Aktualno


Delovna skupina CEN/TC 156/WG 18, ki se je 20. in 21. novembra 2017 srečala v Ljubljani, pripravlja skupino standardov, ki bo urejala prezračevanje bolnišnic. …

Komisija in evropske organizacije za standardizacijo so začele s pripravo načrta, ki vključuje pilotne projekte za zmanjšanje števila neobjavljenih standardov v sektorjih, kjer so najbolj potrebni, in ukrepe za izboljšanje usklajenosti harmoniziranih standardov z zakonodajo med njihovim razvojem. Načrt bo izboljšal tudi postopek skupnega ocenjevanja in sklicevanje na harmonizirane standarde.

NOVOSTI PRI SKLICEVANJU NA STANDARDE V TEHNIČNIH PREDPISIH

Na podlagi spodaj navedenih objavljenih zadnjih Seznamov standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami določenih direktiv novega pristopa, je z datumom, ki je naveden v seznamu, obvezen začetek uporabe določenih harmoniziranih standardov (navedenih v spodnjih tabelah).

Objava novih slovenskih nacionalnih standardov – november 2017.

Kako se bo preskušanje osebne varovalne opreme v Evropi spremenilo z razveljavitvijo Direktive 89/686/ES in sprejetjem nove evropske Uredbe 2016/425, predvidenim 21. aprila 2018?