O delu slovenskih tehničnih odborov SIST/TC

Nov tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain


V začetku leta 2021 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BLC Blockchain, ki bo obravnaval standardizacijo na področju blockchain tehnologije.


SIST/TC BLC sestavlja 11 članov iz različnih ustanov, kot so univerza, ministrstvo in raziskovalna podjetja. Člani tehničnega odbora so se na prvem spletnem sestanku zbrali 17. marca 2021, kjer so izbrali predsednika tehničnega odbora ter se pogovorili o postopkih nadaljnjega dela.


Tehnični odbor bo spremljal in sodeloval pri razvoju standardizacijskih dokumentov, ki se pripravljajo v mednarodnem tehničnem odboru ISO/TC 307 Blockchain and electronic distributed ledger technologies in evropskem tehničnem odboru CEN/CLC JTC 19 Blockchain and electronic distributed ledger technologies.


Mednarodni tehnični odbor ISO/TC 307 že aktivno razvija in pripravlja standardizacijske dokumente. Do sedaj je izdal 4 standarde, še 11 standardov je v pripravi. ISO/TC 307 ima skupaj 60 članov, vanj je aktivno vključena že skoraj vsa Evropa.


SIST/TC BLC bo aprila nadaljeval z dopisnim sestankom.

 

Delo tehničnega odbora SIST/TC TLP Tlačne posode v letu 2020

V letošnjem letu se je tehnični odbor SIST/TC TLP Tlačne posode prednostno ukvarjal s prevodoma dveh evropskih standardov iz skupine standardov EN 12952, ki obravnava vodocevne kotle in pomožne napeljave.

Skupino EN 12952 sestavljajo naslednji deli:

 • 1. del: Splošno
 • 2. del: Materiali za tlačno obremenjene dele in opremo kotla
 • 3. del: Konstruiranje in izračun tlačno obremenjenih delov kotla
 • 4. del: Izračun pričakovane življenjske dobe obratovanja
 • 5. del: Izdelava in izvedba tlačno obremenjenih delov kotla
 • 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla
 • 7. del: Zahteve za opremo kotla
 • 8. del: Zahteve za gorilnike kotlov na tekoča in plinasta goriva
 • 9. del: Zahteve za gorilnike kotlov na premogov prah
 • 10. del: Zahteve za opremo in varnostne naprave za preprečevanje prekoračitve tlaka
 • 11. del: Zahteve za omejilne naprave kotla in opremo
 • 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode
 • 13. del: Zahteve za čistilne naprave dimnih plinov
 • 14. del: Zahteve za naprave dimnih plinov DENOX na tekoči amoniak in vodno raztopino amoniaka
 • 15. del: Prevzemni preskusi
 • 16. del: Zahteve za kurilne sisteme na trdna goriva z zgorevalno rešetko ali z lebdečo plastjo
 • CR 12952 – 17. del: Smernica za vključevanje kontrolnega organa, neodvisnega od proizvajalca
 • 18. del: Navodila za obratovanje.

V letošnjem letu sta bila prevedena dva dela:

SIST EN 12952-6:2011, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 6. del: Kontrola med izdelavo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla (prevod so člani SIST/TC TLP potrdili s 35. pisnim sestankom (18. 12. 2019), izdan pa je bil 1. februarja 2020), in

SIST EN 12952-7:2012, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 7. del: Zahteve za opremo kotla (prevod so člani SIST/TC TLP potrdili s 36. pisnim sestankom (4. 8. 2020), izdan pa je bil 1. oktobra 2020).

Zaradi coronavirusa je letni sestanek 13. oktobra potekal preko spleta.

Pri pregledu novih standardov je bilo ugotovljeno, da se evropski standardi za plinske jeklenke zamenjujejo z mednarodnimi. Pri tem evropski standardi za premične plinske jeklenke nimajo neposredne zamenjave. Prisotni so pojasnili, da morajo premične plinske jeklenke izpolnjevati tudi zahteve ADR, zato splošni standardi za plinske jeklenke ne ustrezajo vedno v celoti. Na podlagi tega je bil sprejet sklep, da tehnična sekretarka pripravi seznam standardov za premične plinske jeklenke, ki bo obravnavan na naslednjem sestanku. Pri privzetih mednarodnih standardih ni sprememb.

Prisotni so pregledali osnutke v javni obravnavi in končnem glasovanju, jih potrdili in uskladili prevode naslovov.

Potrdili so tudi program dela, v katerem so predvideni naslednji prevodi:

SIST EN 12952-12:2004, Vodocevni kotli in pomožne napeljave - 12. del: Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode (17 strani),

SIST EN 12953-10:2004, Mnogovodni kotli – 10. del:  Zahteve za kakovost napajalne in kotelne vode (13 strani) in

SIST EN 12953-5:2020, Mnogovodni kotli - 5. del: Kontrola med proizvodnjo, dokumentacija in označevanje tlačno obremenjenih delov kotla (32 strani).

Vsi trije standardi so navedeni v Pravilniku o tehničnih zahtevah za obratovanje vročevodnih in parnih kotlov.

Gospodarsko interesno združenje za tehnične pline Slovenije (GIZ TP) je odstopilo prevod SIST EN ISO 21009-2:2016, Kriogene posode - Stabilne, vakuumsko izolirane posode - 2. del: Zahteve za obratovanje (ISO 21009-2:2015) (23 strani).

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo 12. oktobra 2021.

 

Delo tehničnega odbora SIST/TC VAR Varjenje v letu 2020

Tehnični odbor SIST/TC VAR Varjenje se je po nekajletnem mirovanju ponovno aktiviral. V letošnjem letu je imel dva sestanka: prvega 30. januarja, drugega 29. septembra, zaradi koronavirusa preko spleta.

Osnovno področje dela SIST/TC VAR predstavljajo varjenje in sorodni postopki. Večina standardov je pripravljena v okviru mednarodnega tehničnega odbora ISO/TC 44 Varjenje in sorodni postopki, s katerim sodeluje evropski tehnični odbor CEN/TC 121 Varjenje, ki pripravlja evropske standarde na tistih področjih, kjer obstajajo posebne evropske zahteve. Ta področja so:

 • CEN/TC 121/SC 4 Vodenje kakovosti na področju varjenja
 • CEN/TC 121/WG 3 Dodajni in pomožni materiali za varjenje
 • CEN/TC 121/WG 19 Oprema za plamensko varjenje, rezanje in sorodne postopke
 • CEN/TC 121/WG 20 Trdo spajkanje
 • CEN/TC 121/WG 21 Preskušanje zvarov.

Zaradi sorodnosti področij so člani na 3. sestanku sprejeli odločitev, da v delovno področje priključijo še dokaj novo področje standardizacije, ki ga obravnava evropski tehnični odbor CEN/TC 438 Aditivne tehnologije.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde ter osnutke v pripravi. Posebno pozornost so namenili terminologiji. Zaradi razjasnitve posameznih pojmov in definicij so se člani odločili uskladiti in izdati prevod ISO/TR 25901-1:2016, Varjenje in sorodni postopki - Slovar - 1. del: Splošni izrazi.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo predvidoma 28. januarja 2021.

 

Sestanek SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Člani tehničnega odbora SIST/TC NAD so se 11. februarja 2020 sestali na SIST, kjer so pregledali in potrdili prevod standarda SIST EN 589:2019, Goriva za motorna vozila - Utekočinjeni naftni plin (UNP) - Zahteve in preskusne metode.

Naslednji sestanek SIST/TC NAD in SIST/TC NAD/WG 1 bo jeseni 2020.

 

Sestanek SIST/TC GRT Grafična tehnologija

Člani tehničnega odbora SIST/TC GRT so se 4. februarja 2020 sestali na SIST, kjer so pregledali in potrdili prevode naslovov novih standardov ISO, ki bodo izdani po metodi ponatisa. Potrdili so tudi Program dela za leto 2020 in 2021 ter potrdili dr. Marjeto Černič kot častno članico SIST/TC GRT.

 

63. seja Strokovnega sveta SIST za splošno področje 

Člani strokovnega sveta so se sestali 3. decembra 2019 skupaj s predsedniki aktivnih tehničnih odborov SIST.

Srečanje je otvorila gospa Neža Močnik, članica SIST/TC STV Svetloba, ki je na kratko predstavila delo pri prevodu standarda SIST EN 17037, Dnevna svetloba v stavbah. V letu 2019 je bil ta prevod eden od uspešnejših projektov SIST. V nadaljevanju so delo v odborih predstavili še drugi predsedniki aktivnih tehničnih odborov. Po zadnji predstavitvi so si vsi prisotni nazdravili s šampanjcem in si zaželeli uspešno, zdravo in srečno novo leto 2020.

Po polurnem odmoru s prigrizkom in druženjem je strokovni svet samostojno nadaljeval sejo.

Člani so:

 • se seznanili z novimi člani tehničnih delovnih teles SIST,
 • potrdili gospoda Boštjana Černeta iz TRIMO, d. o. o., Trebnje, kot eksperta na področju CEN/TC 128/SC 11/WG 1, 8 in 9 Izolacijske plošče, prevlečene s kovino, za kritino in obloge,
 • potrdili gospoda Matjaža Friedla, MIKRO + POLO, d. o. o., Maribor, kot eksperta na področju CEN/TC 332/WG 2 Laboratorijska oprema – napeljave,
 • potrdili gospoda dr. Miroslava Pregla kot častnega člana SIST/TC KON Konstrukcije,
 • se strinjali, da se SIST vključi v ISO/TC 59 Stavbe in gradbena dela kot O-član (opazovalec) in
 • potrdili Program dela SIST TDT splošnega področja standardizacije za leto 2020.

 

Sestanek SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Člani tehničnega odbora SIST/TC NAD so se 24. septembra 2019 sestali v TOC, d.o.o., Tehnološkem okoljskem in logističnem centeru, d.o.o., v Dekanih.

Člani so na sestanku potrdili nekaj novih standardizacijskih dokumentov, pregledali in potrdili program dela za leto 2020 in prevod standarda SIST EN 16942:2016, Goriva – Identifikacija združljivosti z vozili – Grafični prikaz informacij za potrošnika. Pregledali so še glasovalne dokumente CEN/TC 19, na katere niso imeli pripomb.

Naslednji sestanek SIST/TC NAD in SIST/TC NAD/WG 1 bo 5. novembra 2019.

 

Sestanek tehničnega odbora SIST/TC OCE Oprema za ceste

Na področju standardizacije opreme za ceste na SIST deluje tehnični odbor SIST/TC OCE Oprema za ceste. 18. sestanek tehničnega odbora je potekal 15. maja 2019 v Lescah. Gostitelj sestanka, podjetje Swarco Lea d.o.o., je članom tehničnega odbora predstavil podjetje in proizvodni proces.

Na sestanku je bil izvoljen nov predsednik tehničnega odbora, g. Miran Klemar, ki deluje kot predstavnik Slovenije v delovni skupini CEN/TC 226/WG 1 Oprema cest – blažilniki trkov in varnostne ograje. Med člani SIST/TC OCE ima Slovenija predstavnika tudi v delovni skupini CEN/TC 226/WG 11 Prometni znaki s spremenljivo vsebino ter CEN/TC 226/WG 6 Protihrupne ovire za cestni promet.

Tehnični odbor je z metodo ponatisa privzel več kot 50 evropskih standardov, od tega je 11 harmoniziranih standardov.

 

Sestanek tehničnega odbora SIST/TC VLA Vlaga

Člani tehničnega odbora SIST/TC VLA Vlaga so se 13. maja 2019 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo na svojem 61. sestanku. Tehnični odbor, ki skrbi za standardizacijo na področju hidroizolacij, je bil ustanovljen leta 2002. Od njegove ustanovitve mu predseduje gospa Olga Naglič. Pri delu SIST/TC VLA sodeluje šest članov, predstavnikov raziskovalnih ustanov, certifikacijskih organov in proizvajalcev.

Tehnični odbor spremlja delo petih evropskih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 254 Fleksibilni tesnilni trakovi
 • CEN/TC 314 Bitumenski mastiks za hidroizolacijo
 • CEN/TC 336 Bitumenska veziva
 • CEN/TC 349 Tesnilne mase za nekonstrukcijske stike v stavbah
 • CEN/TC 361 Bitumenske debeloslojne prevleke za tesnjenje, modificirane s polimeri

Tehnični odbor je z metodo ponatisa privzel več kot 160 evropskih standardov, od tega je 15 harmoniziranih standardov. SIST/TC VLA je pripravil tudi štiri prevode standardov ter pet izvirnih slovenskih nacionalnih standardov.

 

Sestanek SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Člani tehničnega odbora SIST/TC NAD so se 28. marca 2019 sestali v TOC d.o.o.,Tehnološko okoljski in logistični center, d.o.o., Dekani 3A, 6271 Dekani.

Člani so na sestanku potrdili nekaj novih standardizacijskih dokumentov ter pregledali in potrdili nacionalni dodatek k standardu SIST EN 14214:2012+A2:2019, Goriva za motorna vozila - Metilni estri maščobnih kislin (FAME) za dizelske motorje in ogrevanje - Zahteve in preskusne metode. Osnutek nacionalnega dodatka gre v javno obravnavo z majem 2019. Če pripomb v času javne obravnave ne bo, bo izdan s 1. junijem 2019.

Sestali se bodo ponovno v drugi polovici septembra 2019.

 

Sestanek tehničnega odbora SIST/TC AKU Akustika

Člani tehničnega odbora SIST/TC AKU Akustika so se 13. marca 2019 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor, ki skrbi za standardizacijo na področju akustike, je bil ustanovljen leta 2002. Od njegove ustanovitve mu je predsedoval prof. dr. Mirko Čudina. Zaradi upokojitve dolgoletnega predsednika so člani na 41. sestanku SIST/TC AKU za novega predsednika izvolili dr. Romana Kuniča.

Tehnični odbor spremlja delo dveh evropskih in enega mednarodnega tehničnega odbora:

 • CEN/TC 126 Akustične lastnosti gradbenih proizvodov in stavb
 • CEN/TC 211 Akustika
 • ISO/TC 43 Akustika

Pri delu SIST/TC AKU sodeluje 13 članov, ki so predstavniki zakonodaje, izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, certifikacijskih organov in proizvajalcev. Tehnični odbor je z metodo ponatisa privzel več kot 152 evropskih in mednarodnih standardov ter pripravil 12 prevodov standardov.

 

Sestanek SIST/TC VAZ Varovanje zdravja

Zdravstveni sektor obsega široko paleto proizvodov in tehnologij, od tradicionalnih medicinskih pripomočkov, kot je infuzijska oprema, do visoko specializiranih tehnologij, kot je tkivno inženirstvo. Njihov cilj je izboljšati zdravstvo in njegove storitve. Z uporabo enotnih pravil in zahtev, zapisanih v standardih, se lahko v zdravstvenih organizacijah in ustanovah po vsej Evropski uniji prispeva k boljši oskrbi in zaščiti pacientov.

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je 8. marca 2019 potekal 72. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC VAZ Varovanje zdravja. Tehnični odbor je bil ustanovljen leta 1999, danes pri njegovem delu sodeluje devet članov, predstavnikov proizvajalcev, zakonodaje, certifikacijskih in izobraževalnih ustanov. SIST/TC VAZ spremlja delo 19 evropskih in 13 mednarodnih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 55 – Dentistry
 • CEN/TC 316 - Medical devices utilizing tissues
 • CEN/TC 293 - Assistive products for persons with disability
 • CEN/TC 285 - Non-active surgical implants
 • CEN/TC 259 - Medical alarms and signals
 • CEN/TC 258 - Clinical investigation of medical devices
 • CEN/TC 257 - Symbols and information provided with medical devices and nomenclature for regulatory data exchange
 • CEN/TC 239 - Rescue systems
 • CEN/TC 215 - Respiratory and anaesthetic equipment
 • CEN/TC 206 - Biocompatibility of medical and dental materials and devices
 • CEN/TC 205 - Non-active medical devices
 • CEN/TC 204 - Sterilization of medical devices
 • CEN/TC 170 - Ophthalmic optics
 • CEN/TC 140 - In vitro diagnostic medical devices
 • CEN/TC 123 - Lasers and photonics
 • CEN/TC 102 - Sterilizers for medical purposes
 • CEN/SS S99 - Health, environment and medical equipment - Undetermined
 • CEN/SS S02  - Transfusion equipment
 • CEN/CLC CWG/QS - CEN/CENELEC Coordinating working group on quality supplements
 • ISO/TC 84 - Devices for administration of medicinal products and intravascular catheters
 • ISO/TC 76 - Transfusion, infusion and injection equipment for medical and pharmaceutical use
 • ISO/TC 212 - Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems
 • ISO/TC 210 - Quality management and corresponding general aspects for medical devices
 • ISO/TC 198 - Sterilization of health care products
 • ISO/TC 194 - Biological evaluation of medical devices
 • ISO/TC 172 - Optics and photonics
 • ISO/TC 170 - Surgical instruments
 • ISO/TC 168 - Prosthetics and orthotics
 • ISO/TC 157 - Mechanical contraceptives
 • ISO/TC 150 - Implants for surgery
 • ISO/TC 121 - Anaesthetic and respiratory equipment
 • ISO/TC 106 - Dentistry

SIST/TC VAZ je z metodo ponatisa privzel več kot 700 evropskih in mednarodnih standardov ter pripravil dve izvirni tehnični poročili:

 • SIST-TP 1033 Priporočila za transport krvnih in drugih diagnostičnih vzorcev
 • SIST-TP 1034 Priporočila za ravnanje s krvnimi vzorci

Člani SIST/TC VAZ so pripravili prevode sledečih standardov:

 • SIST EN ISO 15189, Medicinski laboratoriji - Posebne zahteve za kakovost in usposobljenost
 • SIST EN ISO 14971, Medicinski pripomočki - Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih
 • SIST EN ISO 13485, Medicinski pripomočki - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za zakonodajne namene
 • SIST EN 16872, Zdravstvene storitve, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije - Zahteve za storitve zdravstvenega varstva, ki jih opravljajo zdravniki z dodatno kvalifikacijo iz homeopatije

Zdravje je pomemben dejavnik za blaginjo posameznika in družbe. Zato sta pomembna visoka stopnja informiranosti ter upoštevanje veljavne zakonodaje. Nova evropska zakonodaja zagotavlja varnost in učinkovitost medicinskih pripomočkov. Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredba (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih bo do leta 2022 nadomestila 3 obstoječe Direktive.

Medicinski pripomočki imajo pomemben vpliv tudi na gospodarstvo, saj na evropskem trgu zagotavljajo 110 bilijonov evrov prometa in 675.000 delovnih mest. Zdravstveni sektor je velik vir inovativnih tehnologij. Nove tehnologije nudijo možnosti za korenito spremembo sistemov zdravstvenega varstva. Zato jih je potrebno ustrezno ovrednotiti z več vidikov: stroškovne učinkovitosti, varnosti, enakosti in ponovljivosti, pri čemer ima pomembno vlogo standardizacija.

 

Sestanek SIST/TC SPO Šport

Na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je 7. marca 2019 potekal 58. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC SPO Šport. Njegovo področje dela je standardizacija športne, rekreacijske in otroške igralne opreme s poudarkom na preskusnih metodah, označevanju, vzdrževanju, terminologiji, funkcionalnih in varnostnih zahtevah. Vključuje tudi standardizacijo zunanjih in notranjih športnih površin. Odbor spremlja delo naslednjih evropskih oz. mednarodnih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 136 Oprema za šport in prosti čas
 • CEN/TC 217 Površine za športne dejavnocti
 • CEN/TC 333 Kolesa
 • ISO/TC 83 Oprema za šport in rekreacijo

Na sestanku so člani pregledali nove osnutke standardov ter pripravili program dela za leto 2019. Odbor ima 11 članov, predstavnikov zakonodajalcev, izobraževalnih in raziskovalnih institucij, certifikacijskih organov in proizvajalcev. Štirje člani tehničnega odbora so aktivno vključeni v standardizacijsko delo na evropski ravni ter sodelujejo kot predstavniki Slovenije pri:

 • CEN/TC 136/SC 1 Playground equipment for children
 • CEN/TC 136/SC 1/WG 17 Framework for the competence of Playground Inspectors
 • CEN/TC 136/WG 2 Fitness centres
 • CEN/TC 136/WG 15 Ropes courses
 • CEN/TC 136/WG 17 Trampoline parks
V razpravi o tehničnem poročilu SIST-TP CEN/TR 17207:2018, Otroška igrišča in območja za rekreacijo - Okvir za kompetence pregledovalcev otroških igrišč, so se prisotni člani pogovarjali o različnih praksah pregledov otroških igrišč. Prisotni na sestanku so se strinjali, da bi bilo v Sloveniji treba vzpostaviti sistem pregledov otroških igrišč, ki bi za zagotavljanje varnosti otroških igrišč upošteval kakovost skladnosti celote (poznavanje opreme, okolja, materialov, razvoja otrok, analize tveganja, standardov  in zakonodaje).
 

Sestanek 59. seje Strokovnega sveta SIST za splošno področje 

Člani strokovnega sveta so se sestali 28. novembra 2018. Po dogovoru, da se strokovni svet vsaki dve leti sestane s predsedniki vseh aktivnih tehničnih odborov SIST/TC, v vmesnem obdobju pa s predsedniki tehničnih odborov na posameznem področju, se je tokrat predstavilo področje gradbeništva, osrednja tema pa je bilo informacijsko modeliranje gradenj.

V okviru rednega dela so se člani strokovnega sveta seznanili z novimi člani tehničnih odborov SIST, dr. Marijana Nečemra z Instituta »Jožef Stefan« so potrdili kot eksperta na delovnem področju ISO/TC 201/SC10/WG 1 Tehnika XRF, podprli pa so tudi kandidaturo Janeza Jakopa iz PF d.o.o. za predsednika ISO/TC 118/SC4/WG1 Čistost stisnjenega zraka in oprema za njegovo obdelavo.

V nadaljevanju so člani potrdili privzem standarda ISO 20456:2017, Meritve pretoka tekočin v zaprtih cevovodih – Navodilo za uporabo elektromagnetnih merilnikov pretoka za prevodne tekočine, kot slovenskega standarda. Potrdili so Program dela SIST/TDT splošnega področja standardizacije za leto 2019 in obravnavali pobudo, da se za A-deviacijo standarda EN 16686:2015, Osteopatska zdravstvena oskrba, glasuje "proti". Pri tem so ugotovili, da področje osteopatije v Sloveniji ni standardizacijsko podprto in da imajo tako premalo informacij o tem področju. Zato so sklenili, da se na dokument za A-deviacijo standarda EN 16686:2015 glasuje z "vzdržani".

Gospa Naglič je poročala o zasedanju CEN BT.

Na koncu pa so člani razpravljali še o prevodih standardov o malih čistilnih napravah. Sklenili so, da osnutke standardov prEN 12566-1, 3, 6 in 7 posredujejo zasl. prof. dr. Petru Glaviču, da pripravi strokovne pripombe o zapisu veličin, enot in formul v standardih, ki bodo posredovane ustreznemu sekretariatu preko glasovalnega portala.

 

Sestanek SIST/TC OTR Izdelki za otroke

Tehnični odbor SIST/TC OTR Izdelki za otroke se je po treh pisnih sestankih spet sešel 23. oktobra 2018 v Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Tehnični odbor se ukvarja s standardizacijo horizontalnih zahtev za varnost izdelkov in opreme, namenjene majhnim otrokom. Zajeti so vsi izdelki in oprema za sedenje, kopanje, previjanje in nego telesa, hranjenje, spanje, prevoz in zaščito majhnih otrok s poudarkom na preskusnih metodah, označevanju, vzdrževanju, navodilih za uporabnika, terminologiji ter funkcionalnih in varnostnih zahtevah. Vključena pa je tudi standardizacija igrač.

Področje dela obsega:

 • CEN/TC 52 Varnost igrač
 • ISO/TC 181 Varnost igrač                                                      
 • CEN/TC 252 Izdelki za otroke             
 • CEN/TC 398 Izdelki za zaščito otrok
 • CEN/TC 248/WG 20 Varnost otroških oblačil
 • CEN/TC 248/WG 34 Tveganja v spalnem okolju

Na sestanku so prisotni pregledali dosedanje delo in določili program za naslednje leto. Poleg spremljanja standardov v pripravi in oblikovanja pripomb je velik del naporov tehničnega odbora usmerjen k prevajanju in usklajevanju besedila opozoril, potrebnih za igrače in druge izdelke za otroke. V ta namen je Evropski komite za standardizacijo (CEN) že izdal dve tehnični poročili, v katerih je zbral potrebna opozorila v jezikih članic:

 • SIST-TP CEN/TR 15071:2015, Varnost igrač - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v skupini EN 71, v uradne jezike članic CEN, in
 • SIST-TP CEN/TR 15775:2009, Izdelki za otroke - Prevodi opozoril in navodil za uporabo, navedenih v standardih za izdelke za otroke, v uradne jezike članic CEN.

 

Sestanek SIST/TC TLP Tlačne posode

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo se je 16. oktobra 2018 sestal tehnični odbor SIST/TC TLP Tlačne posode.

Tehnični odbor SIST/TC TLP se ukvarja s standardizacijo na področju tlačnih posod, cevi pod tlakom in pripadajoče opreme:

 • CEN/TC 23      Premične plinske jeklenke
 • CEN/TC 54      Nekurjene (neogrevane) tlačne posode
 • CEN/TC 74      Prirobnice in prirobnični spoji
 • CEN/TC 203    Cevi, fitingi in pribor iz duktilne železove litine
 • CEN/TC 210    Nadzemni rezervoarji in posode iz umetnih mas, ojačanih s steklenimi vlakni
 • CEN/TC 265    Kovinski rezervoarji za skladiščenje tekočin
 • CEN/TC 267    Kovinski industrijski cevovodi
 • CEN/TC 268    Kriogene posode
 • CEN/TC 269    Mnogovodni in vodocevni kotli
 • CEN/TC 286    Oprema in pribor za utekočinjeni naftni plin (UNP)
 • CEN/TC 296    Cisterne za prevoz nevarnega blaga
 • CEN/TC 393    Bencinski servisi
 • ISO/TC 5         Cevi, fitingi in pribor iz železove litine.

Standardi tega področja so večinoma harmonizirani in v podporo različnim direktivam.

Odbor ima 20 članov, ki prihajajo iz različnih podjetij, Zveze društev energetikov Slovenije, Slovenske akreditacije, Inšpektorata za energetiko in rudarstvo in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Tehničnemu odboru se je pridružila gospa Irena Razpotnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je predstavila trenutno stanje na področju zakonodaje:

Nova sta naslednja predpisa:

 • Dopolnitev pravilnika o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 59/18)
 • Sprememba pravilnika o enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 60/18).

V septembru sta v Uradnem listu EU z dne 14. 9. 2018 (C 326) izšla nov seznam harmoniziranih standardov za enostavne tlačne posode (Direktiva Sveta 2014/29/EU) in seznam harmoniziranih standardov za tlačno opremo (Direktiva Sveta 2014/68/EU). Pripravlja se sprememba pravilnika o preskušanju opreme pod tlakom. V septembru je bil na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo sestanek kontrolnih organov.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde in osnutke v pripravi ter uskladili izraze.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v 15. oktobra 2019.

 

Sestanek SIST/TC NAD Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi

Člani tehničnega odbora SIST/TC NAD so se 11. oktobra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VZD ima devet članov ter spremlja standardizacijsko delo na področju metod merjenja, vzorčenja in preskušanja, terminologije in specifikacij za naftne proizvode, maziva in sorodne proizvode.

V okviru tehničnega odbora SIST/TC NAD delujeta tudi dve delovni skupini: WG 1 Goriva in WG 2 Maziva.

Tehnični odbor SIST/TC NAD spremlja naslednja evropska in mednarodna delovna telesa:

 • CEN/WS 015 Bioetanol (E85) kot gorivo za motorna vozila
 • CEN/WS 061 Mešanice parafinskega dizelskega goriva iz sinteze (XTL) ali (HVO) in metilnih estrov maščobnih kislin (FAME)
 • CEN/SS N21 Plinasta goriva in gorljivi plin
 • CEN/TC 19 Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi in 39 njegovih delovnih skupin
 • CEN/TC 19/SC 1 Bitumni in sorodni proizvodi in pet njegovih delovnih skupin
 • ISO/TC 193 Zemeljski plin
 • ISO/TC 193/SC 1 Analize zemeljskega plina
 • ISO/TC 28 Naftni proizvodi in maziva
 • ISO/TC 28/SC 1 Terminologija
 • ISO/TC 28/SC 2 Dinamično merjenje nafte
 • ISO/TC 28/SC 4 Razvrstitve in specifikacije
 • ISO/TC 28/SC 5 Merjenje lahkih ogljikovodikovih tekočin
 • CEN/TC 441 Označevanje goriv

Člani so na sestanku potrdili program dela za leto 2019 in pripravili osnutek izvirnega standarda SIST 1030, Naftni proizvodi – Utekočinjeni naftni plini – Komercialna mešanica propan-butan – Goriva za gospodinjstvo in splošno uporabo – Zahteve in preskusne metode.

Sestali se bodo ponovno 30. januarja 2019.

 

Sestanek SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata

Na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani se je 26. septembra 2018 sestal tehnični odbor SIST/TC KAT Karakterizacija tal, odpadkov in blata. Po lanski reorganizaciji delovno področje tehničnega odbora obsega:

 • CEN/TC 223 Izboljševalci tal in rastni substrati                                               
 • CEN/TC 260 Gnojila in sredstva za apnjenje                                                   
 • ISO/TC 134  Gnojila in izboljševalci tal                                               
 • CEN/TC 455 Rastlinski biostimulansi              
 • CEN/TC 345 Karakterizacija tal                                                                      
 • ISO/TC 190  Kakovost tal                                                                              
 • CEN/TC 308 Karakterizacija in ravnanje z blatom                    
 • CEN/TC 292 Karakterizacija odpadkov                                                           
 • CEN/TC 444 Preskusne metode za karakterizacijo trdnih matriksov z vidika okolja.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske standarde in osnutke v pripravi ter zastavili program dela za naslednji dve leti. V programu dela je priprava izvirnega slovenskega standarda, ki bo združeval izraze in definicije iz horizontalnih evropskih standardov na področju tal, obdelanih bioloških odpadkov in blata.

Posebna pozornost bo namenjena pregledu standardov, ki so navedeni v Pravilniku o obratovalnem monitoringu stanja tal, saj bo Ministrstvo za okolje in prostor ta pravilnik posodobilo. Spremembe se pričakujejo zlasti na področju vzorčenja v skladu z novo skupino mednarodnih standardov ISO 18400.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v januarju 2019.

 

Sestanek SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi

Slovenski inštitut za standardizacijo je 25. septembra 2018 gostil 80. sestanek članov tehničnega odbora SIST/TC KŽP Kmetijski pridelki in živilski proizvodi. Njegovo področje dela je standardizacija preskusnih metod, specifikacij, slovarjev in nomenklatur za področje kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Odbor spremlja delo naslednjih evropskih oz. mednarodnih tehničnih odborov:

 • CEN/TC 174 Sadni in zelenjavni sokovi, analizne metode
 • CEN/TC 275 Analiza živil, horizontalne metode
 • CEN/TC 302 Mleko in mlečni izdelki - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 307 Oljnice, živalske in rastlinske maščobe in olja ter njihovi proizvodi - Vzorčenje in analizne metode
 • CEN/TC 327 Krma - Metode vzorčenja in analize
 • CEN/TC 338 Žito in žitni proizvodi
 • ISO/TC 34 Kmetijski pridelki in  živilski proizvodi

Na sestanku so člani pregledali nove osnutke standardov ter pripravili program dela za leto 2019. Odbor ima 10 članov, predstavnikov zakonodajalcev, univerze, raziskovalnih institucij, certifikacijskih organov in proizvajalcev. Člani tehničnega odbora ugotavljajo premajhno zastopanost proizvajalcev, zato vabimo vse, ki se ukvarjate s kmetijskimi pridelki ali živilskimi proizvodi, da se obrnete na SIST za informacije o sodelovanju (kontakt: edita.kiralj@sist.si) v tehničnem odboru.

 

Sestanek SIST/TC VLA Vlaga

Člani tehničnega odbora SIST/TC VLA so se 18. septembra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VLA ima šest članov, predstavnikov proizvajalcev, certifikacijskih organov in javnih ustanov ter spremlja standardizacijsko delo na področju hidroizolacij:

 • CEN/TC 254 Fleksibilni tesnilni trakovi
 • CEN/TC 314 Bitumenski mastiks za hidroizolacijo
 • CEN/TC 336 Bitumenska veziva
 • CEN/TC 349 Tesnilne mase za stike
 • CEN/TC 361 Bitumenski premazi

Poleg rednega spremljanja priprave in privzema evropskih standardov člani SIST/TC VLA skrbijo za redni pregled petih izvirnih slovenskih nacionalnih standardov:

 • SIST 1031, Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski hidroizolacijski trakovi – Zahteve
 • SIST 1035, Bitumen in bitumenska veziva – Cestogradbeni, s polimeri modificirani bitumni – Zahteve in pravila za uporabo SIST EN 14023
 • SIST 1036, Bitumen in bitumenska veziva – Kationske bitumenske emulzije – Zahteve
 • SIST 1037, Bitumen in bitumenska veziva – Raztopine bitumenskega veziva za predhodne premaze – Zahteve
 • SIST 1039, Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Zahteve.

Če vas zanima sodelovanje pri delu tehničnega odbora SIST/TC VLA, se obrnite na SIST (kontakt: edita.kiralj@sist.si).

 

Sestanek SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi

V Slovenskem inštitutu za standardizacijo je 11. septembra potekal letni sestanek tehničnega odbora SIST/TC KDS Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi. Odbor ima osem članov, ki prihajajo iz različnih laboratorijev, zdravstvenega inšpektorata in Urada za kemikalije; razen Ilirije predstavnikov industrije ni v odboru. Delovno področje tehničnega odbora SIST/TC KDS zajema:

 • CEN/TC 216 Kemična razkužila in antiseptiki
 • CEN/TC 276 Povšinsko aktivne snovi
 • ISO/TC 91 Povšinsko aktivne snovi
 • CEN/TC 347 Metode za analizo alergenov
 • CEN/TC 392 Kozmetika
 • ISO/TC 217 Kozmetika
 • CEN/TC 435 Tetoviranje.

Člani tehničnega odbora so pregledali nove evropske in mednarodne standarde ter osnutke v pripravi ter se seznanili z izvajanjem zastavljenega programa dela, ki vključuje tudi terminologijo. V programu dela za leto 2019 ni novih prevodov standardov.

Naslednji sestanek tehničnega odbora bo v začetku septembra 2019.

 

Sestanek SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja

Člani tehničnega odbora SIST/TC VZD so se 6. septembra 2018 sestali na Slovenskem inštitutu za standardizacijo. Tehnični odbor SIST/TC VZD ima osem članov ter spremlja evropsko in mednarodno standardizacijsko delo na področju:

 • CEN/TC 319 Vzdrževanje in deset njegovih delovnih skupin
 • ISO/PC 251 Upravljanje premoženja

Na sestanku so člani potrdili program dela za leto 2019 ter pregledali in potrdili prevod standarda SIST ISO 55000:2017, Obvladovanje premoženja – Pregled, načela in terminologija.

Člani aktivno sodelujejo v CEN/TC 319/WG10, ki pripravlja nov standard EN16646-2, Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja, ki govori o funkciji vzdrževanja. Aktivno sodelujejo tudi z DVS in DSAM znotraj DVS, EFNMS in OMAINTEC (dokumentacija, predavanja, članki …). Za strokovno revijo Vzdrževalec redno pišejo članke.