Page 12 - E SPOROCILA 2 - 6
P. 12

12 E - S P O R O Č I L A

Uvedbo enotnih zdravstvenih standardov so      Namen uvedbe standarda in označevanja z
podprle predvsem tiste članice, ki so odvisne    varnostnim znakom v državah članicah EU
od obiskov turistov, ki ne bivajo samo v njihovih  pravzaprav ni bil načrtovan; namenjen je bil le
državah, ampak potujejo v več držav članic,     za čas pandemije covida-19. Želja je, da bi ta
torej v več regij, in težko spremljajo zdravstveno standard in znak veljala tudi na splošno (ne le
stanje v vsaki posamezni regiji. Standardom in   v času pandemije covida-19) za zagotavljanje
uvedbi enotnega znaka so bile manj naklonjene    spoštovanja standardov v zvezi z zdravstveno
večje države, kjer obiskovalci opravljajo krožna  varnostjo v EU, kar bi olajšalo promocijo
potovanja pretežno po enotnem teritoriju (npr.   Evrope kot turistične destinacije s poenotenimi
Nemčija). Nekateri niso bili naklonjeni uvedbi   zdravstvenimi standardi.
standarda, ker bi to zanje pomenilo dodatne
stroške, število obiskovalcev pa se s tem ne bi
povečalo. Po nekaj tednih intenzivnih srečanj,
razprav, dogovarjanj in usklajevanj so bili
sprejeti neobvezujoči standardi. Določen je bil
tudi znak, s katerim bi države članice in njihovi
deležniki v turizmu obiskovalcem pokazali, da
spoštujejo mednarodno sprejete zdravstvene
standarde in da se zavezujejo k spoštovanju le-
teh. Do zdaj standard pri nas še ni bil sprejet/
uveljavljen. Dejstvo pa je, da se je Slovenija
pridružila tej pobudi in javno predstavila znak
Svetovnega potovalnega in turističnega sveta
(WTTC) SAFE TRAVELS (varna potovanja) in
ga tudi že razdelila med turistične deležnike
po Sloveniji. Uvajanje dodatnega znaka bi
verjetno povzročilo dodatne stroške in dodatna
izobraževanja, rezultat pa bi bil precej negotov.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17