciji o vzajemnem priznavanju),
  • poslovno prijazen postopek reševanja problemov, ki temelji na sistemu SOLVIT, ki vključuje možnost ocene Komisije o združljivosti odločitve o omejevanju ali prepovedi dostopa na trg s pravom EU,
  • močnejše upravno sodelovanje za izboljšanje uporabe načela vzajemnega priznavanja,
  • več informacij podjetjem prek okrepljenih kontaktnih točk za proizvode in enotnega digitalnega prehoda.

Kontaktno točko se zaprosi o tehničnih predpisih za določeno vrsto proizvoda, za katere ni enotne zakonodaje. Kontaktna točka bo raziskala, ali obstajajo tehnični predpisi v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah za določeno vrsto proizvoda, in če je tako, bo zagotovila informacije o teh predpisih. 

Kontaktna točka je dolžna odgovoriti na vsa vprašanja v 15 delovnih dneh po prejemu.  

Za lažje izvajanje uredbe o vzajemnem priznavanju v nekaterih posebnih sektorjih, so bila sprejeta naslednja vodila in neobvezujoče smernice:

 

 

Kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo

Ustanovljena je bila s 1. julijem 2013 s Sklepom vlade RS o imenovanju SIST Kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo ( 468 kB ), ki je s tem prevzela naloge v zvezi z zahtevami 10. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ( 1 MB ).

V zvezi z nalogami iz te uredbe vsaka država članica zagotovi, da kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljajo pregledne in razumljive informacije o določbah, ki veljajo na njenem ozemlju za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda.

Zahteva Uredbe (EU) št. 305/2011 je, da morajo kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo svoje naloge opravljati tako, da ne pride do navzkrižja interesov, zlasti kar zadeva postopke za pridobitev oznake CE.

Kontaktna točka je dolžna odgovoriti na vsa vprašanja v 15 delovnih dneh po prejemu.  

Vprašanja zainteresiranih se nanašajo na različne vrste gradbenih proizvodov, bazo najpogostejših vprašanj v državah članicah pa vodi Evropska komisija.

Prevod najpogostejših vprašanj je tudi na spletni strani MGRT: 
https://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbeni_proizvodi/uredba_eu_3052011/

Dodatne informacije v zvezi z zahtevami za dajanje gradbenih proizvodov na trg, so zainteresiranim na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij:
https://www.mgrt.gov.si/en/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/gradbeni_proizvodi/