Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Ravnanje z okoljem - Slovar (ISO 14050:2020), SIST EN ISO 14050:2020 (prevod v slovenščino)

SIST EN ISO 14050:2020, Ravnanje z okoljem - Slovar (ISO 14050:2020)

Pri uvajanju in delovanju sistemov ravnanja z okoljem je pomembno komuniciranje. To je lahko učinkovito le, če je uporabljeno izrazje razumljeno enako.

Za poenostavitev uskladitve izrazov in definicij v zvezi z ravnanjem z okoljem vsak terminološki vnos v tem dokumentu vsebuje splošni izraz in njegovo definicijo. Opombe k vnosu in primeri so zaradi dodatnih informacij ter pojasnil vključeni le pri nekaterih izrazih.

Terminologija je razporejena v podtočke, od katerih vsaka predstavlja določeno poddomeno. Zaporedje vnosov izrazov ustreza konceptualnim diagramom v dodatku A.

Ta dokument je bil pripravljen v tesnem sodelovanju z odbori in delovnimi skupinami, ki sodelujejo pri pripravi in reviziji skupine standardov ISO 14000. Seznam objavljenih dokumentov v skupini standardov ISO 14000 je predstavljen v razdelku Literatura.

Ta dokument opredeljuje izraze, ki se uporabljajo v dokumentih s področij sistemov ravnanja z okoljem in orodij v podporo trajnostnemu razvoju. Ti vključujejo sisteme vodenja, presoje in druge vrste ocenjevanja, komunikacije, študije o odtisih, blažitev vpliva toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Ta četrta izdaja razveljavlja in nadomešča tretjo izdajo (ISO 14050:2009), ki je bila strokovno revidirana. Četrta izdaja je strukturirana drugače kot tretja izdaja. Vsebuje splošnejši slovar izrazov s področja ravnanja z okoljem.