Koledar izobraževanj


Namen prvega dela seminarja je predstaviti zainteresiranim področje obvladovanja premoženja (pregled, načela in terminologija, sistemi vodenja in upravljanje sistemov). Namen drugega dela seminarja je predstaviti standarde s področja vzdrževanja, ki opredeljujejo zgoraj omenjeno strategijo. Slednji prinašajo nekatere bistvene prvine, kako vzdrževati in ohranjati naprave in drugo premoženje v dobri kondiciji.

SIST/TC TOP Toplota je v letu 2022 pripravil in sprejel standard SIST 1191:2022 Toplotnoizolacijski materiali v gradbeništvu – Zahteve za lastnosti toplotnoizolacijskih materialov glede na področje uporabe. Standard navaja, kakšne lastnosti morajo imeti toplotnoizolacijski materiali, da so primerni za posamezno vrsto vgradnje (na primer prezračevano fasado, ravno streho itd.). Za posamezne vrste toplotnoizolacijskih materialov obstajajo evropski standardi, ki jih pripravlja tehnični odbor CEN/TC 88 Thermal insulation materials. Ti standardi so harmonizirani, kar pomeni, da so sestavni del evropske zakonodaje, in sicer sodijo pod uredbo o gradbenih proizvodih Uredba (EU) št. 305/2011. Standardi za proizvod navajajo, katere lastnosti (in kako jih označujemo) je potrebno določiti za posamezni material, kako se izvajajo meritve in podobno, ne določajo pa zahtev za materiale, kar je prepuščeno državam članicam EU. Slovenija je letos sprejela nov Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, v nadaljevanju: PURES-3) in novo tehnično smernico TSG-1-004:2022 Energijska učinkovitost stavb (v nadaljevanju: TSG-1-004). TSG-1-004 na strani 9 navaja: »e) Izpolnjevanje zahtev za vgradnjo toplotnoizolacijskih materialov Pri graditvi stavb se za vgradnjo toplotnoizolacijskih materialov upošteva zahteve standarda SIST 1191.« Zgornje pomeni, da je treba na podlagi zahtev tehnične smernice TSG-1-004:2022 upoštevati zahteve standarda SIST 1191. Z upoštevanjem zahtev TSG-1-004 oziroma v tej smernici navedenega standarda SIST 1191 se zagotavlja izpolnjevanje zahtev PURES-3. S tem se izognemo nepravilnostim pri uporabi toplotnoizolacijskih materialov in s tem tudi škodi, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne rabe toplotnoizolacijskih materialov. Seminar je namenjen vsem, ki kakor koli sodelujete pri projektiranju in izvajanju stavb.

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv, predpisov ali uredb hkrati. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.