Novi prevodi standardov


Standard SIST EN ISO/IEC 17029:2019 vsebuje splošna načela in zahteve za kompetentnost, dosledno izvajanje in nepristranskost organov, ki izvajajo validiranje/preverjanje kot aktivnosti ugotavljanja skladnosti.

Standard SIST EN ISO 14050:2020 opredeljuje izraze, ki se uporabljajo v dokumentih s področij sistemov ravnanja z okoljem in orodij v podporo trajnostnemu razvoju. Ti vključujejo sisteme vodenja, presoje in druge vrste ocenjevanja, komunikacije, študije o odtisih, blažitev vpliva toplogrednih plinov in prilagajanje podnebnim spremembam.

Standard SIST EN 13269:2016 zagotavlja navodila o pripravi pogodb v zasebnem sektorju za vzdrževalne storitve.

Standard SIST EN ISO 15378:2018 opredeljuje načela dobre proizvodne prakse (DPP) in določa zahteve za sistem vodenja kakovosti na področju primarnih embalažnih materialov za zdravila. Izvajanje DPP pri proizvodnji in nadzoru primarnih embalažnih materialov je zaradi neposrednega stika z zdravilom zelo pomembno za varnost pacienta, ki ga uporablja. Uporaba DPP za farmacevtske embalažne materiale pomaga zagotoviti, da ti materiali izpolnjujejo potrebe in zahteve farmacevtske industrije.

Standard SIST EN 50191:2010 se uporablja za namestitev in obratovanje stalnih in začasnih električnih preskusnih postrojev.

Standard SIST EN 12464-2:2014 določa količinske in kakovostne zahteve za razsvetljavo večine delovnih mest na prostem in z njimi povezanih področij. Navedena so tudi nekatera priporočila dobre prakse za razsvetljavo. Pomembno je, da se upoštevajo vse točke standarda, čeprav so bistvene zahteve podane v obliki preglednice zahtev za razsvetljavo (glej točko 5).