Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Aeronavtika, SIST EN 4179:2017 (prevod v slovenščino)

SIST EN 4179:2017, Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave

Ta evropski standard določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitvene preiskave (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) v letalski in vesoljski proizvodnji, servisu, vzdrževanju in obnovi. V tem standardu je izraz neporušitvene preiskave (NDT) uporabljen in obravnavan kot enakovreden neporušitvenemu pregledovanju in neporušitvenemu vrednotenju (NDI in NDE).

V Evropi se izraz "odobritev" uporablja za pisno izjavo delodajalca, da posameznik izpolnjuje posebne zahteve in ima odobritev za opravljanje dela. Če tako določajo lokalni ali zakonski predpisi, ta standard zahteva certificiranje v skladu s standardom EN ISO/IEC 17024. Izraz "certifikat", kakor je opredeljen v točki 3.1, je v tem standardu uporabljen kot nadomestek za izraz "odobritev". Razen če ni v pisni praksi določeno drugače, certifikat v skladu s tem standardom vključuje tudi odobritev za opravljanje dela.

Ta standard se uporablja za osebje, ki uporablja metode neporušitvenih preiskav pri preskušanju in/ali sprejemanju materialov, izdelkov, komponent, sklopov in podsklopov. Ta standard se uporablja tudi za osebje, ki je neposredno odgovorno za tehnično primernost uporabljenih metod neporušitvenih preiskav, ki odobri postopke neporušitvene preiskave in/ali navodila za delo, ki izvaja revizijo prostorov za neporušitvene preiskave ali ki zagotavlja tehnično podporo oziroma usposabljanje za neporušitvene preiskave.

Ta standard se ne uporablja za posameznike, ki imajo samo administrativno ali nadzorno pristojnost nad osebjem, ki izvaja neporušitvene preiskave, ali za raziskovalno osebje, ki razvija tehnologijo za neporušitveno preiskavo za nadaljnjo uvedbo in za odobritev pri certificiranju na 3. stopnji. Osebje, ki izvaja specializirane preglede z določenimi instrumenti za neposredne odčitke, kot je določeno za certificiranje na 3. stopnji, ne potrebuje usposobljenosti ali certificiranja na podlagi tega standarda.