Slovenski inštitut za standardizacijo

 

NOVIČKE IZ KONTAKTNE TOČKE: SPREJETA NOVA UREDBA O SPLOŠNI VARNOSTI PROIZVODOV

Pripravila: Enisa Šmrković, mag.

 

Evropska unija (EU) je 23. maja 2023 sprejela novo Uredbo o splošni varnosti proizvodov. Uredba o splošni varnosti proizvodov (EU) 2023/988 razveljavlja Direktivo 2001/95/ES, imenovano Direktiva o splošni varnosti proizvodov ali GPSD.

Uredba spreminja splošne zahteve glede varnosti proizvodov iz Direktive Sveta 2001/95/ES o splošni varnosti proizvodov ob upoštevanju številnih dejavnikov, povezanih z novimi tehnologijami in spletno prodajo v obdobju med 2001 in 2023.

Uredba se uporablja za proizvode, ki so dani na trg ali so na trgu dostopni, če v pravu Unije ni posebnih določb, ki urejajo varnost teh proizvodov.

Kadar za proizvode veljajo posebne varnostne zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja Unije, se ta uredba uporablja samo za tiste vidike tveganja ali kategorije tveganj, ki jih te zahteve ne zajemajo.

Uredba izvzema zlasti seznam proizvodov, kot so zdravila za humano ali veterinarsko uporabo, hrana, krma, žive rastline in živali, gensko spremenjeni organizmi in gensko spremenjeni mikroorganizmi v zaprtih sistemih ter rastlinski in živalski proizvodi, neposredno povezani s prihodnjim razmnoževanjem, fitofarmacevtska sredstva ter letala (zrakoplovi).

Uredba pa še naprej določa, da morajo gospodarski subjekti dati na trg ali na voljo le varne proizvode v EU.

Pomembno je, da uredba zdaj obravnava tudi prodajo na daljavo, vključno s spletno prodajo, in določa, da oboje spada v njeno področje uporabe. V primeru, da se proizvod ponuja za prodajo prek spleta ali drugega sredstva za prodajo na daljavo, bi zanj moralo veljati, da je postal dostopen na trgu, če je ponudba za prodajo namenjena potrošnikom v EU.

Pri analizi posameznega primera je treba upoštevati naslednje pomembne dejavnike, kot so geografska območja, kamor je mogoče pošiljati proizvode, razpoložljivi jeziki, uporabljeni za ponudbo ali naročanje, način plačila, uporaba valute države članice ali ime domene, registrirano v eni od držav članic.

Tako kot pri direktivi GPSD tudi pri novi uredbi "varen proizvod" pomeni vsak proizvod, ki v običajnih ali razumno predvidljivih pogojih uporabe, vključno z dejanskim trajanjem uporabe, ne predstavlja nobenega tveganja ali predstavlja le minimalno tveganje, ki je združljivo z uporabo proizvoda ter velja za sprejemljivo in skladno z visoko stopnjo varovanja zdravja in varnosti potrošnikov.

Uredba se uporablja tudi za rabljene proizvode ali proizvode, ki so popravljeni, obnovljeni ali reciklirani, ki ponovno vstopajo v dobavno verigo v okviru gospodarske dejavnosti, razen za tiste proizvode, za katere potrošnik ne more razumno pričakovati, da izpolnjujejo najsodobnejše varnostne standarde, kot so proizvodi, ki so izrecno predstavljeni kot za popravilo ali predelavo ali so na voljo na trgu kot zbirateljski predmeti zgodovinskega pomena.

Varnost proizvoda je treba oceniti ob upoštevanju vseh pomembnih vidikov proizvoda, zlasti njegovih značilnosti, kot so fizikalne, mehanske in kemične lastnosti, ter njegove predstavitve. Ta nova uredba upošteva posebne potrebe in tveganja, ki jih proizvod predstavlja za nekatere kategorije potrošnikov, ki bodo proizvode verjetno uporabljali, predvsem za otroke, starejše in invalide. To tveganje lahko vključuje tudi okoljsko tveganje, če predstavlja tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Ta ocena bi morala upoštevati tudi tveganje za zdravje, ki ga predstavljajo digitalno povezani proizvodi, vključno s tveganjem za duševno zdravje, zlasti ranljivih potrošnikov, predvsem otrok.

V skladu z uredbo bi morali proizvajalci pri ocenjevanju varnosti digitalno povezanih proizvodov, za katere je verjetno, da bodo vplivali na otroke, zagotoviti, da proizvodi, ki jih dajo na trg, že v fazi načrtovanja izpolnjujejo najvišje standarde glede varnosti, zaščite in varovanja zasebnosti ter so v korist otrok.

Uredba upošteva predvsem predstavitev proizvoda, na primer njegovo označevanje.
V ta namen morajo proizvodi:

  • imeti oznako tipa, serije ali serijske številke ali drug element, ki omogoča identifikacijo proizvoda in je dobro vidna in čitljiva za potrošnike; kadar pa velikost ali narava proizvoda tega ne dopušča, morajo biti zahtevani podatki navedeni na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu;
  • imeti navedeno ime proizvajalca in/ali uvoznika, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko, svoj poštni in elektronski naslov ter, kadar je ta drugačen, poštni ali elektronski naslov enotne kontaktne točke, na kateri so dosegljivi. Te informacije se navedejo na proizvodu ali, kadar to ni mogoče, na njegovi embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu;
  • imeti priložena jasna navodila in varnostne informacije v jeziku, ki ga potrošniki brez težav razumejo, kot določi država članica, v kateri je proizvod dostopen na trgu.

Podatke o identifikaciji proizvoda in gospodarskih subjektih ter navodila in varnostne informacije lahko gospodarski subjekti dodatno zagotovijo v digitalni obliki z elektronskimi rešitvami, kot sta koda QR ali podatkovna matrična koda.

Proizvajalci bodo morali za proizvode, ki jih dajejo v promet, pripraviti tudi tehnično dokumentacijo, ki mora vsebovati potrebne podatke, ki dokazujejo, da so ti proizvodi varni. Tehnična dokumentacija bi morala temeljiti na notranji analizi tveganja (ocena tveganja), ki jo izvede proizvajalec.

Pomembno je, da ima gospodarski subjekt sedež v EU in je odgovoren za proizvode, zajete v področju uporabe te uredbe, da se tako olajšajo pregledi v celotni dobavni verigi. V nasprotnem primeru proizvodov ni mogoče dati na trg EU. Z Uredbo o nadzoru evropskega trga (EU/2019/1020) je bila že uvedena ta obveznost za harmonizirane proizvode na vseh področjih, zdaj pa se ta obveznost razširja tudi na neharmonizirane proizvode.

Šteje se, da je proizvod skladen s splošnimi varnostnimi zahtevami, če je v skladu z ustreznimi standardi EU ali njihovimi deli, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije (harmonizirani standardi).

Za proizvod se domneva, da je skladen tudi v primeru, če za ta proizvod ni ustreznih standardov EU, vendar je skladen z nacionalnimi zahtevami glede tveganja in kategorij tveganja, ki jih zajemajo zdravstvene in varnostne zahteve, določene v nacionalni zakonodaji države članice, v kateri je dostopen na trgu, pod pogojem, da so ti zakoni v skladu z zakonodajo EU.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije (UL EU L 135, 23. maj 2023) in se bo v nacionalni zakonodaji držav članic začela neposredno uporabljati
13. decembra 2024.

Za več informacij

Uredba o splošni varnosti proizvodov

https://commission.europa.eu/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_en#the-revision-of-the-general-product-safety-directive

 

 


Morda vas zanima