Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Dopolnilo SIST EN 61010-1:2010/A1:2019 in popravek SIST EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019 (prevod v slovenščino)

SIST EN 61010-1:2010/A1:2019, Varnostne zahteve za električno opremo za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61010-1:2010/A1:2016, spremenjen)

Ta izdaja kot dopolnilo vključuje naslednje znatne spremembe tretje izdaje in tudi številne druge spremembe:
– Področje uporabe tega standarda je spremenjeno, da vključuje standardni odstavek, ki ga zahtevajo Publikacije o skupinski varnosti. Sprememba ne vpliva na obseg opreme, vključen v področje uporabe.
– Simboli so najprimernejša metoda za označevanje opozoril.
– Vrednosti mejne napetosti za dostopne dele so vrnjene na vrednosti iz druge izdaje v 6.3 in na sliki 2.
– Enosmerna napetost je kot alternativa dovoljena za preskušanje dielektrične trdnosti trdne in tankoplastne izolacije v omrežnih tokokrogih kategorije II do vključno 300 V.
– V primeru dvoma se preskusi dielektrična trdnost zračnih in plazilnih razdalj v omrežnih tokokrogih kategorij III in IV.
– Zahteva za moč 500 VA pri opremi za preskus dielektrične trdnosti z izmenično napetostjo je nadomeščena z zahtevo, da se preskusna napetost vzdržuje ves čas preskusa.
– Meritve temperature (10.4.1) se izvedejo pri najneugodnejši okoliški temperaturi znotraj NAZNAČENEGA območja okoliške temperature opreme, če to predstavlja manj ugoden pogoj.
– V 11.6 je preimenovana v "oprema, NAZNAČENA s stopnjo zaščite pred vdorom (koda IP)".
Predelana je v celoti in sedaj vsebuje celotne zahteve.
– Spremenjeni so preskusni tlaki za preskus hidravlike v 11.7.2.
– Spremenjene so zahteve za zaščito pred optičnim sevanjem. Povečano je pokritje.
– Spremenjene so zahteve za vezja, uporabljena za omejevanje PREHODNIH PRENAPETOSTI (14.8).
– V dodatku H je odstranjena številka preskusa 1 "Odpornost proti razenju".

V dopolnilu je v preglednici v dodatku I (informativni) napaka, ki je popravljena s popravkom k dopolnilu SIST EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019.