Organiziranost SIST

 

 

 

Skupščina

Skupščino SIST sestavljajo vsi člani SIST ter pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije.
Zasedanja skupščine sklicuje in vodi predsednik SIST v skladu s Poslovnikom skupščine SIST (58 kB).

Skupščina opravlja naslednje naloge:

 • s soglasjem ustanovitelja sprejema letni program dela in obravnava finančni načrt,
 • s soglasjem ustanovitelja sprejema druge programske akte SIST (npr. dolgoročni plan razvoja),
 • s soglasjem ustanovitelja sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve,
 • sprejema Poslovnik skupščine SIST ( 58 kB ),
 • obravnava letno poročilo o delu in zaključni račun SIST,
 • sprejema poročilo upravnega odbora,
 • izvoli predsednika SIST izmed članov skupščine,
 • razrešuje predsednika SIST,
 • imenuje dva predstavnika izmed članov SIST v upravni odbor,
 • razrešuje predstavnike članov SIST v upravnem odboru,
 • odloča o ugovoru in izključitvi člana SIST.

 

Za opravljanje določenih nalog lahko skupščina imenuje in razrešuje posamezne stalne ali začasne izvršilne odbore.

Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Zakona o standardizaciji skupščina lahko pooblasti upravni odbor za sprejem sprememb in dopolnitev letnega programa dela.

 

Predsednik SIST

 

Predsednika SIST izvoli skupščina izmed svojih članov na pisni predlog člana SIST oziroma ustanovitelja. Pisnemu predlogu se priložita obrazložitev in kratek življenjepis kandidata.

Predsednik SIST se izvoli z večino glasov navzočih članov skupščine za štiri leta in je po preteku tega obdobja lahko ponovno izvoljen.

Predsednik SIST opravlja naslednje naloge:

 • predstavlja SIST,
 • sklicuje redna in izredna zasedanja skupščine ter seje upravnega odbora,
 • vodi zasedanja skupščine in seje upravnega odbora.

 

Predsednik SIST podpisuje sklepe in akte, ki jih sprejemata skupščina in upravni odbor.

Predsednik SIST je za svoje delo odgovoren skupščini oziroma upravnemu odboru SIST.

 

Upravni odbor

opravlja naslednje naloge:

 • odloča o poslovanju SIST,
 • nadzoruje in skrbi za izvajanje letnega programa dela in drugih programskih aktov SIST,
 • sprejme finančni načrt v soglasju z ustanoviteljem,
 • sprejme letno poročilo o delu in zaključni račun SIST v soglasju z ustanoviteljem,
 • sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SIST v soglasju z ustanoviteljem,
 • sprejme splošni akt SIST, ki ureja postopek sprejemanja slovenskih nacionalnih standardov ter drugih dokumentov s področja slovenske nacionalne standardizacije,
 • sprejme splošni akt SIST o intelektualni lastnini,
 • sprejme splošni akt SIST, ki določa način določanja članarine, višino članarine za posamezno leto ter način odmere in plačevanja članarine,
 • sprejme splošni akt SIST, ki ureja cene storitev in prodajnih dejavnosti SIST,
 • sprejme splošni akt SIST, ki določa pravila za uporabo nacionalnega znaka skladnosti SIST,
 • sprejema splošne akte SIST in odločitve, razen če je za posamezni splošni akt ali odločitev s statutom izrecno določeno, da ju sprejme kak drug organ,
 • sprejema poslovnik upravnega odbora,
 • sprejema poročilo direktorja,
 • sprejema pravila za regionalno in mednarodno sodelovanje,
 • nadzoruje izvrševanje splošnih aktov, ki so v njegovi pristojnosti, in sprejema sklepe, s katerimi se odpravljajo posledice kršitev,
 • predlaga skupščini odločitve, ki so v njeni pristojnosti,
 • odloča o zahtevah delavcev sekretariata SIST za varstvo njihovih pravic,
 • odloča o merilih za imenovanje in razreševanje članov strokovnih svetov,
 • imenuje in razrešuje člane strokovnih svetov izmed članov SIST,
 • imenuje in razrešuje direktorja,
 • daje skupščini in direktorju mnenja o posameznih vprašanjih,
 • odloča o nagrajevanju članov za udeležbo na sejah upravnega odbora.

 

Za opravljanje določenih nalog lahko upravni odbor imenuje in razrešuje posamezne stalne ali začasne izvršilne odbore.

 

Člani upravnega odbora SIST

1. dr. Bogdan Topič, predsednik SIST
2. prof. dr. Janko Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
3. prof. dr. Marko Jagodič, Elektrotehniška zveza Slovenije
4. Almira Dermastja, predstavnica delavcev SIST
5. mag. Samo Podgornik, Ministrstvo za obrambo
6. dr. Janja Turšič, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje
7. Franc Stanonik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

Direktor

opravlja naslednje naloge:

 • zastopa SIST kot pravno osebo z neomejeno odgovornostjo in je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja SIST,
 • predlaga temelje poslovne politike in razvoja SIST,
 • upravnemu odboru predlaga organizacijo sekretariata SIST in sistemizacijo delovnih mest,
 • s posebnim navodilom določi uporabo loga, znaka in žiga inštituta,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje SIST in je odgovoren za strokovnost in kakovost dela SIST,
 • upravnemu odboru periodično poroča o rezultatih poslovanja,
 • odloča o sklenitvi delovnega razmerja, razporejanju delavcev in ocenjuje delo delavcev,
 • odloča o pravicah in obveznostih zaposlenih v zvezi z delovnimi razmerji,
 • upravnemu odboru predlaga splošne akte, ki urejajo dejavnosti SIST,
 • je odgovoren za pripravo gradiva za zasedanja skupščine in seje upravnega odbora ter za izvršitev sklepov, za katere je odgovoren,
 • pozove ustanovitelja, da imenuje svoje predstavnike v organe SIST,
 • opravlja druge naloge, ki jih določajo splošni akti.

 

 

Strokovna sveta SIST

Za usmerjanje strokovnega dela na področju standardizacije ima SIST dva strokovna sveta:

 • strokovni svet za splošno področje,
 • strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

 

Člane posameznega strokovnega sveta imenuje upravni odbor izmed članov SIST, ki so priznani strokovnjaki na področju ali področjih, za katera je strokovni svet ustanovljen.

Na svojem področju strokovna sveta opravljata naslednje naloge:

 • pripravljata strokovne podlage za letni program dela in druge programske akte SIST (program razvoja) ob sodelovanju tehničnih delovnih teles,
 • skrbita za izvajanje letnega programa dela in drugih programskih aktov, ki se nanašajo na pripravo in sprejemanje slovenskih nacionalnih standardov ter drugih standardizacijskih dokumentov,
 • skrbita za izvajanje splošnega akta, ki se nanaša na sprejemanje drugih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardov ter drugih standardizacijskih dokumentov,
 • odločata o strokovnih vprašanjih glede strokovnega dela SIST,
 • sprejemata poslovnik strokovnega sveta,
 • sprejemata splošne akte, ki se nanašajo na ustanovitev, delovanje, preoblikovanje in ukinitev tehničnih delovnih teles,
 • ustanavljata, preoblikujeta in ukinjata tehnična delovna telesa, potrebna za izvajanje letnega programa dela,
 • potrjujeta program dela posameznih tehničnih delovnih teles,
 • sprejemata in razveljavljata slovenske nacionalne standarde in druge standardizacijske dokumente v skladu z zakonom o standardizaciji in ustreznimi splošnimi akti SIST,
 • upravnemu odboru in direktorju dajeta predloge in mnenja o organizaciji tehničnega dela,
 • delujeta kot tehnično delovno telo na področjih, kjer ni ustanovljenih drugih tehničnih delovnih teles in za katera obstaja obveznost, povezana s sprejemanjem standardov, ki izhaja iz članstva v evropskih in mednarodnih organizacijah.

 

Strokovna sveta lahko za izvajanje nalog, ki so v njuni pristojnosti, pooblastita posamezna tehnična delovna telesa. Poslovnik strokovnega sveta ( 116 kB )

 

Člani Strokovnega sveta SIST za splošno področje

1.    Olga Naglič, IGMAT d.d., Ljubljana, predsednica
2.    prof.dr. Vincenc Butala, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
3.    Simon Dovrtel, Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o, Kranj
4.    Selma Kavgič, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
5.    Benjamin Oštir, Gorenje d.o.o., Velenje
6.    dr. Branko Zadnik, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana
7.    mag. Ana Pribaković Borštnik, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Ljubljana
8.    mag. Tomaž Kušar, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
9.    prof. dr. Matjaž Dolšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,   Ljubljana
10.  dr. Tomaž Pazlar, Zavod za gradbeništvo, Ljubljana
11.  dr. Boštjan Klofutar, Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana
12.  mag. Irena Možek Grgurevič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, predstavnica ustanovitelja

 

PREDSEDNICA STROKOVNEGA SVETA ZA SPLOŠNO PODROČJE STANDARDIZACIJE

Strokovni svet za splošno področje je na ustanovnem zasedanju v petem mandatu 11. julija 2019 izvolil gospo OLGO NAGLIČ za predsednico strokovnega sveta SS-SPL za dobo štirih let (2019-2023).

 

Člani Strokovnega sveta SIST za elektrotehniko, informacijsko tehnologijo in telekomunikacije

1.    mag. Alojz Hudobivnik, AH.TS, Telekomukacijsko svetovanje, predsednik
2.    Ervin Seršen, Agencija Poti d.o.o., Ljubljana
3.    dr. Boris Žitnik, Elektroinštitut Milan Vidmar, Ljubljana
4.    prof. dr. Ferdinand Gubina, Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana
5.    dr. Tomi Mlinar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana
6.    Janez Podlipnik, Hermi d.o.o., Celje
7.    Ivan Leban, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana
8.    izr. prof. dr. Denis Čaleta, Inštitut za korporativne varnostne študije, ICS, Ljubljana
9.    mag. Nada Čibej, Pokrajinski arhiv Koper, Koper
10.  Matej Žontar, Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ, Ljubljana
11.  Igor Jeromel, TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje, Velenje
12.  Marko Kotnik, DRI, Upravljanje investicij, d.o.o., Ljubljana
13.  mag. Jože Dimnik, Ministrstvo za infrastrukturo MZI, predstavnik ustanovitelja

 

 

PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA ZA ELEKTROTEHNIKO, INFORMACIJSKO TEHNOLOGIOJO IN TELEKOMUNIKACIJE

Strokovni svet za elektrotehniko, informacijsko tehnologijo in telekomunikacije je na ustanovnem zasedanju v petem mandatu 4. julija 2019 izvolil gospoda ALOJZA HUDOBIVNIKA za predsednika strokovnega sveta SS-EIT za dobo štirih let (2019-2023).