Novi prevodi standardov


Standard SIST IEC 60479-1:2020 zagotavlja osnovne napotke o učinkih udarnega toka na ljudi in živali.

SIST EN ISO 80000-3:2020 Ta dokument podaja imena, simbole, definicije in enote za veličine prostora in časa. Kjer je primerno, so navedeni tudi pretvorniki (pretvorni faktorji).

SIST EN ISO 80000-2:2019 opredeljuje matematične simbole, razlaga njihov pomen in podaja besedne ekvivalente ter uporabo.

SIST-TS ISO/TS 9002:2016 daje napotke o namenu zahtev v standardu ISO 9001:2015 in navaja primere možnih ukrepov, ki jih organizacija lahko sprejme, da bi izpolnila te zahteve. Dokument tem zahtevam ničesar ne dodaja niti odvzema ali jih kakorkoli spreminja. Ta dokument ne predpisuje obveznih pristopov k izvedbi oziroma ne zagotavlja kakršnekoli prednostne metode interpretacije.

Standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 vsebuje splošna načela in zahteve za kompetentnost, dosledno izvajanje in nepristranskost organov, ki izvajajo validiranje/preverjanje kot aktivnosti ugotavljanja skladnosti.

Standard SIST EN ISO 14050:2020 opredeljuje izraze, ki se uporabljajo v dokumentih s področij sistemov ravnanja z okoljem in orodij v podporo trajnostnemu razvoju. Ti vključujejo sisteme vodenja, presoje in druge vrste ocenjevanja, komunikacije, študije o odtisih, blažitev vpliva toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam.