Osnovni elementi in izvedbeni pristopi uvajanja industrijske simbioze

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je v sodelovanju z Evropskim komitejem za standardizacijo (CEN) od januarja 2018 do februarja 2019 vodil Sekretariat evropske delovne skupine Industrial Symbiosis (CEN/WS 093), ki je skrbela za postopek priprave evropskega dokumenta z naslovom Industrijska simbioza: Osnovni elementi in izvedbeni pristopi (CWA 17354:2018). V skupini za pripravo dokumenta,  ki je bil na CEN objavljen decembra 2018, je sodelovalo 30 strokovnjakov iz Slovenije, Švice, Nemčije, Finske, Francije, Belgije, Španije, Združenega kraljestva, Turčije in Italije.

V okviru industrijske simbioze, ki je prepoznana kot eden od gradnikov prehoda v krožno gospodarstvo, se podjetja povezujejo na področju surovin, logističnih in skladiščnih kapacitet, človeških virov, informacijske tehnologije in rabe energije. Zaradi učinkovitejše rabe virov se pri podjetjih, ki sodelujejo v industrijski simbiozi, ustvarijo prihranki, kar prispeva k boljši konkurenčnosti podjetij na eni strani in zmanjševanju pritiskov na okolje na drugi.

S pripravo dokumenta CWA so želeli člani skupine poenotiti uporabo pojma industrijska simbioza med vsemi deležniki (javnimi, zasebnimi, tretjim sektorjem in skupnostmi) s ciljem vključevanja in uvajanja že prepoznanih primerov dobrih praks. Dokument služi zainteresiranim deležnikom, ki razmišljajo o uporabi in izvajanju industrijske simbioze.

V dokumentu so predstavljeni ključni izrazi in definicije, ki dajejo osnovo za poenotenje razumevanja koncepta industrijske simbioze. V posebnih razdelkih so opisani ključni elementi, ki omogočajo njeno identifikacijo in spodbujajo njeno uporabo kot gradnika prehoda v krožno gospodarstvo. Predstavljeni so tudi štirje zanimivi pristopi njenega uvajanja in dejavniki za prenos dobrih praks.

Pobuda za pripravo dokumenta prihaja s strani deležnikov projektov SHAREBOX in EPOS, ki sta podprta v okviru programa Obzorje 2020, in deležnikov Interreg Europe projektov TRIS in SYMBI. Vsi štirje projekti so namenjeni spodbujanju uvajanja industrijske simbioze v Evropi in širše.

Evropski dokument CWA 17354:2018 je v angleškem jeziku prosto dostopen na povezavi:

https://www.cencenelec.eu/research/CWA/Pages/default.aspx