Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Koledar izobraževanj


Direktivo o strojih 2006/42/ES je nadomestila Uredba (EU) 2023/1230, s katero je po reviziji dosežena večja pravna varnost v smislu izbire pravega pravnega okvira, ki se uporablja zanje. Seminar pa je namenjen predhodni predstavitvi novosti ter načinov za implementacijo zahtev pri proizvajalcih strojev in delno dokončanih strojev, pri uporabnikih v delovnem procesu in na splošno pri uporabnikih. Obsegal bo pregled novih zakonodajnih zahtev, primerov uporabe standardov in postopkov ugotavljanja skladnosti za stroje, navodil za pripravo dokumentov in označevanje proizvodov z oznako CE.

Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost na otoških igriščih in športnorekreacijskih objektih (ŠRO), je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljalci urejati skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, Gradbenim zakonom, Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Dejstvo je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, kljub osnovnemu usposabljanju, ne znajo rešiti. Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte (ŠRO). Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike, itd. Zanimiva in aktualna je tudi problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, to je samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporaba naravnih priročnih materialov, ipd.

Že od uveljavitve gradbenega zakona (GZ-1) je obvezno ustrezno projektiranje, graditev, izpolnjevanje pogodbenih, tehničnih in izvedbenih pogojev pri graditvi objektov ter upoštevanje veljavne zakonodaje v zvezi z zagotavljanjem ustreznih nespremenljivih lastnosti gradbenih proizvodov, ustreznega usklajevanja proizvajalca z ostalimi udeleženci v tržni verigi, projektiranja, graditve in zagotavljanja dolge življenjske dobe stavb ter ustreznih lastnosti bivanja v njih. Na seminarju bodo podane tudi zahteve, ki jih za trajnostno graditev in ustrezne lastnosti gradbenih proizvodov in stavb podajajo zakonodaja, standardi in tehnične smernice. Posebej bo prikazana uporaba standarda za trajnostnost stavb SIST EN 17680 in standardov v souporabi pri obnovi stavb.

Konec leta 2021 je bil sprejet nov Gradbeni zakon (GZ-1) z nekaterimi spremembami predhodno veljavnega zakona iz leta 2018 na podlagi analize stanja v praksi in s težnjo po odpravi nekaterih administrativnih ovir ter pohitritvi postopkov za izdajo dovoljenj v zvezi z graditvijo. Novela zakona, ki se je začela uporabljati s 1. junijem 2022, uvaja določene poenostavitve pridobivanja gradbenega dovoljenja oziroma pravno fikcijo izdanega uporabnega dovoljenja ter legalizacije objektov daljšega obstoja in tudi delov objekta.