Koledar izobraževanj


Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju novih zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali webinar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte, ki so vse pogosteje pojavljajo na javnih površinah, velikokrat v kombinaciji z otroškimi igrali, kar je lahko še dodaten izziv za upravljalca.

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv hkrati. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.

Vsebina spletnega seminarja daje informacije o pomenu uporabe mednarodnih in evropskih standardov, kot je na primer SIST EN ISO 22000:2018 v živilski dejavnosti, z namenom lažjega obvladovanja tveganj v fazi proizvodnje živil ter izpolnjevanja zahtev za nosilce živilskih dejavnosti, ki se preverjajo v okviru uradnega nadzora predpisanega v Uredbi EU 2017/625. Spletni seminar zagotavlja razumevanje osnovnih načel v proizvodnji varne in kakovostne hrane vezane na zagotavljanje sledljivosti in označevanje živil, ki jih morajo poznati živilski strokovnjaki pri svojem delu. Informacije o bistvenih novostih v živilski zakonodaji povezanih z označevanjem države porekla/kraja izvora živil ter osnovnih sestavin v živilih bodo koristile NŽD pri reviziji obstoječih označb in pri pripravi novih označb živil, da bodo le te skladne s predpisi. Hkrati daje predloge za uporabo mednarodnih/evropskih standardov pri različnih nosilcih živilske dejavnosti kot pomoč pri obvladovanju tveganj povezanih z alergeni v živilih ter pri komercialni prednosti zaradi uporabe certificiranja živil oziroma prostovoljnega navajanja informacij. Na spletnem seminarju bodo dane tudi informacije o primerih sodb evropskega sodišča povezanih z živili.