Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Cestna razsvetljava, SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015 (prevod v slovenščino)

SIST-TP CEN/TR 13201-1:2015, Cestna razsvetljava - 1. del: Smernice za izbiro svetlobnotehničnih razredov

To tehnično poročilo določa svetlobnotehnične razrede, podane v EN 13201-2, in podaja smernice za izbiro najustreznejšega svetlobnotehničnega razreda za dano situacijo. Zato vključuje sistem za določanje ustreznih svetlobnotehničnih razredov za različna zunanja javna področja ob upoštevanju parametrov, ki zagotavljajo izpolnjevanje ciljev, navedenih v uvodu.

Odločitev, katera cesta naj bo razsvetljena, je določena v nacionalni politiki cestne razsvetljave. Ta politika se razlikuje med državami ali občinami. Posebne smernice so navadno na voljo na nacionalni ravni za vsako državo. To tehnično poročilo ne podaja meril, na podlagi katerih naj bi bila sprejeta odločitev o osvetlitvi določenega področja ali kako naj se naprave za razsvetljavo uporabljajo. Nadaljnja navodila so podana v dokumentu CIE 115:2010 (člen 1.2 in dodatek A).

Metode, predstavljene v točkah 5, 6 in 7, je treba obravnavati kot začetne točke celovitega pristopa k normalni cestni razsvetljavi. Zato modeli ne morejo zajeti vseh različnih primerov na cestah, temveč uvajajo splošne parametre in njihov vpliv na zahteve za razsvetljavo. Samo realna situacija in njene edinstvene značilnosti (geometrija ceste, oznake, vidno okolje, zahtevnost navigacije, slaba vidljivost, tveganje bleščanja zaradi obstoječih obcestnih elementov, lokalni vremenski pogoji, specifični udeleženci v prometu, kot so velik delež starejših ali oseb s slabšim vidom itd.) lahko vodijo do končne opredelitve svetlobnotehničnega razreda z uporabo tehnik vrednotenja tveganja.

Vidne potrebe udeležencev v prometu v času manjše gostote prometa v določenih nočnih obdobjih ali pri spreminjajočih se vremenskih pogojih ter pozitivne koristi zaradi zmanjšane porabe energije in morebitnega izboljšanja okolja so nekateri dejavniki, ki upravičujejo postavitev prilagodljive cestne razsvetljave. Obstaja veliko primernih instrumentov, naprav in metod, ki se lahko uporabijo za inteligentno krmiljenje inštalacije cestne razsvetljave. Sistemi za regulacijo cestne razsvetljave so lahko zelo preprosti ali pa so njihove izvedbe zelo izpopolnjene. Dodatek B je v pomoč pri izbiri pravilnega nivoja razsvetljave pri uporabi prilagodljive razsvetljave, ker podaja izpopolnjeno ovrednotenje nivojev svetlosti ali osvetljenosti v okviru določenega svetlobnotehničnega razreda. Medtem ko se nivoji svetlosti ali osvetljenosti lahko spreminjajo glede na zmanjšano prometno gostoto, vremenske pogoje ali druge parametre, naj se parametri kakovosti ustreznega svetlobnotehničnega razreda, določeni v EN 13201-2, ves čas vzdržujejo.

Obnova ali prenova zastarelih in neekonomičnih naprav za razsvetljavo je pomembna. Z uporabo novih zasnov in nove tehnologije je mogoče doseči prilagodljivejše nivoje razsvetljave ob manjši porabi energije. Nadgradnja sistemov za razsvetljavo in njene regulacije pogosto da dobro razmerje med stroški in koristmi ter kratka amortizacijska obdobja.

Ta dokument ne podaja smernic za izbiro svetlobnotehničnih razredov za cestninske postaje, predore ali kanale in zapornice.