Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: EU PREDLAGA REVIZIJO UREDBE CLP

Pripravila in povzela: Enisa Šmrković, mag.

EU namerava revidirati Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP – Classification, Labelling and Packaging of Hazardous Chemicals). Snovi in zmesi morajo biti razvrščene, označene in pakirane v skladu s prenovljeno uredbo, in sicer 18 mesecev po datumu začetka njene veljavnosti.

2. marca 2023 je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) objavila osnutek uredbe Evropske unije (EU) o njenem predlogu za revizijo Uredbe (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Uredba CLP, konsolidacijska različica do decembra 2022). Osnutek uredbe in njena priloga, priložena dokumentu WTO 23-1432, uvajata nove in spremenjene vnose za usklajeno razvrščanje in označevanje 51 snovi ali skupin snovi, ki jih vsebuje preglednica 3 v 3. delu Priloge VI k Uredbi CLP.

Predlog vsebuje več pomembnih sprememb:

  • dodanih je 28 novih vnosov, vključno z bisfenolom AF (BPAF), dibutilkositrovim maleatom in dibutilkositrovim oksidom;
  • spreminja se 23 obstoječih vnosov, vključno s svinčevim prahom (premer delcev < 1 mm), masivnim svincem (premer delcev ≥ 1 mm), resorcinolom in 1,2-benzizotiazol-3(2H)onom (BIT).

V skladu z uradnim obvestilom WTO se predlaga, da (se) osnutek uredbe:

  • sprejme v drugem četrtletju leta 2023;
  • začne veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU (približno dva meseca po sprejetju);
  • začne veljati 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti novih harmoniziranih določb o razvrščanju, označevanju in pakiranju (morda konec leta 2024).

Vir: www.sgs.com


Morda vas zanima