Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: ... SIST EN 50341-1:2013 (prevod v slovenščino)

SIST EN 50341-1:2013, Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV – 1. del: Splošne zahteve – Skupna določila

1.1 Splošno

Ta evropski standard se uporablja za nove nadzemne električne vode z nazivnimi sistemskimi napetostmi nad 1 kV in z naznačenimi frekvencami pod 100 Hz.

Obseg uporabe tega standarda glede na obstoječe nadzemne vode je v vsaki državi odvisen od zahtev v nacionalnih normativnih določilih (NNA), ki se uporabljajo v tej državi.

Posebno definicijo pomena in obsega izraza "novi nadzemni električni vod" mora opredeliti vsak nacionalni odbor v okviru lastnih NNA. Izraz pomeni vsaj nov vod med točkama A in B.

1.2 Področje uporabe

Ta evropski standard se uporablja tudi za nadzemne vode z oplaščenimi vodniki in za nadzemna izolirana kabelska omrežja z nazivno izmenično omrežno napetostjo nad 1 kV do vključno 45 kV in z naznačenimi frekvencami pod 100 Hz. Dodatne zahteve in poenostavitve so določene tako, da veljajo samo za to napetostno območje.

Projektiranje in gradnja nadzemnih vodov z izoliranimi vodniki, pri katerih so lahko notranje in zunanje izolacijske razdalje krajše od predpisanih v tem standardu, nista vključena za vode nad 45 kV. Druge zahteve tega standarda se lahko uporabijo, in če je potrebno, naj se uskladijo z NNA.

Ta evropski standard se lahko uporablja za optične zaščitne vrvi (OPGW) in optične vodnike (OPCON). Ni pa uporaben za telekomunikacijske sisteme, ki se uporabljajo na nadzemnih vodih in so prigrajeni v sistem vodnikov prenosnih vodov oziroma na zaščitne vrvi (na primer z ovijanjem ipd.) ali so kot posebni kabli obešeni na podpore nadzemnega voda, na primer dielektrični samonosni optični kabli (ADSS), ali so kot telekomunikacijska oprema pripeti na posamezne podpore nadzemnega voda. Če je potrebno, se to področje uredi z NNA.

Ta evropski standard se ne uporablja za:

  • nadzemne električne vode znotraj zaprtih električnih območij, kot je opredeljeno v EN 61936-1,
  • verižne vode elektrificiranih železniških prog, razen če tega izrecno ne zahteva drug standard.

1.3 Struktura evropskega standarda EN 50341-1

Zveze s standardi, definicije in simboli z njihovimi pomeni so navedeni spodaj v točki 2.

V točki 3 so dane osnove za projektiranje v skladu s tem standardom.

V točkah 4 do 6 tega standarda so navedene splošne zahteve, ki jih je treba izpolniti za konstrukcijsko in električno projektiranje nadzemnih vodov, da se zagotovi nemoteno delovanje voda ob upoštevanju varnosti ljudi, gradnje, obratovanja, vzdrževanja in okoljskih vprašanj.

Točke 7 do 11 tega standarda obravnavajo konstrukcijske in električne zahteve, ki jih je treba izpolniti pri projektiranju, vgradnji in preskušanju komponent nadzemnega voda, vključno s podporami, temelji, vodniki, izolatorskimi nizi in priborom, kot je določeno z ustreznimi parametri voda.

Točka 12 obravnava zahteve za zagotavljanje kakovosti med projektiranjem, proizvodnjo in graditvijo.

Blokovna shema 1.1 povzema strukturo evropskega standarda EN 50341-1, njegove točke od 1 do 12 in dodatke od A do R.