Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sklic na standard v evropski direktivi in ZDSMA

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

Decembra 2016 je bila v Uradnem listu Evropske unije (OJEU) objavljena Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L št. 327 z dne 2. decembra 2016, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva 2016/2102). Direktiva se sklicuje na evropski standard EN 301 549 V1.1.2, ki ga je izdal Evropski inštitut za telekomunikacije (ETSI). Ta standard, ki ga je Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) privzel kot slovenski standard SIST EN 301 549 V1.1.2:2016, Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi (različica 1.1.2), na voljo pa je tudi njegov prevod v slovenščino, je prvi standard, katerega cilj je pomagati pri izpolnjevanju zakonskih zahtev za dostopnost spletnih strani.

V slovenski pravni red je bila Direktiva 2016/2102 prenesena z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA), ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) in je začel veljati 11. maja 2018. ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, njegov namen pa je zagotoviti dostopnejša spletišča in mobilne aplikacije organov javnega sektorja v Republiki Sloveniji za vse uporabnike, še zlasti za uporabnike invalide. Uporabnikom naj bi torej zagotovil lažji dostop do bistvenih informacij in storitev javnega sektorja in lažje uveljavljanje njihovih pravic, kar posledično pomeni večjo digitalno vključenost ranljivih skupin prebivalstva.

ZDSMA kot zavezance določa organe javnega sektorja, kot ga določa zakon, ki ureja javne uslužbence, vključuje pa tudi druge osebe javnega prava, kot so določene v zakonu, ki ureja javno naročanje.

Določbe ZDSMA se v skladu z Direktivo 2016/2102 ne uporabljajo za določene kategorije spletišč in mobilnih aplikacij ter za določene objavljene vsebine.

Organi javnega sektorja morajo po določilih tega zakona zagotoviti dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij v skladu s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2. Vsak organ javnega sektorja mora oceniti, ali bi izpolnjevanje zahtev za dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij zanj povzročilo nesorazmerno breme. V tem primeru mu teh zahtev za določeno spletišče oziroma mobilno aplikacijo ni treba upoštevati, v izjavi o dostopnosti, ki jo objavi na svojem spletišču ali pri prenosu mobilne aplikacije, pa mora pojasniti, zakaj nekateri deli objavljene vsebine niso dostopni, ter po potrebi zagotoviti dostopne nadomestne možnosti.

Organi javnega sektorja morajo uvesti tudi mehanizem za zagotavljanje povratnih informacij, s katerim uporabnikom omogočijo, da organ obvestijo, če po njihovem mnenju spletišča ali mobilne aplikacije ne zadovoljujejo zahtev za dostopnost, in ga zaprosijo za informacije. Organ javnega sektorja mora uporabniku na obvestilo ali prošnjo odgovoriti v osmih dneh.

Predvidena so usposabljanja javnih uslužbencev oziroma drugih pripravljavcev spletnih strani in mobilnih aplikacij ter ukrepi za večjo ozaveščenost tako organov javnega sektorja kot tudi uporabnikov spletnih strani in mobilnih aplikacij. Hkrati naj bi zakon spodbudil tudi lastnike spletišč in mobilnih aplikacij, ki niso zavezanci po tem zakonu, da ponujajo zmogljivosti in storitve, ki so na voljo javnosti ali se zanje opravljajo, da v čim večji meri upoštevajo zahteve glede dostopnosti iz tega zakona.

Nadalje ZDSMA ureja poročanje Evropski komisiji o skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami za dostopnost. Predvidena sta inšpekcijski nadzor in sankcioniranje odgovorne osebe javnega sektorja.

Decembra 2018 je bil objavljen še Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/2048 z dne 20. decembra 2018 o harmoniziranem standardu za spletišča in mobilne aplikacije, pripravljenem v podporo Direktivi (EU) 2016/2102, ki pa se sklicuje na harmonizirani standard EN 301 549 V2.1.2, Zahteve za dostopnost izdelkov in storitev IKT.