Napotki za izpolnjevanje in pošiljanje obrazcev

Uredba o postopku notificiranja zahtev za storitve (Uradni list RS, št. 80/2010) določa, da državni organ ali organ lokalne samouprave, ki pripravi predlog predpisa (pristojni organ), z zahtevo za začetek opravljanja ali za opravljanje storitev (priglašena zahteva), o tem obvesti kontaktno točko v nacionalnem organu za standarde. Pristojni organ poda obvestilo na enem od dveh obrazcev: Obvestilo A ali Obvestilo B.

Obvestilo A je obrazec uradnega obvestila o novih zahtevah, ki jih država namerava uporabiti za ustanovljene ponudnike storitev s sedežem v Sloveniji.

Obvestilo B je obrazec uradnega obvestila o novih zahtevah, ki jih država namerava uporabiti za čezmejne ponudnike storitev s sedežem v drugih državah članicah. Če se priglašene zahteve za čezmejne ponudnike uporabljajo tudi za ponudnike s sedežem v državi in spadajo v eno od osmih kategorij iz člena 15(2) direktive o storitvah, mora pristojni organ to izrecno navesti v točki 11 tega obrazca. V tem posebnem primeru ločenega obvestila A v tem primeru ni treba izpolniti.


Način pošiljanja
Izpolnjen obrazec se odpošlje po elektronski pošti. Izpolnjenemu obrazcu se priloži tudi besedilo predpisa. Zaželeno je, da je besedilo predpisa v angleškem jeziku, če ta ni na voljo, pa v izvirniku.

e-pošta: contact@sist.si


Napotki za izpolnjevanje obvestila A
Obrazec je treba uporabljati za uradno obveščanje o novih zakonih, podzakonskih predpisih ali upravnih določbah, ki vsebujejo zahteve iz ene od osmih kategorij iz člena 15(2) direktive o storitvah, ki jih države članice nameravajo uporabiti za ponudnike storitev s sedežem na njihovem ozemlju.


V obvestilu se poroča o posamezni zahtevi, za katero se poda značilnosti in utemeljitve za uvedbo.


1. Naziv organa, pristojnega za pripravo predpisa:
Državni organ ali organ lokalne samouprave, ki pripravi predlog predpisa.


2. Naziv in sklicevanja na predpis, ki vsebuje priglašeno zahtevo:
Naslov v slovenskem in po možnosti angleškem jeziku. Če je predpis že sprejet, se napiše tudi referenco objave.


3. Zahtevo določa: Označi se raven pristojnega organa.


4. Datum (ali pričakovan datum) začetka veljavnosti: Če je predviden prehodni rok ali delne omejitve veljavnosti, je treba tudi navesti, na kaj se nanašajo.


5. Posebne določbe/člen v predpisu, ki vsebuje priglašeno zahtevo: Navede se člene predpisa.


6. Storitvene dejavnosti, za katere se uporablja priglašena zahteva (ali, če je ustrezno, navedba, da je priglašena zahteva "horizontalna" zahteva, ki se uporablja splošno za številne storitvene dejavnosti): Navede se eno ali več storitev.


7. Priglašena zahteva je: Izbere se značilnosti zahteve za storitev.


8. Kratek opis priglašene zahteve: Navede se določila v predpisu.


9. Ali je priglašena zahteva potrebna za izvajanje posebne naloge v okviru storitve splošnega gospodarskega pomena (v skladu s členom 15(4) DSNT)? Izbere se nadaljnji dve vprašanji glede na splošni gospodarski pomen storitve.

9a. Za katero storitev splošnega gospodarskega pomena gre? Navede se storitev splošnega gospodarskega pomena.

9b. Za katero nalogo v okviru storitve splošnega gospodarskega pomena gre in zakaj je zahteva potrebna za izvajanje te posebne naloge? Navede se posebno nalogo.


10. Kateri je pomembni javni interes, za katerega menite, da upravičuje sprejetje priglašene zahteve? Na podlagi člena 4(8) direktive o storitvah „pomembni razlogi, ki se nanašajo na javni interes“ pomenijo razloge, ki jih kot takšne priznava sodna praksa Sodišča, vključno z naslednjimi razlogi: javni red; javna varnost; javna zaščita; javno zdravje; ohranjanje finančnega ravnovesja sistema socialne varnosti; varstvo potrošnikov, prejemnikov storitev in delavcev; zagotavljanje poštenih poslovnih transakcij, boj proti goljufijam, varstvo okolja in mestnega okolja; zdravje živali; intelektualna lastnina; ohranjanje nacionalne zgodovinske in umetnostne dediščine; uresničevanje ciljev socialne in kulturne politike. Seznam ni izčrpen in tudi drugi cilji javnega interesa, za katere si s sprejetjem posebnega ukrepa prizadevajo države članice so lahko pomembni razlogi za namene direktive o storitvah, ki se nanašajo na javni interes. Vendar je treba opozoriti, da v skladu s sodno prakso Sodišča, gospodarski razlogi, kot je zaščita konkurentov, ne morejo biti pomembni razlogi, ki bi lahko upravičili omejitve temeljnih svoboščin notranjega trga.


11. Natančna obrazložitev ozadja: razlogi, zaradi katerih menite, da je priglašena zahteva nediskriminatorna in primerna za uresničitev zastavljenega cilja in zakaj cilja ni mogoče uresničiti z manj omejevalnim ukrepom. Zahteva je nediskriminatorna, če niti neposredno niti posredno ne diskriminira na podlagi državljanstva (ali v primeru podjetij na podlagi kraja registriranega sedeža). Zahteve morajo biti take, da zagotavljajo izpolnitev zastavljenega cilja; ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za uresničitev tega cilja, ter jih ni mogoče nadomestiti z drugimi, manj omejevalnimi ukrepi, s katerimi se lahko doseže iste rezultate.


12. Zakonska podlaga za pripravo predpisa: Navesti je treba vse nadrejene dokumente, na podlagi katerih se pripravlja predpis. 


13. Navedba morebitne povezave predloga predpisa z mednarodnimi ali evropskimi dokumenti:
Navesti je treba vse mednarodne in evropske dokumente, ki so bili uporabljeni za podlago ali s katerimi je dokument skladen.


14. Predpisi, ki jih predlog predpisa razveljavlja: Navesti naslove predpisov in reference objave. 


15. Navedba, v katerih jezikih je predlog predpisa dosegljiv: sl - slovenski in en- angleški


16. Kontaktna oseba na pristojnem organu: ime, naslov, telefon, faks, e-naslov


17. Potrebnost notifikacije: Izpolni ministrstvo, pristojno za gospodarstvo


18. Datum in podpis odgovorne osebe na ministrstvu: Podpis na papirni verziji obrazca.Napotki za izpolnjevanje obvestila B
Obrazec je treba uporabljati za uradno obveščanje o novih zakonih, podzakonskih predpisih ali upravnih določbah, ki vsebujejo zahteve iz področja uporabe člena 16 direktive o storitvah, ki jih države članice nameravajo uporabiti za čezmejne ponudnike storitev.


V obvestilu se poroča o posamezni zahtevi, za katero se poda značilnosti in utemeljitve za uvedbo.


Če se priglašene zahteve za čezmejne ponudnike uporabljajo tudi za ponudnike s sedežem v državi in spadajo v eno od osmih kategorij iz člena 15(2) direktive o storitvah, mora pristojni organ to izrecno navesti v točki 11 tega obrazca. To v tem posebnem primeru omogoča izpolnitev obveznosti obveščanja iz členov 39(5) in 15(7) direktive o storitvah (in ločenega obvestila A v tem primeru ni treba izpolniti).


1. Naziv organa, pristojnega za pripravo predpisa: Državni organ ali organ lokalne samouprave, ki pripravi predlog predpisa.


2. Naziv in sklicevanja na predpis, ki vsebuje priglašeno zahtevo: Naslov v slovenskem in po možnosti angleškem jeziku. Če je predpis že sprejet, se napiše tudi referenco objave.


3. Zahtevo določa: Označi se raven pristojnega organa.


4. Datum (ali pričakovan datum) začetka veljavnosti: Če je predviden prehodni rok ali delne omejitve veljavnosti, je treba tudi navesti, na kaj se nanašajo.


5. Posebne določbe/člen v predpisu, ki vsebuje priglašeno zahtevo: Navede se člene predpisa.


6. Storitvene dejavnosti, za katere se uporablja priglašena zahteva (ali, če je ustrezno, navedba, da je priglašena zahteva "horizontalna" zahteva, ki se uporablja splošno za številne storitvene dejavnosti): Navede se eno ali več storitev.


7. Priglašena zahteva je: Izbere se značilnosti zahteve za storitev. Za lažje obveščanje so našteti primeri zahtev, vključno z zahtevami iz člena 15(2) direktive. Naštete so tudi zahteve iz člena 16(2), čeprav je njihova uporaba za čezmejne ponudnike storitev v členu 16 načeloma prepovedana in je lahko upravičena le v izjemnih primerih.

Obveznost o obveščanju ni omejena le na navedene zahteve, ker seznam ni izčrpen. Države članice, ki sprejmejo ali nameravajo sprejeti zahteve, ki se nanašajo na člen 16 direktive in ki niso navedene kot primer v obrazcu, morajo označiti okence "druge obveznosti, naložene čezmejnim ponudnikom storitev".


8. Kratek opis priglašene zahteve: Navede se določila v predpisu.

9. Uporaba priglašene zahteve za čezmejne ponudnike storitev je upravičena zaradi zagotavljanja: Država lahko postavlja lastne zahteve do gostujočih ponudnikov storitev le, če je to utemeljeno s štirimi razlogi - z zaščito javnega reda, javne varnosti, javnega zdravja in varovanja okolja. Za čezmejne ponudnike ni mogoče postavljati drugih nacionalnih ciljev javnega interesa.


10. Natančna obrazložitev ozadja: razlogi, zaradi katerih menite, da je uporaba zahteve za čezmejne ponudnike nediskriminatorna in primerna za uresničitev zastavljenega cilja in zakaj cilja ni mogoče uresničiti z manj omejevalnim ukrepom? Zahteva ne sme biti  diskriminatorna, četudi bi se lahko nanašala na enega od štirih ciljev javnega interesa iz člena 16(1) direktive.  Zahteve morajo biti take, da zagotavljajo izpolnitev zastavljenega cilja; ne smejo presegati tistega, kar je potrebno za uresničitev tega cilja, ter jih ni mogoče nadomestiti z drugimi, manj omejevalnimi ukrepi, s katerimi se lahko doseže iste rezultate.


11. Ali se ta zahteva, določena v členu 15(2) direktive o storitvah, uporablja tako za čezmejne ponudnike kot za ponudnike s sedežem v naši državi in je hkrati priglašena za namene členov 39(5) in 15(7) direktive? V primeru odgovora "da" ločenega obvestila A ni treba izpolniti.


12. Zakonska podlaga za pripravo predpisa: Navesti je treba vse nadrejene dokumente, na podlagi katerih se pripravlja predpis. 


13. Navedba morebitne povezave predloga predpisa z mednarodnimi ali evropskimi dokumenti: Navesti je treba vse mednarodne in evropske dokumente, ki so bili uporabljeni za podlago ali s katerimi je dokument skladen.


14. Predpisi, ki jih predlog predpisa razveljavlja: Navesti naslove predpisov in reference objave. 


15. Navedba, v katerih jezikih je predlog predpisa dosegljiv: sl - slovenski in en- angleški


16. Kontaktna oseba na pristojnem organu: ime, naslov, telefon, faks, e-naslov


17. Potrebnost notifikacije: Izpolni ministrstvo, pristojno za gospodarstvo


18. Datum in podpis odgovorne osebe na ministrstvu: Podpis na papirni verziji obrazca.