Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno, SIST IEC 60479-1:2020 (prevod v slovenščino)

SIST IEC 60479-1:2020, Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno

Te del IEC 60479 zagotavlja osnovne napotke o učinkih udarnega toka na ljudi in živali.

Nevarnost za osebe je v glavnem odvisna od velikosti in trajanja toka za dano pot toka skozi človeško telo. Vendar cone čas/tok, ki so podane v naslednjih poglavjih, v mnogih primerih niso neposredno uporabne v praksi za zasnovo ukrepov za zaščito pred električnim udarom. Potrebno merilo je dopustna meja za napetost dotika (tj. zmnožek toka skozi telo, imenovanega tok dotika, in impedance telesa) kot funkcije časa. Razmerje med tokom in napetostjo ni linearno, ker se impedanca človeškega telesa spreminja z napetostjo dotika, in so zato potrebni podatki o tem razmerju. Različni deli človeškega telesa (kot so koža, kri, mišice, druga tkiva in sklepi) predstavljajo električnemu toku določeno impedanco, sestavljeno iz uporovnih in kapacitivnih sestavin.

Vrednosti impedance telesa so odvisne od številnih dejavnikov in še posebej od poti toka, napetosti dotika, trajanja toka, frekvence, stopnje vlažnosti kože, stične površine, uporabljenega pritiska in temperature.

V tem dokumentu prikazane vrednosti impedanc izhajajo iz natančnih pregledov eksperimentnih rezultatov, pridobljenih iz meritev, izvedenih v glavnem na truplih in nekatere na živih osebah.

Poznavanje učinkov izmeničnega toka najprej temelji na odkritjih v zvezi z učinki toka s frekvenco 50 Hz ali 60 Hz, ki sta najbolj običajni pri električnih inštalacijah. Vendar se šteje, da so dane vrednosti uporabne v frekvenčnem območju od 15 Hz do 100 Hz in da so vrednosti praga na mejah tega območja višje kot pri 50 Hz ali 60 Hz. Načelno se tveganje za ventrikularno fibrilacijo obravnava kot glavni mehanizem smrtnih nesreč pri delu z elektriko.

Nesreče z enosmernim tokom so mnogo redkejše, kot bi jih lahko pričakovali glede na število enosmernih aplikacij, in usodne nesreče z elektriko se zgodijo samo v zelo neugodnih pogojih, na primer v rudnikih. Delni razlog je dejstvo, da je pri enosmernem toku sprostitev oprijema manj zahtevna in da je pri trajanju udara, ki je daljše od ene periode srčnega ciklusa, prag ventrikularne fibrilacije znatno višji od praga za izmenični tok.

Ta osnovna varnostna publikacija je primarno namenjena tehničnim odborom za pripravo standardov skladno z načeli, ki so podani v IEC Vodilu 104 in lSO/lEC Vodilu 51. Ni namenjena za uporabo pri proizvajalcih ali certifikacijskih organih.

Ena od odgovornosti tehničnega odbora je, kjerkoli je uporabno, zagotoviti uporabo osnovnih publikacij pri pripravi lastnih publikacij. Zahteve, preskusne metode ali preskusni pogoji te osnovne varnostne publikacije pa veljajo samo v primeru sklicevanja nanje v ustreznih publikacijah.