Informacije


Kontaktna točka SIST za proizvode in za gradbeništvo je po pooblastilih države RS zadolžena za dajanje brezplačnih informacij vsem zainteresiranim subjektom v RS, kot tudi iz tujine.

Kontaktna točka SIST prav tako nudi pomoč mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP) z brezplačnimi informacijami in organizacijo izobraževanj s področja dela standardizacije.

Podobne kontaktne točke so bile ustanovljene v vseh državah članicah EU, saj pravna podlaga temelji na EU zakonodaji.

 

 

Kontaktna točka za proizvode (PCP - Product Contact Point)

Kontaktna točka za proizvode v Sloveniji skladno z Uredbo ES št. 764/2008 o medsebojnem priznavanju deluje od 13. maja 2009 v okviru SIST na podlagi sklepa Vlade RS ( 21 kB ).

 

Kontaktno točko se zaprosi o tehničnih predpisih za določeno vrsto proizvoda, za katere ni enotne zakonodaje. Kontaktna točka bo raziskala, ali obstajajo tehnični predpisi v Sloveniji kot tudi v drugih državah članicah za določeno vrsto proizvoda, in če je tako, bo zagotovila informacije o teh predpisih. 

Kontaktna točka je dolžna odgovoriti na vsa vprašanja v 15 delovnih dneh po prejemu.  

Za lažje izvajanje uredbe o medsebojnem priznavanju v nekaterih posebnih sektorjih, so bila sprejeta naslednja vodila in neobvezujoče smernice:

 

 

Kontaktna točka za proizvode za gradbeništvo

Ustanovljena je bila s 1. julijem 2013 s Sklepom vlade RS o imenovanju SIST Kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo ( 468 kB ), ki je s tem prevzela naloge v zvezi z zahtevami 10. člena Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS ( 1 MB ).

V zvezi z nalogami iz te uredbe vsaka država članica zagotovi, da kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljajo pregledne in razumljive informacije o določbah, ki veljajo na njenem ozemlju za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda.

Zahteva Uredbe (EU) št. 305/2011 je, da morajo kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo svoje naloge opravljati tako, da ne pride do navzkrižja interesov, zlasti kar zadeva postopke za pridobitev oznake CE.

Kontaktna točka je dolžna odgovoriti na vsa vprašanja v 15 delovnih dneh po prejemu.  

Vprašanja zainteresiranih se nanašajo na različne vrste gradbenih proizvodov, bazo najpogostejših vprašanj v državah članicah pa vodi Evropska komisija.

Prevod najpogostejših vprašanj je tudi na spletni strani MGRT: 
http://www.ti.gov.si/si/delovna_podrocja/gradbeni_proizvodi/uredba_eu_3052011/

Dodatne informacije v zvezi z zahtevami za dajanje gradbenih proizvodov na trg, so zainteresiranim na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij:
http://www.mgrt.gov.si/en/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_proizvode/gradbeni_proizvodi/