Novi prevodi standardov


Zahteve, ki jih vsebuje ta dokument, proizvajalcem zagotavljajo okvir, znotraj katerega so sistematično uporabljene izkušnje, vpogled in presoja za obvladovanje tveganj, povezanih z uporabo medicinskih pripomočkov.

Velja za nizkonapetostne in posebno nizkonapetostne napeljave, ki vsebujejo generatorje, namenjene za neprekinjeno ali občasno dobavo in za celotno ali del napeljave.

V mesecu novembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatek SIST HD 60364-5-54:2011/A11:2017.

Namen tega evropskega standarda je določiti kazalnike energijske učinkovitosti inštalacij cestne razsvetljave. Standard uvaja dve metriki, kazalnik gostote moči (PDI) DP in kazalnik letne porabe energije (AECI) DE, ki naj se vedno uporabljata skupaj.

V mesecu septembru 2021 smo v slovenskem jeziku izdali dodatka in popravek k standardu SIST HD 60364-6:2016.

Ta evropski standard določa pogoje pri meritvah in postopke za merjenje fotometričnih parametrov kakovosti inštalacij cestne razsvetljave, to je veličin, ki kvantificirajo svoje lastnosti v skladu s svetlobnotehničnimi razredi iz EN 13201-2.