Page 9 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 9

2 / 2022                                                  9

Strategija temelji na osnovi obsežnih analiz      človeških virov in strojev, ki jih bo krmilila
dosedanjegadelovanjaslovenskestandardizacije,      umetna inteligenca. Zato je velik izziv predlagati
SWOT analizi, rezultatih, ki so se oblikovali v okviru delovanje standardizacije in procesov, ki bodo
delovnih skupin za pripravo strategije slovenske    veljali leta 2026. Procesi standardizacije bodo
standardizacije do leta 2026, na izsledkih       krajši in popolnoma digitalizirani ter usmerjeni v
analize uporabe standardov in njihovega učinka     spodbujanje dela v mednarodni standardizaciji,
na poslovanje slovenskih podjetij, na analizi      s tem pa se bomo postavili ob bok konkurenčnim
poznavanja informacijskih storitev Kontaktne      evropskim podjetjem.
točke SIST med uporabniki in na finančni analizi
izvajanja nalog v javnem interesu v skladu s      Na globalni tekmi za digitalno vodstvo je
prvim odstavkom 5. člena in 6. členom Zakona o     sposobnost oblikovanja mednarodnih standardov
standardizaciji (ZSta-1) ter poslovno politiko SIST   za digitalne proizvode in procese bistvenega
za obdobje od leta 2021 do 2026.            pomena za konkurenčnost EU. Zato bo ključnega
                            pomena aktivno sodelovanje v mednarodnih
V prihodnosti se bo treba soočiti z izzivi, ki     tehničnih delovnih telesih in organih v okviru
jih prinašajo z umetno inteligenco podprta       ITU, IEC in ISO. Višje zahteve in predvsem
digitalizacija, okoljske spremembe, migracije,     spremembe bodo zahtevale tudi nenehno
inovacijenapodročjutrajnostnihtehnologij,zahteve    izboljševanje SIST. Za izpolnjevanje poslanstva
po usposabljanju za delo z visokotehnološkimi      in realizacije vizije predlagamo štiri dolgoročne
podjetji, varstvo pravic intelektualne lastnine (IPR), strateške cilje:
saj bo potrebno vzpostaviti primerno sozvočje

           1 1. CILJ: dobro upravljanje slovenskega inštituta za
                        standardizacijo za izpolnjevanje poslanstva, učinkovito
                        poslovanje in vzdrževanje mednarodnega sodelovanja
                        2. CILJ: krepitev standardizacijske podpore vsem

           2 zainteresiranim deležnikom s tesnim sodelovanjem z
                        gospodarstvom in javnim sektorjem, vključno s sistemskim
                        izobraževanjem bodočih generacij
                        3. CILJ: razvoj novih področij standardizacije, ki bodo

          3 podpirala strateški razvoj republike slovenije z vključevanjem
                        deležnikov v evropsko in mednarodno standardizacijo na
                        začetnih stopnjah razvoja standardov
                        4. CILJ: posodobitev informacijske tehnologije za

          4 enostavnejši in uporabniku prijaznejši dostop do standardov
                        in storitev sist ter vzpostavitev digitalnega omrežja
                        soustvarjalcev

Dokument bo javnosti v kratkem na voljo za pripombe.

SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14