Evropska unija predlaga povišanje mejne vrednosti migracije BPA v nekaterih igračah

Povzela in pripravila: Enisa Šmrković, SIST

V luči novih znanstvenih podatkov Evropska unija predlaga povišanje mejne vrednosti migracije za BPA (bisfenol A) v okviru Direktive o varnosti igrač 2009/48/ES. Predlagani datum uveljavitve je drugo četrtletje 2018.

V juniju 2014 je EU objavila Direktivo 2014/81/EU o omejitvi uporabe bisfenola A (BPA) v igračah, ki so namenjene otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih otroci dajo v usta. Z njo je uvedla spremembo k Dodatku C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES in omejitev je začela veljati decembra 2015.

Svetovna trgovinska organizacija (WTO) je 18. julija 2016 razposlala obvestilo o predlogu direktive EU o povišanju mejne vrednosti migracije za BPA z 0,1 mg/L na 0,04 mg/L. Predlog direktive naj bi bil po predvidevanjih sprejet v zadnjem četrtletju 2016, omejitev pa naj bi začela veljati v drugem četrtletju 2018.

Po predlogu zahtev, notificiranih po sporazumu WTO/TBT, št. notifikacije G/TBT/N/EU/396, bi bila spremenjena vrednost BPA v skladu z najnovejšimi znanstvenimi podatki in izboljšano metodologijo. Omeniti je treba, da so osnovni elementi za izpeljavo mejne vrednosti migracije za BPA v igračah drugačni od tistih za migracijo BPA iz plastičnih mas, namenjenih stiku z živili, in za prepoved BPA v polikarbonatnih stekleničkah za dojenčke.

V začetku leta 2016 je Svetovna trgovinska organizacija (WTO) dobila tudi dve obvestili iz EU za urejanje BPA v nekaterih potrošniških izdelkih. To so:

–   omejitev BPA v termoaktivnem papirju v skladu s Prilogo XVII k Uredbi REACH in

–    povišanje mejne vrednosti migracije BPA v plastičnih masah, namenjenih stiku z živili, za 12-krat. Ta predlog uredbe zajema tudi lakirane ali prevlečene materiale in izdelke.

Poudarki migracij BPA v okviru predlagane direktive za varnost igrač in primerjava z Direktivo 2014/81/EU so povzeti v preglednici 1.

 

Preglednica 1: Migracije BPA iz Dodatka C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES

SKLICEVANJE

DIREKTIVA 2014/81/EU

PREDLOG DIREKTIVE NA WTO

PODROČJE UPORABE

Igrače za otroke, mlajše od 36 mesecev

Druge igrače, ki se dajo v usta

METODE

EN 71, dela 10 in 11

 

ZAHTEVE

≤ 0,1 mg/L

≤ 0,04 mg/L

ZAČETEK VELJAVNOSTI

December 2015

Drugo četrtletje 2018