Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti, SIST EN 15224:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN 15224:2017, Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2015

To je samostojen standard in se lahko uporablja za ugotavljanje skladnosti za namene certificiranja v zdravstvenih organizacijah.

Zahteve v tem standardu celovito vključujejo zahteve iz standarda EN ISO 9001:2015 z dodatnimi zahtevami, specifikacijami in razlagami za zdravstveno varstvo. Po potrebi so dodane nove zahteve, obstoječe zahteve pa so razjasnjene v skladu s posebnostmi v zdravstvenem varstvu. Ta standard vključuje tudi vidike, povezane z obvladovanjem kliničnega tveganja med planiranjem, delovanjem in obvladovanjem procesov.

Ta mednarodni standard spodbuja privzem procesnega pristopa pri razvijanju, izvajanju in izboljševanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti, da bi se z izpolnjevanjem zahtev odjemalcev povečalo njihovo zadovoljstvo. V točko 4.4 so vključene posebne zahteve, ki se štejejo za bistvene za privzem procesnega pristopa. V nadaljevanju te točke so opisane zahteve za zdravstveno varstvo, določene v točki 4.4 in nadalje raziskane v dodatku E.

Razumevanje in vodenje medsebojno povezanih procesov kot sistema prispevata k uspešnosti in učinkovitosti organizacije pri doseganju predvidenih rezultatov. Ta pristop pomaga organizaciji obvladovati medsebojne povezave in soodvisnost med procesi v sistemu, tako da se lahko izboljša celotno delovanje organizacije.