Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem, SIST EN 50549-1:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50549-1:2019 in popravek SIST EN 50549-1:2019/AC:2019, Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B

Ta dokument določa tehnične zahteve za zaščitne funkcije in obratovalne zmogljivosti proizvodnih postrojev, ki naj bi delovali vzporedno z nizkonapetostnimi distribucijskimi omrežji.

Iz praktičnih razlogov se ta dokument nanaša na odgovorno stranko, kjer mora zahteve določiti drug deležnik, in ne operater distribucijskega omrežja (ODO), npr. operater prenosnega sistema (TSO), država članica, regulativni organi v skladu s pravnim okvirom. Navadno bo ODO obvestil proizvajalca o teh zahtevah.

Zahteve tega evropskega standarda veljajo ne glede na vrsto vira energije in ne glede na prisotnost obremenitev v proizvajalčevem omrežju za proizvodne postroje, proizvodne module, električne stroje in elektronsko opremo, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
‒ pretvorba kateregakoli vira energije v električni izmenični tok,
‒ zmogljivosti proizvodnih modulov tipa B ali manj so v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2016/631 ob upoštevanju nacionalne izvedbe za odločitev o mejah moči med tipoma A in B ter tipoma B in C,
‒ priključeni in v obratovanju vzporedno z distribucijskim nizkonapetostnim izmeničnim omrežjem.

Če se proizvodni moduli različnih tipov (A ali B) združijo v enem postroju, veljajo različne zahteve za različne module glede na tip vsakega modula.
PRIMER: Če je proizvodni postroj sestavljen iz več proizvodnih modulov (glej 3.2.1), lahko v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2016/631 pride do situacije, da so nekateri proizvodni moduli tipa A, nekateri pa tipa B.

Razen če ODO in odgovorna stranka ne določita drugače, so proizvodni postroji, priključeni na srednjenapetostno distribucijsko omrežje z največjo navidezno močjo do 150 kVA, lahko v skladu s tem evropskim standardom kot alternativo zahtevam iz EN 50549-2. ODO in odgovorna stranka lahko določita drugačen prag.

Ta dokument priznava obstoj posebnih tehničnih zahtev (npr. omrežni kodeksi) ODO ali druge odgovorne stranke v državi članici, ki jih je treba upoštevati.

Iz področja uporabe so izvzeti:
‒ izbira in ovrednotenje priključnega mesta,
‒ ocena vpliva elektroenergetskega sistema, npr. ocena učinkov na kakovost električne energije, lokalno povišanje napetosti, vpliv na delovanje linijske zaščite,
‒ ocena povezave, niz tehničnih preverjanj, ki so del načrtovanja povezave,
‒ otočno obratovanje proizvodnih postrojev, namerno in nenamerno, kjer ni vključen noben del distribucijskega omrežja,
‒ štirikvadrantni usmernik pogonov, ki dovajajo prekinitveno energijo nazaj v distribucijsko omrežje za omejeno obdobje brez notranjega vira primarne energije,
‒ neprekinjeno napajanje z omejenim trajanjem vzporednega obratovanja na 100 ms,
‒ zahteve za varnost osebja, ker so že ustrezno zajete v obstoječih evropskih standardih,
‒ priključitev proizvodne enote, modula ali postroja v enosmerno omrežje.