Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Notifikacije


Tehnična zakonodaja

Kontaktna točka za notifikacije tehnične zakonodaje deluje na SIST od leta 1997 na podlagi
Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (Uradni list RS, št. 19/2014). Z omenjeno Uredbo je Slovenija v pravni red prenesla določila evropske direktive o postopku informiranja na področju standardov in tehničnih predpisov Direktiva 2015/1535 ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe in Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT).

Postopek notifikacije na področju tehničnih predpisov in standardov je usmerjen v preprečevanje trgovinskih ovir pri vstopu proizvodov natuje trge, ki bi lahko nastale zaradi različnih zahtev, ki jih sprejmejo države članice EU in Svetovne trgovinske organizacije.

Za del obveznosti v zvezi z notifikacijami dokumentov tehnične zakonodaje, ki so v pripravi v Sloveniji, morajo sodelovati vsi pristojni državni organi, ki začnejo s pripravo standarda, tehničnega predpisa ali postopka ugotavljanja skladnosti. Državni organ, ki začne s pripravo dokumenta, mora o tem obvestiti Kontaktno točko na predpisanem obrazcu. Obrazec zajema vse podatke, potrebne za notifikacijo po direktivi EU 2015/1535 in WTO/TBT sporazumu. Kontaktna točka nato izvede postopek notifikacije po predpisanem postopku.

Obrazec - Obvestilo o pripravi tehničnega predpisa (59 kB, MS Word)
Pojasnila za izpolnjevanje obrazca

V Kontaktni točki so na voljo informacije o tehničnih predpisih, standardih in postopkih za presojo skladnosti, ki so jih notificirale druge države članice EU in WTO in bi lahko predstavljali ovire pri mednarodnem trgovanju. 

Informacije o tujih notifikacijah, katere pripravlja Kontaktna točka SIST, so na voljo v mesečnih novostih:

https://www.sist.si/kontaktna-tocka/novicke-iz-kontaktne-tocke-mesecni-seznami-tujih-notifikacij-in-novosti-pri-sklicevanju-na-standarde.html

Tovrstne informacije o tujih notifikacijah v nekoliko drugačni obliki so zainteresiranim na voljo tudi na spletni strani Komisije EU, kjer se je tudi možno naročiti po posameznih področjih na obveščanje o teh informacijah:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tbt/en/

Koristne informacije:

Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini (WTO/TBT): 10 ključnih rezultatov iz leta 2022

 

Storitve 

Kontaktna točka za notifikacije zahtev za storitve deluje na SIST od leta 2013 na podlagi Uredbe o postopku notificiranja zahtev za storitve (Uradni list RS, št. 80/10).
 
Direktiva 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu ( 203 kB ) zahteva od držav članic EU, da uradno obvestijo Komisijo o vseh novih zakonih ali drugih upravnih predpisih, ki uvajajo nove zahteve za storitve ali njihove spremembe in priložijo utemeljitve. Komisija te določbe sporoči drugim državam članicam. Najpozneje v treh mesecih od datuma prejema uradnega obvestila Komisija preuči skladnost morebitnih novih zahtev s pravom Skupnosti in, kjer je primerno, sprejme odločitev, s katero zahteva od zadevne države članice, da zahtev ne sprejme ali jih odpravi. Postopek je izveden preko informacijskega sistema za notranji trg (IMI).
 
V postopku notificiranja kontaktna točka sprejema obvestila pristojnih organov - državnih organov in organov lokalne samouprave, ki pripravljajo predloge predpisov z zahtevami za storitve in v dogovoru z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo obvešča Evropsko komisijo.
 
Zahtevek za notifikacijo pošljejo pristojni organi na Kontaktno točko v obliki »obvestila A« ali »obvestila B«. V prvem primeru se zahteva nanaša na ponudnike storitev s sedežem v Sloveniji, v drugem primeru pa na čezmejne ponudnike storitev (v primeru enakih zahtev za obe vrsti ponudnikov pa se izpolni le »obvestilo B«).
 
 
 
 
Notifikacije predpisov drugih držav članic KT SIST spremlja v preko IMI sistema in jih jih pošlje ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo in ministrstvu, v katerega delovno področje sodi notificirani predpis. Informacije o tem objavlja na svoji spletni strani: