Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015, SIST-TS ISO/TS 9002:2016 (prevod v slovenščino)

SIST-TS ISO/TS 9002:2016, Sistemi vodenja kakovosti - Smernice za uporabo standarda ISO 9001:2015

SIST-TS ISO/TS 9002:2016 daje napotke o namenu zahtev v standardu ISO 9001:2015 in navaja primere možnih ukrepov, ki jih organizacija lahko sprejme, da bi izpolnila te zahteve. Dokument tem zahtevam ničesar ne dodaja niti odvzema ali jih kakorkoli spreminja. Ta dokument ne predpisuje obveznih pristopov k izvedbi oziroma ne zagotavlja kakršnekoli prednostne metode interpretacije.

Ta dokument je bil razvit v pomoč uporabnikom pri uporabi zahtev sistema vodenja kakovosti v skladu standardom ISO 9001:2015, Sistemi vodenja kakovosti – Zahteve. Daje napotke o korelaciji med točkami 4 do 10 standarda ISO 9001:2015, ne daje pa napotkov o dodatkih A in B k standardu ISO 9001:2015. Kjer obstaja neposredna korelacija med postavkami seznama (tj. alinejami) v določeni točki standarda ISO 9001:2015 in temi smernicami, je to navedeno v ustrezni točki tega dokumenta.

Dokument navaja primere, kaj lahko organizacija stori, ne dodaja pa novih zahtev k ISO 9001. Primeri v tem dokumentu niso dokončni, temveč zgolj predstavljajo možnosti, ki pa niso vse nujno primerne za vsako organizacijo.

ISO 9001 vsebuje zahteve, ki jih je mogoče objektivno presoditi ali ovrednotiti. V tem dokumentu so vključeni primeri, opisi in možnosti, ki pomagajo tako pri izvajanju sistema vodenja kakovosti kot pri krepitvi njegovega odnosa do celotnega sistema organizacije. S tem ko so smernice v tem dokumentu skladne z modelom vodenja kakovosti ISO 9001, pa niso namenjene razlagam zahtev standarda ISO 9001 ali uporabi za namene presoje oziroma vrednotenja.

Ker so zahteve ISO 9001 splošne, lahko ta dokument uporabljajo organizacije vseh vrst, velikosti, stopenj zrelosti ter vseh sektorjev in geografskih lokacij. Način, kako bo organizacija uporabila te napotke, pa se lahko razlikuje glede na dejavnike, kot so velikost ali kompleksnost organizacije, sprejeti model upravljanja, obseg dejavnosti organizacije ter tveganja in priložnosti, s katerimi se srečuje.