Koledar izobraževanj


Za konstrukcijo in gradnjo preizkusnih mest je predvidena seznanitev z opredelitvijo možnosti nevarnosti, ki jih povzročijo napetosti, pri tem tudi, kdaj je treba upoštevati standard SIT EN 50191, in se seznaniti z izrazi in dejstvom, kaj sploh predstavlja preizkus z napetostjo. Na kratko bodo opisane nekatere vrste preizkuševališč in prav tako obravnava človeškega faktorja. Skladnost s tem standardom ni potrebna v primeru, ko stik z deli pod napetostjo ne predstavlja nevarnosti. Vrednosti o tem, kdaj je delo pod napetostjo nevarno, določa standard SIST EN 50110-1, Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve, ki obravnava delo pod nevarno napetostjo. Ta standard ne obravnava zahtev za napajanja preizkuševališč. Glede na namen, omenjeni standard ni pokrit z zahtevami evropskih direktiv. Standard, ki navaja varne preizkuse in meritve električne opreme, naprav itd. z nevarno napetostjo, pa izpolnjujezahteve nekaterih evropskih direktiv. V Sloveniji imamo zakon o varnosti pri delu, ki seveda zahteva med drugim tudi ureditev varnega delovnega mesta oziroma delovišča in ta standard je neposredna podpora zahtevam tega zakona.

Spletni seminar je namenjen razčlenitvi obveznosti in pregledu zakonodaje in zahtev predpisov za tehnično zahtevnejše proizvode (stroji, tlačne posode, električni in elektronski proizvodi, medicinski proizvodi, osebna varovalna oprema), podani pa bodo tudi konkretni primeri določanja zahtev, ki jih mora izpolnjevati proizvajalec v proizvodnji in pri posredovanju na trg ali v vgradnjo, predvsem ko gre za kombinirane proizvode, za katere velja več direktiv, predpisov ali uredb hkrati. Tokrat bo seminar obsežnejše namenjen obravnavi strojev, električnih in elektronskih proizvodov ter gradbenih proizvodov.

Spoznanje, da je potrebno poskrbeti za varnost na otoških igriščih in športnorekreacijskih objektih (ŠRO), je v Sloveniji že krepko uveljavljeno. V vrtcih je skrb za igrišča opredeljena s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ostala otroška igrišča in športna igrišča pa morajo upravljalci urejati skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov, Gradbenim zakonom, Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli in še nekaterimi akti. Dejstvo je, da se v praksi pojavlja veliko situacij, ki jih upravljalci – skrbniki igrišč, kljub osnovnemu usposabljanju, ne znajo rešiti. Da bi vsaj delno prispevali k spoznavanju zahtev standardov, predvsem pa pomagali pri reševanju konkretnih težav in problemov, smo organizirali seminar, kjer bo poudarek na praksi. Poleg klasičnih otroških igrišč bomo lahko obravnavali tudi športnorekreacijske objekte (ŠRO). Dotaknili se bomo tudi problematike igrišč za otroke s posebnimi potrebami, spregovorili o pomenu in vlogi igral za mladostnike, itd. Zanimiva in aktualna je tudi problematika, s katero se srečujejo predvsem v vrtcih, to je samogradnja igral, didaktičnih pripomočkov ali motoričnih naprav, kakor tudi uporaba naravnih priročnih materialov, ipd.