Izsledki izvajanja Uredbe o gradbenih proizvodih

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

Evropska komisija je 7. julija 2016 sprejela novo poročilo o stanju izvajanja Uredbe o gradbenih proizvodih. Poročilo kaže, da se je uredba začela izvajati tudi v svetovnem merilu ter da so že vidne koristi aktivnega sodelovanja udeležencev.

Uredba (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih (CPR) je bila sprejeta leta 2011 in določa usklajena pravila za trženje gradbenih proizvodov v EU. Zagotavlja, da so zanesljive informacije na voljo strokovnjakom, javnim organom in potrošnikom, tako da lahko primerjajo učinkovitost izdelkov različnih proizvajalcev v različnih državah.

Sprejeto poročilo poudarja zadovoljiv napredek in bistvene spremembe, ki jih uredba prinaša na delovanje notranjega trga za gradbene proizvode, ki je postalo enostavnejše in bolj jasno kot prej. Na primer, elektronska izjava o lastnostih proizvajalcem omogoča, da so njihove izjave o lastnostih na voljo kupcem v elektronski obliki. Prav tako so strožje zahteve za priglašene organe, ki sodelujejo v postopkih za ocenjevanje in preverjanje, pomagale povečati verodostojnost Uredbe o gradbenih proizvodih. To je koristno za vse vpletene akterje, zlasti za mala podjetja, ki so glavni akterji v gradbenem sektorju.

Poročilo opozarja tudi, da je Uredba o gradbenih proizvodih v celoti v uporabi od julija 2013. Zato je še prezgodaj za kakršne koli dokončne ugotovitve. Vendar pa se ponekod prikazujejo tudi možnosti za izboljšave, zlasti na področju harmoniziranih standardov in nadzora trga, ki ga je treba še doseči. Potrebni so tudi ukrepi, s katerimi bi bolje izpolnili pričakovanja malih in srednjih podjetij, zlasti mikro podjetij.

Za zagotavljanje nadaljnjega uspešnega izvajanje Uredbe o gradbenih proizvodih namerava Komisija okrepiti dosedanja prizadevanja, zlasti z organizacijo tehničnih platform, ki so odprta za glavne zainteresirane strani in se osredotočajo na ključne izzive, opredeljene v poročilu.

Poročilo Komisije o izvajanju Uredbe o gradbenih proizvodih - julij 2016