Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVA OBLIKA OBJAVE HARMONIZIRANIH STANDARDOV

Pripravila: Enisa Šmrković, mag., Kontaktna točka SIST

V Uradnem listu Evropske unije L75 je bil 19. marca 2019 objavljen "Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/436 z dne 18. marca 2019 o harmoniziranih standardih za stroje, pripravljenih v podporo Direktivi 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kjer je bila prvič uporabljena nova oblika objave sklicevanj na harmonizirane standarde v Uradnem listu Evropske unije.

Medtem ko so bili v preteklosti objavljeni "konsolidirani seznami" kot obvestilo Komisije v izdaji C Uradnega lista Evropske unije, so sedaj posebni seznami novih sklicevanj in umaknjenih sklicev objavljeni kot priloge k "Izvedbenemu sklepu Komisije" v izdaji L Uradnega lista Evropske unije. Seznam standardov je sedaj objavljen v treh ločenih prilogah; v Prilogi I so navedeni standardi, ki so objavljeni prvič, v Prilogi II so navedeni standardi z omejitvijo domneve skladnosti, v Prilogi II pa so navedeni standardi, ki so umaknjeni s seznama.

Pomembno je poudariti, da je treba priloge sklicevanj na harmonizirane standarde, objavljene v izdaji »L« (zakonodaja) Uradnega lista Evropske unije, obravnavati skupaj z ustrezno objavo v izdaji C (Informacije in objave), ki izhaja iz prejšnjega postopka obveščanja. Komisija lahko še vedno sestavi sezname konsolidiranih standardov, vendar ti ne bodo objavljeni, ampak bodo na voljo za pregled na spletnih mestih, določenih za posamezen sektor.

Razlogi za te spremembe so popolna uporaba Uredbe (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji in nekaj nedavnih sodb Sodišča Evropske unije, ki potrjujejo, da je treba harmonizirane standarde obravnavati kot del zakonodaje, če so sklicevanja navedena v Uradnem listu Evropske unije.

Enaka oblika, kot je bila tokrat uporabljena za objavo harmoniziranih standardov v skladu z Direktivo o strojih 2006/42/ES, bo odslej uporabljena tudi za druge zakonodajne akte EU o varnih proizvodih na notranjem trgu.