Koledar izobraževanjNa našem seminarju vas bomo seznanili z vsemi potrebnimi koraki za uspešno in učinkovito vzpostavitev sistema upravljanja tveganj ter učinkovito obravnavo tveganj. Seznanili vas bomo z zahtevami zadnje izdaje standarda SIST EN ISO 9001:2015 v zvezi z obravnavo tveganj in priložnosti ter s povezavami na standard SIST ISO 31000, ki je splošni standard v zvezi z upravljanjem tveganj.

Osnovne zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi in sistem vodenja varnosti živil predstavlja standard SIST EN ISO 22000:2005. Tega dopolnjuje nov standard SIST ISO 22004:2016, ki zagotavlja splošne smernice, ki so na voljo pri uporabi SIST EN ISO 22000.

1.2.2016 je bila objavljena nova izdaja standarda SIST 1026 Beton – Specifikacija, lastnost, proizvodnja in skladnost – Pravila za uporabo SIST EN 206, ki je bil prilagojen spremembam standarda SIST EN 206:2013. Z marcem bo objavljena nova izdaja SIST EN 206:2013+A1:2016.

Trajnostni razvoj zahteva med drugim tudi uvajanje reda pri nastajanju, čiščenju in ponovni uporabi odpadnih voda. Za vključevanje v izboljšanje stanja na področju odpadnih vod je treba dodobra poznati vrsto podatkov o odpadnih vodah kot npr. nastanek odpadnih vod, njihovo količino in kakovost, možnost zmanjšanja onesnaženja v odpadnih vodah in ne nazadnje tudi možnost čiščenja in ponovne uporabe le-teh. Osnovni namen predavanja je seznaniti udeležence z viri odpadnih vod, osnovnimi parametri onesnaženja in možnostjo čiščenja nastalih odpadnih vod.

Pomemben del zagotavljanja varnosti igral in igrišč so redni in strokovno opravljeni pregledi. Samo sistematični pregledi igrišč so lahko osnova za redno in racionalno vzdrževanje, pa naj bodo to igrišča v vrtcih in šolah ali pa na javnih površina, v stanovanjskih naseljih ali športnih parkih.