Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: KOMISIJA PREDLAGA POENOSTAVLJENA, JASNEJŠA IN DIGITALNA PRAVILA ZA DETERGENTE NA ENOTNEM TRGU

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Komisija je 28.aprila 2023 predlagala revidirano uredbo o detergentih, katere namen je poenostaviti obstoječa pravila in jih pripraviti na prihodnost ter tako izboljšati varovanje zdravja in okolja ter delovanje enotnega trga za detergente. Revidirana pravila se med drugim nanašajo na nove inovativne proizvode, kot so detergenti z vsebnostjo mikroorganizmov, in trajnostne nove prakse, kot je prodaja detergentov za ponovno polnjenje. Z novimi pravili se poleg tega uvajata digitalno označevanje in potni list za detergente in površinsko aktivne snovi.

Predlagana posodobitev obstoječih pravil je v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora, trajnostne strategije za kemikalije in nedavno sprejetega sporočila Komisije o dolgoročni konkurenčnosti EU.

Glavni cilji predloga so:

  • poenostaviti tržna pravila z odpravo nekaterih nepotrebnih ali odvečnih zahtev: med temi so na primer: (i) obveznost predložitve seznama sestavin nevarnih detergentov; (ii) obvezno posredovanje odobrenih laboratorijev, za katere je uredba določala obveznost opravljanja preskusov; (iii) možnost zahtevati odstopanje za površinsko aktivne snovi, ki ne izpolnjujejo merila končne biorazgradljivosti ter (iv) obveznost, da imajo proizvajalci detergentov in površinsko aktivnih snovi sedež v Uniji. Poenostavile in racionalizirale se bodo tudi etikete, da se bo zmanjšalo upravno breme za industrijo detergentov ter da bodo etikete razumljivejše za končne uporabnice in uporabnike;
  • uvesti prostovoljno digitalno označevanje: predlog razlikuje med predpakiranimi proizvodi in proizvodi, ki se prodajajo v obliki za ponovno polnjenje. Pri predpakiranih proizvodih se bodo gospodarski subjekti lahko odločili nekatere obvezne elemente označevanja prestaviti na digitalno etiketo v kombinaciji s fizično etiketo. Pri proizvodih, ki se prodajajo v obliki za ponovno polnjenje, pa bodo imeli možnost, da vse informacije, razen navodil za odmerjanje gospodinjskih detergentov za pranje perila, zagotovijo le na digitalni etiketi. Digitalno označevanje bo industriji prineslo manj bremena in prihranke stroškov, potrošnicam in potrošnikom ter poklicnim uporabnikom pa enostavnejšo uporabo in večjo ozaveščenost;
  • olajšati prodajo varnih inovativnih proizvodov: v sektorju detergentov so bila nedavno razvita nova inovativna čistilna sredstva, ki učinkujejo s pomočjo mikroorganizmov. Ker so lahko ti mikroorganizmi obetavna alternativa škodljivim kemikalijam, bodo z revidirano uredbo uvedene varnostne zahteve glede mikroorganizmov v detergentih, proizvajalci pa bodo morali označiti prisotnost mikroorganizmov v detergentih, da bodo potrošnice in potrošniki bolje obveščeni. To bo omogočilo prosti pretok teh proizvodov na enotnem trgu ter okrepilo varovanje zdravja in okolja;
  • povečati trajnostnost in varnost z jasnimi pravili za detergente za ponovno polnjenje: predlog zagotavlja, da potrošnice in potrošniki ob nakupu detergentov za ponovno polnjenje prejmejo potrebne informacije. Predlog pojasnjuje, da za detergente za ponovno polnjenje veljajo enaka pravila kot za predpakirane detergente. Uvaja tudi prostovoljno digitalno označevanje detergentov za ponovno polnjenje. Na ta način naj bi se še spodbudila ta trajnostna praksa ter zmanjšala količina embalaže in z njo povezanih odpadkov;
  • okrepiti izvrševanje:  z uvedbo potnega lista proizvoda se bo okrepil nadzor trga. Na enotni trg bodo lahko vstopali samo varni detergenti, ki bodo v skladu z našimi pravili. Sklic na potni list proizvoda bo treba vključiti v centralni register Komisije ter prijaviti carini, ko bodo detergenti in površinsko aktivne snovi predloženi na mejah EU. Nacionalni inšpektorji bodo še naprej odgovorni za izvajanje pregledov proizvodov, z novim IT sistemom pa se bodo na zunanjih mejah preverili vsi digitalni potni listi proizvodov.

Naslednji koraki

Predlog Komisije o revidirani uredbi o detergentih morata zdaj še odobriti Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku.

Ozadje

Industrija detergentov je pomemben podsektor evropske kemijske industrije. Leta 2018 je predstavljala približno 4,2 % proizvodne vrednosti celotnega kemijskega sektorja. Skupna tržna vrednost evropske industrije detergentov je leta 2020 znašala 41,2 milijarde evrov. Celotna proizvodnja, ki zajema tako potrošniške proizvode kot proizvode za poklicno uporabo, šteje približno 700 ločenih obratov po vsej Evropi.

Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih določa pravila, ki jih morajo detergenti izpolnjevati, da se lahko dajo v promet v EU.

Komisija je v oceni uredbe leta 2019 ugotovila nekatere slabosti in področja, ki jih je treba izboljšati. Eno od glavnih takih področij je bilo prekrivanje med uredbo o detergentih in drugimi zakonodajnimi akti EU o kemikalijah, zlasti uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP), uredbo o biocidnih proizvodih in uredbo REACH. Tako prekrivanje pogosto vodi do podvajanja zahtev za označevanje detergentov, kar nalaga nepotrebno breme industriji detergentov ter otežuje učinkovito obveščanje potrošnic in potrošnikov o varnosti in uporabi. Ugotovitev ocene je bila, da uporaba inovativnih digitalnih orodij za sporočanje takih informacij trenutno ni optimalna.

Več informacij

Predlog uredbe o detergentih

 

Vir: https://ec.europa.eu


Morda vas zanima