Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Namestitev in delovanje električne preskusne opreme, SIST EN 50191:2010 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50191:2010, Namestitev in delovanje električne preskusne opreme

Ta evropski standard se uporablja za namestitev in obratovanje stalnih in začasnih električnih preskusnih postrojev.

Skladnost s tem evropskim standardom ni potrebna, če dotik delov pod napetostjo ne pomeni nobene nevarnosti. To je v primeru, ko izpostavljene točke pod napetostjo zadostijo enemu od naslednjih pogojev:
a) napetost pri frekvencah nad 500 Hz ne preseže 25 V a.c. ali 60 V d.c. in je skladna z zahtevami za SELV ali PELV v skladu s HD 60364-4-41;
b) v primeru, če napetosti pri frekvencah do vključno 500 Hz presegajo 25 V a.c. ali 60 V d.c., tok, ki teče skozi neinduktivni upor 2 kΩ, ne presega 3 mA a.c. (efektivno) ali 12 mA d.c;
c) pri frekvencah nad 500 Hz je treba uporabiti nacionalno določene vrednosti toka in napetosti. Če ni nacionalnih zahtev, ki določajo referenčne vrednosti za dovoljene toke skozi telo in napetosti dotika, se lahko vrednosti vzamejo iz preglednice A.1;
d) razelektritvena energija ne presega 350 mJ.
OPOMBA 1: Čeprav skladnost z zahtevami tega evropskega standarda ni nujna, kadar je izpolnjen eden od zgoraj navedenih pogojev, je treba upoštevati druga potencialna tveganja, npr. nevarnost požara in eksplozije, in sprejeti ustrezne ukrepe.
OPOMBA 2: Sklic na 1.2 b) & 1.2 d): Vrednosti za posledični tok 3 mA a.c. ali 12 mA d.c. in razelektritveno energijo 350 mJ ustrezajo vrednostim za delo pod napetostjo, ki so podane v EN 50110-1. Te vrednosti prav tako ustrezajo vrednostim, ki so podane v IEC/TS 60479-1.

Ta evropski standard se ne uporablja za napajanje preskusnih postrojev. V tem primeru se za namestitev uporabljajo dokumenti skupine HD 60364 (za nazivne napetosti do vključno 1000 V) ali HD 637 (za nazivne napetosti nad 1 kV) in EN 50110-1 za obratovanje.

Kjer ta evropski standard ne podaja nobenih zahtev, se za namestitev električnega preskusnega postroja uporabljajo dokumenti skupine HD 60364 (za nazivne napetosti do vključno 1000 V) ali HD 637 (za nazivne napetosti nad 1 kV) in EN 50110-1 za obratovanje električnega preskusnega postroja.