Cestna razsvetljava - 4. del: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave, SIST EN 13201-4:2016 (prevod v slovenščino)

SIST EN 13201-4:2016 (sl), Cestna razsvetljava - 4. del: Metode za merjenje lastnosti razsvetljave

Namen 4. dela tega evropskega standarda je:
a) določiti dogovore in vzpostaviti postopke za karakterizacijo na podlagi meritev inštalacij cestne razsvetljave ob upoštevanju fotometričnih parametrov kakovosti, to je nabor veličin, ki opredeljujejo svetlobnotehnični razred, določen v 2. delu;
b) svetovati, kako izbrati in uporabljati merilnike svetlosti in osvetljenosti pri tej vrsti uporabe;
c) določiti merilne zahteve v skladu s cilji meritve in pričakovano točnostjo;
d) določiti dogovore za oceno merilne negotovosti vključenih parametrov;
e) podati informacije o uporabi analize toleranc pri projektiranju inštalacij cestne razsvetljave.
Nepopoln seznam mogočih ciljev meritve vključuje:
f) preverjanje skladnosti z zahtevami standarda;
g) preverjanje skladnosti s projektnimi zahtevami;
h) nadzorovanje inštalacij cestne razsvetljave, npr. zaradi vzdrževanja;
i) pregled inštalacij cestne razsvetljave, npr. zaradi optimizacije prihrankov energije;
j) pregled odstopanj med dejanskim stanjem razsvetljave in projektnimi zahtevami.

Dogovori o položaju opazovalca in lokaciji merilnih točk so podani v standardu EN 13201-3. Kljub temu se lahko pri meritvah, ki se izvajajo za nadzorovanje svetlobnotehničnih lastnosti inštalacij ceste razsvetljave zaradi kontrole njenih tehničnih lastnosti ali zaradi drugih potreb ali če so v zasnovi inštalacije cestne razsvetljave določeni drugačni pogoji, uporabljajo manj stroga pravila.

Navedeni so pogoji, ki lahko povzročijo večje netočnosti meritev, in tudi previdnostni ukrepi za njihovo zmanjšanje in količinsko opredelitev.

Ta standard naj se uporablja za pripravo merilnih postopkov za karakterizacijo inštalacije ceste razsvetljave.

Merila za odločitev, kdaj naj se meritve izvedejo, o namenu meritev in kako naj se rezlutati meritev uporabljajo, so zunaj področja uporabe tega standarda.