Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: SVET SPREJEL STALIŠČE GLEDE UREDBE O GRADBENIH IZDELKIH

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Svet je konec junija 2023 sprejel pogajalsko stališče glede uredbe o gradbenih izdelkih, s katero se posodablja obstoječa zakonodaja iz leta 2011. Pogajalsko stališče Sveta podpira splošne cilje predloga, hkrati pa skuša pojasniti nekatere njegove elemente zaradi uskladitve z drugo povezano zakonodajo, kot na primer uredbo o okoljsko primerni zasnovi.

Skupni standardi za gradbene izdelke

S predlagano uredbo o gradbenih izdelkih se vzpostavljajo harmonizirana pravila EU o dostopnosti gradbenih izdelkov na trgu. Z novo uredbo se bodo gradbeni izdelki uskladili z načeli krožnega gospodarstva, tako da bodo trajnejši, da jih bo lažje popraviti in da jih bo mogoče ob koncu življenjske dobe reciklirati.

Cilj uredbe je oblikovanje skupnih evropskih standardov in odprava ovir za prosti pretok gradbenih izdelkov na notranjem trgu. S predlagano posodobitvijo uredbe iz leta 2011 se vzpostavljajo digitalne rešitve za zmanjšanje upravnih bremen, kot na primer zbirka podatkov ali sistem za gradbene izdelke.

Mandat Sveta

Svet s pogajalskim stališčem predlaga harmonizacijo gradbenih izdelkov, ki so na voljo na trgu, za vsak primer posebej, obenem pa razširja področje uporabe uredbe na rabljene in predelane izdelke z namenskimi tehničnimi specifikacijami.

Pogajalski mandat poleg tega pojasnjuje postopek za harmonizacijo izdelkov. Izhodišče bo zahteva, predložena Evropskemu odboru za standardizacijo (CEN), ki združuje nacionalne organe za standardizacijo iz 27 držav članic ter Islandije, Norveške, Severne Makedonije, Srbije, Švice, Turčije in Združenega kraljestva. Če CEN ne bi sprejel standarda, bi bila Komisija pooblaščena, da sprejme nadomestne izvedbene akte.

Skladnost z veljavno zakonodajo

Stališče Sveta usklajuje določbe za gospodarske subjekte v gradbenem sektorju z novim zakonodajnim okvirom (tj. z zakonodajnim svežnjem iz leta 2008 o izvajanju in izvrševanju zakonodaje o notranjem trgu) ter uredbama o nadzoru trga in okoljsko primerni zasnovi. Poleg tega usklajuje določbe o priglasitvenih organih ter o spodbudah držav članic za zelene gradbene izdelke in zelena javna naročila, z uredbo o okoljsko primerni zasnovi. Stališče Sveta pooblašča Komisijo, da določi obvezne okoljske zahteve za javna naročila ali spodbude za nabavo gradbenih izdelkov.

Zbirka podatkov ali sistem za gradbene izdelke

Pogajalski mandat podrobno določa zasnovo in funkcionalnosti prihodnje evropske zbirke podatkov za gradbene izdelke, da bi bila uporabnikom prijaznejša in bi gospodarskim subjektom olajšali posodabljanje vsebine in dokumentacije ter poenostavili poročanje. Dostop do nadzornih organov bo preprostejši, zagotovljena pa bo tudi visoka raven varnosti in zaščite pred goljufijami.

Naslednji koraki

Dogovorjeni pogajalski mandat formalizira pogajalsko stališče Sveta. Predsedstvu Sveta daje mandat za pogajanja z Evropskim parlamentom, ki se bodo začela takoj, ko bo Parlament sprejel svoje stališče.

Ozadje

Gradbeni ekosistem predstavlja skoraj 5,5 % BDP EU in zaposluje približno 25 milijonov ljudi v več kot 5 milijonih podjetij. Industrija gradbenih izdelkov v EU šteje 430 000 podjetij, katerih promet znaša 800 milijard EUR. Gre predvsem za mala in srednja podjetja, ki lokalnim skupnostim v evropskih regijah in mestih prinašajo izjemno gospodarsko in socialno korist.

Stavbe so odgovorne za približno 50 % pridobivanja in porabe virov ter za več kot 30 % vseh odpadkov, ki nastanejo v EU v enem letu. Poleg tega porabijo približno 40 % energije v EU in prispevajo 36 % z energijo povezanih emisij toplogrednih plinov.

Revizija uredbe o gradbenih izdelkih je del svežnja ukrepov, ki ga je Komisija – skupaj z uredbo o okoljsko primerni zasnovi ter strategijo EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke – predstavila 30. marca 2023. Ti ukrepi so del evropskega zelenega dogovora in akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.

Vir: https://www.consilium.europa.eu


Morda vas zanima