Kako se vključiti


MSP se v standardizacijsko delo lahko vključite neposredno preko nacionalnih tehničnih odborov in tako vplivate na standardizacijo na evropski ravni. Več informacij o tehničnih odborih in njihovem delovanju najdete na spletni strani Tehnični odbori.

 

Posredno pa lahko v standardizaciji sodelujete preko zbornic in združenj, ki predstavljajo MSP v Sloveniji, saj smo v ta namen na Slovenskem inštitutu za standardizacijo ustanovili Odbor za mikro in majhna podjetja. Več informacij o delu tega odbora najdete pri koordinatorju odbora za MSP ali na spletni strani Odbora za MSP, v rubriki »Spoznajmo se«.

Področja dela Odbora za mikro in majhna podjetja so:

  • sledenje stanju tehnike, zagotavljanje informacij s popustom (50 %), brezplačno usposabljanje o pravilih za postavljanje proizvodov na trg, ki ga izvaja služba Kontaktna točka, zagotavljanje izvlečkov novih slovenskih standardov v slovenskem jeziku in sodelovanje pri pripravi razlagalnih dokumentov k standardom,
  • pripravljanje strateških usmeritev za delo tehničnih delovnih teles pri pripravi standardov,
  • koordinirano sodelovanje s strokovnima svetoma SIST, še posebej na področjih, kjer je interes MSP,
  • sodelovanje pri pripravi nacionalnih stališč za posamezne standarde z vidika mikro in majhnih podjetij ter vpliv na glasovanje,
  • usposabljanje za ustrezno uporabo evropskih standardov v izvedbi Kontaktne točke SIST, distribucija okrožnic in podobno,
  • sodelovanje pri pripravi razlagalnih dokumentov k standardom, če bo za to interes,
  • usposabljanje predstavnikov MSP za sodelovanje pri pripravi nacionalnih, mednarodnih in evropskih standardov – seminarji v organizaciji SIST,
  • vzpostavitev sistema črpanja evropskih sredstev za podpiranje sodelovanja MSP v evropski standardizaciji,
  • v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo deluje Kontaktna točka, kjer so zainteresiranim na voljo brezplačne informacije o veljavnih standardih in predpisih ter drugih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, da so na trg dani le varni in kakovostni proizvodi. Poleg dajanja informacij pa Kontaktna točka vsako leto pripravi enodnevno brezplačno izobraževanje za predstavnike MSP o nastanku in razvoju standardov ter o namenu delovanja nacionalne organizacije za standardizacijo.