Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja, SIST ISO 21542:2022 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 21542:2022, Gradnja stavb - Dostopnost in uporabnost grajenega okolja

Standard SIST ISO 21542:2022 podaja bistvene zahteve in potrebna priporočila za uresničitev varnega, vključujočega, starosti prijaznega in trajnostnega grajenega okolja, ki je dostopno in uporabno za vse. Dokument opisuje, kako naj bo stavba projektirana, zgrajena, upravljana in vzdrževana, da se osebam omogočijo: dostop in vstop v stavbo, uporaba prostorov in opreme, storitve in informacijska omrežja stavbe, izhod iz stavbe v običajnih razmerah ter evakuacija iz stavbe v sili.

Ta dokument določa vrsto zahtev in priporočil za konstrukcijske elemente, montažne sestave, sestavne dele, priključke in proizvode, ki se navezujejo na vidike projektiranja ter konstrukcijske vidike uporabnosti in dostopnosti stavb, tj. dostop do stavb, gibanje znotraj stavb, izstop iz stavb v običajnih razmerah in evakuacijo v primeru požara.

Ta dokument se uporablja tudi za skupne prostore v stanovanjskih stavbah z več enotami. Priporočila za stanovanjske enote so podana v dodatku A.

Ta dokument vsebuje tudi določila o zunanjih značilnostih, ki so neposredno povezane z dostopom do stavbe ali skupine stavb z ustreznega mesta ali med tako skupino stavb znotraj skupnega mesta. Dokument ne obravnava elementov zunanjega okolja, kot so javni odprti prostori, katerih funkcija je izolirana in nepovezana z uporabo posamezne stavbe.

Dokument se uporablja za nove stavbe in nova dela v obstoječih stavbah.

Dokument uvaja koncept "pomembnih izjem za obstoječe stavbe" v primerih, ko je določene zahteve izjemno težko izpolniti in posledično ni mogoče zagotoviti popolne dostopnosti. S "pomembnimi izjemami za obstoječe stavbe" je določena sprejemljiva, čeprav omejena raven dostopnosti. Izjeme za obstoječe stavbe se ne smejo uporabljati v drugih primerih, nanje se ne sme sklicevati na neutemeljen način oziroma se ne smejo izkoristiti kot izgovor za to, da višja raven dostopnosti ni dosežena, kadar je to ekonomsko in/ali tehnično izvedljivo.

Mere v tem dokumentu, ki se navezujejo na uporabo invalidskih vozičkov, veljajo za tloris najpogosteje uporabljanih velikosti invalidskih vozičkov in njihovih uporabnikov, kot je opredeljeno v standardih ISO 7176-5 in ISO/TR 13570-2 (širina 800 mm in dolžina 1300 mm).

Ta dokument je pripravljen predvsem za odrasle invalidne osebe, vendar vključuje nekaj priporočil glede specifičnih potreb otrok po dostopnosti.