Odgovornost proizvajalca za proizvod ter primeri iz prakse

 Vabilo s prijavnico na seminar ( 202 kB )


 

Datum: 11. maj 2017
Ura: 9.30 do 15.00
Kraj: SIST, Šmartinska cesta 152, Ljubljana (predavalnica v 2. nadstropju) 

 

Uvod

Pojem »Odgovornost proizvajalca za proizvod« predstavlja odgovornost proizvajalca za nastalo škodo, ki je posledica uporabe proizvajalčevega proizvoda z napako. Škodo lahko utrpijo končni uporabniki, tretje osebe in/ali premoženje teh oseb. Zahtevke za nastalo škodo lahko uveljavljajo končni uporabniki in/ali tretje osebe ne glede na to, ali sta proizvajalec in končni uporabnik v pogodbenem odnosu ali ne, saj je odgovornost proizvajalca za proizvod zakonsko urejena. Prav tako odgovarja proizvajalec za nevarne lastnosti proizvodov, v kolikor ni izvedel vseh potrebnih ukrepov, da bi škodo, ki jo je mogel pričakovati, preprečil z opozorili, varno embalažo ali kakšnim drugim primernim ukrepom.

 

Kaj boste pridobili z udeležbo?

Na seminarju vas bomo seznanili z zahtevami v zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod. Predstavili  bomo najpogostejše vzroke za proizvod z napako in možne posledice, v kolikor bi prišlo do nesrečnega dogodka. Seznanili vas bomo z metodami preprečevanja nastanka proizvodov z napako, predvsem s poudarkom na zagotavljanju učinkovitega delovanja sistema upravljanja kakovosti. Usposobili se boste za kompetentno in učinkovito obvladovanje tveganj v zvezi s proizvodi z napako v celotnem življenjskem ciklu proizvoda.

Udeleženci seminarja prejmejo tudi original standard SIST ISO 31000:2011, Obvladovanje tveganja - Načela in smernice v papirni obliki.

 

Komu je seminar namenjen?

 • najvišjemu vodstvu organizacije,
 • vodjem področij, predvsem: razvoj, proizvodnja, kakovost, logistika,
 • odgovornim za sisteme upravljanja kakovosti,
 • odgovornim za zagotavljanje kakovosti proizvodov,
 • odgovornim za ocenjevanje poslovnih tveganj,
 • zastopnikom in nosilcem blagovnih znamk,
 • vsem ostalim, ki želijo spoznati problematiko odgovornosti proizvajalca za proizvod.

 

Program seminarja

9.30 – 11.00

 • Uvod
 • Pravni okvir
  • Direktive EU
  • Zakonodaja
 • Proizvod z napako
  • Vzroki za proizvod z napako
  • Posledice proizvoda z napako

11.00 – 11.15 Odmor

11.15 – 12.45

 • Odgovornosti proizvajalca
  • Civilno-pravna odgovornost
  • Kazenska odgovornost
 • Preprečevanje proizvodov z napako
  • Sistem kakovosti
  • Ozaveščanje zaposlenih
  • Ocenjevanje tveganj
  • Sistem odpoklica proizvodov

12.45 – 13.30 Odmor za kosilo

13.30 – 14.45

 • Preprečevanje proizvodov z napako (nadaljevanje)
 • Zavarovanje odgovornosti

14.45 –  15.00

 • Razprava
 • Zaključek seminarja

 

Izvajalec

Jernej Potočnik
 

Jernej potočnik 
KVALI.DAT d.o.o.

Jernej Potočnik je svetovalec na področju sistemov vodenja kakovosti in sistemov upravljanja varovanja informacij. Po zaključenem študiju na FE v Ljubljani je pridobil delovne izkušnje v Iskri in na Inštitutu za kakovost in meroslovje. Izpit za vodilnega presojevalca je opravil na centru Portsmouth Management Center v Veliki Britaniji. Sodeloval je na presojah sistemov kakovosti v številnih slovenskih podjetjih, med drugim tudi na skupnih presojah s tujimi certifikacijskimi organi.  Je soavtor knjige ISO 9001 - iz teorije v prakso. V zadnjih dvajsetih letih je vodil preko 350 tečajev s področja sistemov upravljanja, ki se jih je udeležilo več kot 4.000 slušateljev. Izkušnje s področja odgovornosti proizvajalca za proizvod je pridobil kot svetovalec za sisteme kakovosti na projektih, ki jih je vodil v podjetjih iz avtomobilske branže. V zvezi z odgovornostjo proizvajalca za proizvod je izvedel več usposabljanj zaposlenih v teh podjetjih. Je tudi avtor programske opreme za podporo izvedbi ocene tveganj, ki jo uporablja več slovenskih podjetij.