Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: KROŽNO GOSPODARSTVO ZA TEKSTIL

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

Komisija je 5. julija 2023 predlagala pravila, s katerimi bi proizvajalci postali odgovorni za celoten življenjski cikel tekstilnih izdelkov in podprli trajnostno ravnanje s tekstilnimi odpadki po vsej EU. Ta pobuda bo pospešila razvoj sektorja ločenega zbiranja, sortiranja, ponovne uporabe in recikliranja tekstila v EU v skladu s strategijo EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke. Povečanje razpoložljivosti rabljenih tekstilnih izdelkov naj bi ustvarilo lokalna delovna mesta in prihranilo denar za potrošnike v EU in zunaj nje, hkrati pa ublažilo učinke tekstilne proizvodnje na naravne vire.

Komisija predlaga uvedbo obveznih in usklajenih shem razširjene odgovornosti proizvajalca za tekstilne izdelke v vseh državah članicah EU. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so uspešno izboljšale ravnanje z odpadki iz več proizvodov, kot so embalaža, baterije ter električna in elektronska oprema. Proizvajalci bodo krili stroške ravnanja s tekstilnimi odpadki, kar jim bo dalo tudi spodbude za zmanjšanje količine odpadkov in povečanje krožnosti tekstilnih izdelkov – oblikovanje boljših izdelkov od samega začetka. Koliko bodo proizvajalci plačali v shemo razširjene odgovornosti proizvajalca, bo prilagojeno na podlagi okoljske učinkovitosti tekstila, tj. načela, znanega kot „ekološka modulacija“.

Skupna pravila EU o razširjeni odgovornosti proizvajalca bodo državam članicam tudi olajšala izvajanje zahteve po ločenem zbiranju tekstila od leta 2025 v skladu z veljavno zakonodajo. S prispevki proizvajalcev se bodo financirale naložbe v zmogljivosti ločenega zbiranja, sortiranja, ponovne uporabe in recikliranja. Cilj predlaganih pravil o ravnanju z odpadki je zagotoviti, da se rabljeni tekstilni izdelki razvrstijo za ponovno uporabo in kaj ni mogoče ponovno uporabiti, je prednostno usmerjeno v recikliranje. Socialna podjetja, ki se ukvarjajo z zbiranjem in obdelavo tekstila, bodo imela koristi od večjih poslovnih priložnosti in večjega trga za rabljene tekstilne izdelke.

Predlog bo spodbujal tudi raziskave in razvoj inovativnih tehnologij za krožnost tekstilnega sektorja, kot je recikliranje vlaken v vlakna.

Predlog obravnava tudi vprašanje nezakonitega izvoza tekstilnih odpadkov v države, ki so slabo opremljene za ravnanje z njimi. Novi zakon bi pojasnil, kaj so odpadki in kaj se šteje za tekstil, ki se lahko ponovno uporabi, da bi se ustavila praksa izvoza prikritih odpadkov, kot se izvaja za ponovno uporabo. To bo dopolnilo ukrepe iz predloga nove uredbe o pošiljkah odpadkov, ki bo zagotovila, da bodo pošiljke tekstilnih odpadkov potekale le, če bo zagotovljeno okolju prijazno ravnanje z odpadki.

Predlog za ciljno usmerjeno revizijo okvirne direktive o odpadkih vključuje tudi ukrepe v zvezi z živilskimi odpadki, ki so podrobno opisani v ločenih vprašanjih in odgovorih.

Naslednji koraki

Predlog Komisije o ciljno usmerjeni spremembi okvirne direktive o odpadkih bosta zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku.

Ozadje

EU ustvari 12,6 milijona ton tekstilnih odpadkov na leto. Samo oblačila in obutev predstavljajo 5,2 milijona ton odpadkov, kar ustreza 12 kg odpadkov na osebo na leto. Trenutno se le 22 % popotrošniških tekstilnih odpadkov zbira ločeno za ponovno uporabo ali recikliranje, preostanek pa se pogosto sežge ali odlaga na odlagališčih.

Okvirna direktiva o odpadkih je pravni okvir EU za ravnanje z odpadki v EU. Določa opredelitve v zvezi z ravnanjem z odpadki, vključno z opredelitvami odpadkov, recikliranjem in predelavo, hierarhijo ravnanja z odpadki in osnovnimi koncepti.

Pobuda izpolnjuje zavezo Komisije iz strategije EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke, da bo predlagala ukrepe za uskladitev pravil o razširjeni odgovornosti proizvajalcev za tekstilne izdelke ter razvila gospodarske spodbude za bolj trajnostne in krožne tekstilne izdelke.

Za več informacij

Predlog Komisije za ciljno usmerjeno revizijo okvirne direktive o odpadkih

Spletna stran o okvirni direktivi o odpadkih

Spletna stran o strategiji EU za trajnostne in krožne tekstilne izdelke

Informativni pregled o razširjeni odgovornosti proizvajalca za tekstilne izdelke

 

Vir: https://ec.europa.eu


Morda vas zanima