SIST - Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)
Ulica gledališča BTC 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 478 30 13
Faks: 01/ 478 30 94
El. pošta: sist@sist.si 
Internet: https://www.sist.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Marjetka Strle Vidali, univ. dipl. inž. kem., direktorica

Datum prve objave kataloga: 9. 12. 2004

Datum zadnje spremembe: 5. 4. 2011

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.sist.si

Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna pri direktorici SIST

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA

Kratek opis delovnega področja organa:
Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je slovenski nacionalni organ za standarde, ki je odgovoren za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje nacionalnega sistema standardizacije na področju elektrotehnike, informacijske tehnologije, telekomunikacij in splošnem področju in zastopanje nacionalnih interesov v mednarodnih organizacijah za standardizacijo (ISO, IEC) in evropskih organizacijah za standardizacijo (CEN, CENELEC; ETSI). Delo SIST usmerja in vodi skupščina, ki jo sestavljajo člani SIST in pet predstavnikov ustanovitelja. Predsednik predstavlja SIST, sklicuje in vodi zasedanja skupščine in seje upravnega. Upravni odbor odloča o poslovanju SIST. Strokovna sveta usmerjata delo na področju standardizacije, ki ga izvajajo tehnična delovna telesa SIST. SIST je s Sklepom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 70/2000, 91/2002) ustanovila Republika Slovenija za trajno opravljanje dejavnosti slovenske nacionalne standardizacije v javnem interesu in opravljanje lastne dejavnosti v interesu odjemalcev. Sekretariat SIST, ki ga vodi direktor, je strokovno-administrativna služba, ki nudi strokovno-tehnično podporo organom SIST in tehničnim delovnim telesom ter izvaja trženje proizvodov in storitev.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Notranja organizacija Sekretariata SIST je določena s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SIST.
Število zaposlenih: 24 (stanje na dan 5. 04. 2011)

 

Organigram SIST:

Organigram SIST je določen z Zakonom o standardizaciji. Organi SIST so:

 

 • skupščina,
 • predsednik SIST,
 • upravni odbor,
 • direktor,
 • strokovni svet za splošno področje in
 • strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij

 

 

2.b KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE (OSEB), PRISTOJNIH ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Pristojni osebi:
mag. Marjetka Strle Vidali,
direktorica, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana,
Tel.: 01/ 478 3060, el. pošta: marjetka.strle-vidali@sist.si

 

2.c SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZIROMA EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)

Državni predpisi

 

 • Povezava na državni register predpisov

 

Konkretni pravni akti:

 

 • Zakon o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS - MP, št. 10/1995 - Mednarodne pogodbe), Sporazum o tehničnih ovirah v trgovini, Priloga 3: Kodeks dobrih navad za pripravo, sprejem in uporabo standardov
 • Pogodba o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji, Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah pogodb, na katerih temelji Evropska unija ter besedila Sklepne listine (Uradni list RS - MP, št. 3/2004)
 • Zakon o standardizaciji (ZSta-1, Uradni list RS, št. 59/1999)
 • Sklep o ustanovitvi Slovenskega inštituta za standardizacijo (Uradni list RS, št. 70/2000 in 91/2002)
 • Statut Slovenskega inštituta za standardizacijo (Statut SIST(Uradni list RS, št. 99/02 in sprememba 29. 05. 2009, soglasje Vlade RS 14.10. 2010)
 • Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti(Uradni list RS, št. 19/2014)
 • Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT) (Uradni list RS, št. 21/2010), ki v naš pravni red prenaša Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2006/123/ES z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L, št. 376 z dne 27. 12. 2006).
 • Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve (Uradni list RS, št. 80/2010)

 

 

Predpisi EU

Konkretni pravni akti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij, ki so podlaga za delo SIST:

 

 • Direktiva 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe
 • Direktive novega in globalnega pristopa
 • Direktiva 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov

 

Povezava na evropski register predpisov

 

2.d SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA REGISTRA PREDPISOV)

Predlogi predpisov

 

 

 

2.e SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Seznam strateških in programskih dokumentov

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Poročilo o delu in finančno poročilo za SIST za leto 2020

 

2.f SEZNAM VRST UPRAVNIH, SODNIH ALI ZAKONODAJNIH POSTOPKOV

Vrste postopkov, ki jih vodi SIST

SIST ne vodi upravnih, sodnih niti zakonodajnih postopkov

 

2.g SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI ORGAN UPRAVLJA

Seznam javnih evidenc

SIST ne vodi seznama javnih evidenc

 

2.h SEZNAM DRUGIH INFORMATIZIRANIH ZBIRK PODATKOV

Seznam zbirk

 

 

Besedila veljavnih slovenskih nacionalnih standardov SIST, ki so avtorska dela v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in so dostopna proti plačilu v skladu z veljavnim cenikom:

 

 

2.i NAJPOMEMBNEJŠI VSEBINSKI SKLOPI DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OZIROMA SEZNAM POSAMEZNIH DOKUMENTOV

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naših spletnih straneh https://www.sist.si/. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja.

Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, ali če posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.

 

3.OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna preko spletnih strani SIST ob vsakem času.

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete ustrezen spletni brskalnik.

 

 • opis »fizičnega« dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:

 


Slovenski inštitut za standardizacijo
Ulica gledališča BTC 2
SI - 1000 Ljubljana, Slovenija

TAJNIŠTVO
Tel.: 01 478 30 13
Faks: 01 478 30 94
El. pošta: sist@sist.si 

KNJIŽNICA
odprto:
v sredo od 8. do 12. ure

pošta:
Knjižnica SIST, Ulica gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana

Tel: 01/ 478 30 66
 

V času uradnih ur je  v knjižnici možen brezplačen ogled vsebin standardov.

Prosimo za vnaprejšnjo napoved ogleda standardov, ker zaradi lokacije standardoteke neposredna priprava gradiv ni mogoča.

 

 • povezava na stroškovnik: SIST zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške v skladu z določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005).

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

Trenutno nismo prejeli še nobene zahteve prosilcev za posredovanje informacij javnega značaja na podlagi ZDIJZ.

 

mag. Marjetka Strle Vidali
direktorica