Slovenski inštitut za standardizacijo

 

SIST/TC BBB Beton, armirani beton in prednapeti beton: SIST EN 206:2013

Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost 

 

Ta evropski standard velja za beton za konstrukcije, betonirane na mestu uporabe, za montažne konstrukcije ter za montažne konstrukcijske izdelke za stavbe in inženirske konstrukcije. 

Beton po tem evropskem standardu je lahko:

 • normalno težek, težek in lahek,
 • proizveden na gradbišču, transportni beton ali proizveden v obratu za montažne betonske izdelke,
 • zgoščen ali samozgoščevalni beton, ki ne vsebuje znatnih količin zajetega zraka, razen namerno vnesenega zraka.

Ta standard predpisuje zahteve za: 

 • osnovne materiale za beton,
 • lastnosti svežega in strjenega betona ter njihovo preverjanje,
 • omejitve za sestavo betona,
 • specifikacijo betona,
 • dostavo svežega betona,
 • postopke kontrole proizvodnje,
 • merila skladnosti in vrednotenje skladnosti. 

Drugi evropski standardi za specifične proizvode, npr. montažne izdelke, ali za postopke s področja tega standarda lahko zahtevajo ali dovoljujejo odstopanja od tega standarda.
V drugih evropskih standardih so lahko podane dodatne ali drugačne zahteve za specifično uporabo, na primer:

 • za beton za ceste in druge prometne površine (npr. betonska vozišča po EN 13877-1),
 • za posebne tehnologije (npr. brizgani beton, skladen z EN 14487).

Dodatne zahteve ali drugačne preskusne metode so lahko specificirane za posebne tipe betonov in namen uporabe, na primer:

 • beton za masivne konstrukcije (npr. pregrade),
 • suhe betonske mešanice,
 • beton z Dmax 4 mm ali manj (malta),
 • samozgoščevalne betone (SCC), ki vsebujejo lahki ali težki agregat ali vlakna,
 • beton z odprto strukturo (npr. porozne betone za dreniranje).

Ta standard ne velja za:

 • avtoklavirani celičast beton,
 • penobeton,
 • beton z gostoto pod 800 kg/m3,
 • ognjevzdržni beton. 

Ta standard ne obravnava zdravstvenih in varnostnih zahtev za zaščito delavcev med proizvodnjo in dostavo betona.