Elektromagnetna združljivost: SIST EN 61000-4-34:2007 (prevod v slovenščino)

Elektromagnetna združljivost (EMC) - 4-34. del: Preskusne in merilne tehnike - Preskusi odpornosti proti napetostnim upadom, kratkim prekinitvam in spreminjanju napetosti za naprave z vhodnim tokom več kot 16 A na fazo

Ta del IEC 61000 določa metode preskušanja odpornosti in obseg priporočenih preskusnih nivojev za električno in elektronsko opremo, priključeno na nizkonapetostno napajalno omrežje, za upade napetosti, kratke prekinitve in spreminjanja napetosti.

Ta standard se uporablja za električno in elektronsko opremo, katere naznačeni vhodni tok presega 16 A na fazo. Zajema opremo v stanovanjskih območjih in tudi industrijske stroje, posebej upade napetosti in kratke prekinitve za opremo, ki je priključena na izmenična omrežja s 50 Hz ali 60 Hz, vključno z enofaznimi in trifaznimi omrežji.

OPOMBA 1: Opremo z naznačenim tokom 16 A ali manj na fazo obravnava publikacija IEC 61000-4-11.

OPOMBA 2: V tej publikaciji ni določena zgornja meja naznačenega vhodnega toka. Vendar je v nekaterih državah naznačeni vhodni tok lahko omejen z zgornjo vrednostjo, na primer 75 A ali 250 A, zaradi  obveznih varnostnih standardov.

Standard se ne uporablja za električno in elektronsko opremo za priklop na izmenična omrežja 400 Hz. Preskuse za opremo, priključeno na ta omrežja, bodo obravnavali prihodnji standardi IEC.

Predmet tega standarda je uveljaviti skupna priporočila za ovrednotenje odpornosti električne in elektronske opreme, kadar je izpostavljena upadom napetosti, kratkim prekinitvam in spreminjanju napetosti.

OPOMBA 1: Spreminjanja napetosti obravnava publikacija IEC 61000-4-14.

OPOMBA 2: Za opremo, preskušano z naznačenimi toki nad 250 A, je morda težko dobiti ustrezno preskusno opremo. V teh primerih naj uporabnost tega standarda skrbno ovrednotijo odbori, odgovorni za splošne standarde, standarde za proizvode in standarde za skupine proizvodov. Namesto tega se lahko ta standard uporabi kot okvir za dogovor o tehničnih merilih med proizvajalcem in kupcem.

V tem delu IEC 61000 dokumentirana preskusna metoda opisuje usklajeno metodo za ocenjevanje odpornosti opreme ali sistema proti določenemu pojavu. Kot je opisano v IEC Vodilu 107, je to osnovna publikacija o EMC za uporabo odborom IEC o proizvodih. Kot je prav tako določeno v Vodilu 107, so odbori IEC za proizvode odgovorni za odločanje, ali naj se ta standard odpornosti uporabi ali pa ne, in če je uporabljen, so odgovorni za določitev ustreznih preskusnih nivojev. Tehnični odbor IEC/TC 77 in njegovi pododbori so pripravljeni sodelovati z odbori za proizvode pri ovrednotenju vrednosti posameznih preskusov odpornosti za njihove proizvode.