Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost (EMC): SIST EN IEC 61000-3-3:2014 (prevod v slovenščino)

SIST EN IEC 61000-3-3:2014, Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-3. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih za opremo z naznačenim tokom do 16 A in ni priključena pod posebnimi pogoji (IEC 61000-3-3:2013)

 

Ta del IEC 61000 obravnava omejevanje napetostnih sprememb in flikerja, ki so injicirani v javni nizkonapetostni sistem napajanja.

Določa mejne vrednosti napetostnih sprememb, ki jih lahko proizvede oprema, preskušena v posebnih pogojih, in daje napotek o metodah ocenjevanja.

Ta del IEC 61000 se uporablja za električno in elektronsko opremo z vhodnim tokom, enakim ali manjšim od 16 A fazno, ki je namenjena priključitvi v javne nizkonapetostne distribucijske sisteme z napetostnim območjem med 220 V in 250 V med linijskim in nevtralnim vodnikom pri 50 Hz in ni predmet pogojne priključitve.

Oprema, ki pri preskušanju z referenčno impedanco Zref iz 6.4 ni v skladu z mejnimi vrednostmi tega dela IEC 61000 in je zato ni mogoče razglasiti za skladno s tem delom, se lahko ponovno preskusi ali ovrednoti, da se prikaže skladnost z IEC 61000-3-11. Del 3-11 se uporablja za opremo z naznačenim vhodnim tokom do vključno 75 A na fazo in je predmet pogojne priključitve.

Preskusi po tem delu so preskusi tipa. Posebni preskusni pogoji so navedeni v dodatku A, preskusni tokokrog pa je prikazan na sliki 1.

OPOMBA 1:     Mejne vrednosti v tem standardu se nanašajo na spremembe napetosti, ki jih doživljajo uporabniki, priključeni na točki vmesnika med javnim nizkonapetostnim omrežjem in inštalacijo uporabnika opreme. Če dejanska impedanca napajalnega omrežja na napajalnih priključkih opreme, priključene znotraj inštalacije uporabnika opreme, presega preskusno impedanco, je posledično mogoče, da pride v napajanju do motenj, ki presegajo mejne vrednosti.

OPOMBA 2:     Mejne vrednosti v tem standardu temeljijo predvsem na subjektivni jakosti flikerja, ki se superponira na svetlobo žarnic s spiralno žarilno nitko 230 V 60 W s kolebanjem napajalne napetosti. Pri sistemih z nazivno napetostjo pod 220 V med linijskim in nevtralnim vodnikom in/ali s frekvenco 60 Hz so mejne vrednosti in vrednosti referenčnega tokokroga še v obravnavi.