Poročilo SIST o dejavnostih za spodbujanje MSP za sodelovanje v standardizaciji in uporabo standardov za leto 2022

Poročilo SIST o dejavnostih za spodbujanje MSP za sodelovanje v standardizaciji in uporabo standardov za leto 2022

V SIST deluje posvetovalni Odbor SIST za mikro in majhna podjetja, v katerem delujejo zbornice in združenja, ki predstavljajo MSP v Sloveniji. Odbor se v letu 2022 ni sestal, izvajal pa je naslednje naloge:

·    sledenje stanju tehnike,
·    zagotavljanje izvlečkov novih slovenskih standardov ,
·    spremljanje dela strokovnih svetov SIST na področjih, kjer je interes MSP,
·    promoviranje novega spletnega orodja eSME (e-tečaj za MSP),
·    promoviranje videa Standardi, poslovno orodje za MSP,
·    promoviranje sodelovanja slovenskih strokovnjakov v odborih CEN in ETSI, ki kot predstavniki zastopajo interese MSP v procesih nastajanja standardizacijskih dokumentov,
·    sprotno informiranje o delovanju evropskih organizacij, ki s svojim delom vplivajo na mikro in majhna podjetja,
·    distribucija aktualnih okrožnic.

Izobraževanje in promocija sodelovanja v standardizaciji in uporabe standardov za MSP

Na SIST se zavedamo, da so MSP zelo pomemben del gospodarstva ter da predstavniki teh podjetij premalo uporabljajo standarde in se skoraj ne vključujejo v procese standardizacije, zato organiziramo brezplačna izobraževanja za predstavnike MSP. Letno se v ta namen izvede 1-2 seminarja, katerih se udeleži med 15 in 30 slušateljev.

Področje dela Kontaktne točke SIST za MSP

V okviru SIST deluje Kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) 2019/515 o vzajemnem priznavanju in Uredbo za gradbene proizvode (EU) št. 305/2011, ter sporazumom WTO/TBT, kjer so zainteresiranim iz mikro, majhnih in srednjih podjetij na voljo brezplačne informacije o veljavnih standardih in predpisih ter drugih zahtevah, ki jih je treba upoštevati, da so na trg dani le varni in kakovostni proizvodi.

V letu 2022 je SIST odgovoril na 126 pisnih vlog slovenskih uporabnikov in tudi na 24 pisnih vlog tujih uporabnikov, ter posredoval 48 pisnih odgovorov v zvezi z zahtevami za dajanje gradbenih proizvodov na trg EU. Med subjekti poizvedovanja so prevladovali domači  (38). Večina vprašanj se je nanašala na obstoječe standarde in predpise, vzajemno priznavanje, CE označevanje, pomen Izjave o skladnosti in Izjave o lastnostih, ter postopke ugotavljanja skladnosti.

Spletna stran SIST http://www.sist.si ima zavihek namenjen predstavnikom MSP

MSP lahko na naši spletni strani preko povezav in člankov spremljajo informacije o delovanju različnih organizacij in združenj, ki s svojim delom ali poslanstvom vplivajo na MSP (CEN/CLC SME Helpdesk, SBS newsletter, Evropski portal za majhna podjetja, e-orodje za učenje o MSP), na voljo pa so tudi informacije o aktualnih izobraževanjih SIST ter drugih, za MSP pomembnih dokumentih.

Iskanje novih projektov v mednarodni in evropski standardizaciji
V obdobju poročanja smo na spletni strani objavili navodilo za iskanje informacij o novih standardizacijskih projektih v IEC, ISO, CEN in CENELEC za vse zainteresirane, ki želijo sodelovati pri razvoju mednarodnih in evropskih standardov za konkurenčnost. Informacije so namenjene vsem, ki pri svojem delu potrebujejo informacijo o novih področjih dela standardizacije v IEC, ISO, CEN in CENELEC.

Obveščanje o novih predlogih standardov na spletni strani SIST
Na spletnih straneh SIST posredujemo tudi brezplačni dostop do osnutkov standardov v javni obravnavi, kjer zainteresirani za vsebino standardov lahko oddajo svoje pripombe.
 
Izvlečki izdanih standardov in obveščanje o novostih v slovenskem jeziku
Na spletnih straneh SIST posredujemo brezplačni dostop do izvlečkov slovenskih standardov, izdanih v tekočem mesecu. Za boljšo obveščenost in lažje razumevanje uporabe so na voljo opisi področja uporabe posameznega standarda.

Sodelovanje SIST v mednarodnih projektih za MSP

  • SIST sodeluje v delovni skupini CEN/CENELEC SME WG
  • SIST sodeluje tudi v delovni skupini CEN/CENELEC za implementacijo Skupne pobude za standardizacijo, kjer so tudi teme povezane z MPS
  • SIST sodeluje delovni skupini CEN/CENELEC za promocijo prednosti sodelovanja majhnih podjetji v standardizaciji s predstavijo dobrih praks slovenskih ekspertov objavljenih na spletni strani CEN CENELEC na zavihku za SME
  • Sodelovanje SIST s SBS (Evropsko združenje za MSP) v različnih promocijskih akcijah
  • SIST sodeluje s SBS v skupnih mednarodnih dogodkih.

Sodelovanje SIST z zbornicami

  • SIST sodeluje s Podjetniško trgovsko zbornico v delovni skupini za pripravo e- delovnega zvezka »Preizkus postopkov uvajanja standardov kakovosti za MSP«
  • SIST sodeluje z Obrtno zbornico Slovenije, redno objavljamo promocijske  prispevke o standardih in standardizaciji na spletnih straneh OZS
  • SIST aktivno sodeluje z GZS ( članstvo v Zbornici elektronske in elektroindustrije)