Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost (EMC), SIST-TP IEC/TR 61000-3-6:2016 (prevod v slovenščino)

SIST-TP IEC/TR 61000-3-6:2016, Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-6. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop motečih naprav v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja

To tehnično poročilo, ki je informativne narave, podaja napotke o načelih, ki se lahko uporabljajo kot podlaga za določanje zahtev za priključitev motečih postrojev v javna SN-, VN- in EVN-elektroenergetska omrežja (nizkonapetostni postroji so zajeti v drugih dokumentih IEC). V tem poročilu moteč postroj pomeni tak postroj (porabniški ali proizvodni), ki povzroča harmonike in/ali medharmonike. Primarni cilj je sistemskim operaterjem oziroma lastnikom zagotoviti napotke o inženirski praksi, ki bo omogočila določiti ustrezno kakovost napajanja za vse priključene uporabnike. Pri obravnavanju postrojev ta dokument nima namena zamenjati standardov za opremo o mejnih vrednostih oddajanja.

To poročilo obravnava dodeljevanje zmogljivosti sistema, da absorbira motnje. Ne obravnava načina zmanjševanja motenj niti ne obravnava načina za povečanje zmogljivosti sistema.

Ker smernice, opisane v tem poročilu, nujno temeljijo na nekaterih predpostavkah poenostavitev, ni nobenega jamstva, da bo ta pristop vedno zagotavljal optimalno rešitev za vse situacije glede harmonikov. Priporočeni pristop je treba v smislu inženirstva uporabljati prilagodljivo in z inženirsko presojo, kadar se navedeni postopki uporabljajo v celoti ali samo delno.

Sistemski operater ali lastnik je odgovoren za določitev zahtev za priključitev motečih postrojev v sistem. Moteč postroj je treba razumeti kot celoten uporabnikov postroj (moteči in nemoteči deli).

Težave, povezane s harmoniki, se delijo v dve temeljni kategoriji:
– harmonski toki, ki jih v napajalni sistem vnašajo pretvorniki in harmonski viri, ki dvigajo harmonske napetosti v sistemu. Tako harmonski toki kot posledično harmonske napetosti so lahko obravnavani kot prevajani pojavi;
– harmonski toki, ki povzročijo motnje v komunikacijskih sistemih. Ta pojav je izrazitejši pri harmonskih frekvencah višjih redov zaradi večjega sklopa med omrežji in zaradi večje občutljivosti komunikacijskih omrežij v zvočnem območju.

Poročilo daje napotke za usklajevanje harmonskih napetosti med različnimi napetostnimi nivoji, da bi dosegli ravni združljivosti na mestu uporabe. Priporočila v tem poročilu ne obravnavajo harmonskih motenj v komunikacijskih omrežjih (tj., obravnavana je samo prva od obeh kategorij). Te motnje morajo biti obravnavane v okviru mednarodnih direktiv, ki se nanašajo na dokument Zaščita telekomunikacijskih vodov proti škodljivim učinkom elektroenergetskih vodov in elektrificiranih železniških prog, Mednarodna telekomunikacijska zveza, Direktiva ITU-T [1] 2) ali v okviru lokalno uporabnih standardov, kot so [2], [3] ali [4].