Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: STANDARDIZACIJSKE ZAHTEVE ZA STANDARDE, KI JIH PRIPRAVLJA CEN V SODELOVANJU S CENELEC IN ETSI

ZAHTEVE ZA STANDARDIZACIJO (MANDATI)

Standardizacija je rezultat prostovoljnega sodelovanja med industrijo, podjetji, javnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi. Približno petina vseh evropskih standardov se razvije na podlagi zahteve za standardizacijo, ki jo Evropska komisija naslovi na evropske organizacije za standardizacijo (ESO).

To je zahteva za pripravo in sprejetje evropskih standardov ali evropskih standardizacijskih dokumentov v podporo zakonodaji in politikam EU. Evropski standardi in evropski standardizacijski dokumenti, tudi če so pripravljeni na zahtevo Komisije in za evropsko zakonodajo, običajno ostanejo prostovoljni. Ko pa so evropski standardi sprejeti, jih morajo nacionalni organi za standarde (NSB) privzeti kot nacionalne standarde in umakniti vse nasprotujoče si nacionalne standarde.

Kako deluje?

Osnutke zahtev za standardizacijo (mandatov) pripravijo službe Komisije v postopku posvetovanja s široko skupino zainteresiranih strani, vključno s socialnimi partnerji, potrošniki, malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), industrijskimi združenji in državami članicami EU. Preden se uradno pošljejo evropskim organizacijam za standardizacijo (ESO), se predložijo odboru za standarde, ustanovljenem v skladu z Uredbo (EU) št. 1025/2012, ali v komitološko glasovanje. Če je glasovanje pozitivno, Komisija sprejme zahtevo kot izvedbeni sklep Komisije.

ESO, ki so neodvisne organizacije, imajo pravico zahtevo za standardizacijo zavrniti.

Sprejem in izvedba zahteve za standardizacijo s strani CEN

Uredba (EU) št. 1025/2012 zahteva, da evropske organizacije za standardizacijo (ESO) v enem mesecu po prejemu navedejo, ali posamezno zahtevo za standardizacijo sprejmejo ali ne.

Predlog, dokumentiran z nasveti ustrezne priložnostne skupine, se dopisno predloži tehničnemu odboru CEN (BT), v katerem se člani CEN dogovorijo o mandatu, ki ga je predložila EK, in posledično o dodelitvi sredstev sistema CEN za izvedbo vseh elementov, povezanih z zahtevo za standardizacijo.

Zahteva za standardizacijo je pravni akt in se obravnava kot pogodba med Evropsko komisijo in CEN (po možnosti skupaj s CENELEC in ETSI) in je tako zavezujoča za obe strani. Zlasti in posledično so roki, določeni v pogodbi za standardizacijske dokumente, pogodbeno zavezujoči in jih je treba upoštevati.

Izid odločitve CEN/BT se sporoči Evropski komisiji.

Podatkovna zbirka zahtev za standardizacijo

Zahteve za standardizacijo, ki jih sprejme Komisija na podlagi 10. člena Uredbe (EU) št. 1025/2012, so na voljo v podatkovni bazi zahtev za standardizacijo (platforma eNorm). Zahteve so na voljo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Mesečni seznam zahtev za standardizacijo za MAJ 2024

Mesečni seznam zahtev za standardizacijo za APRIL 2024

Mesečni seznam zahtev za standardizacijo za MAREC 2024

Mesečni seznam zahtev za standardizacijo za DECEMBER 2023


Morda vas zanima