Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Elektromagnetna združljivost (EMC) – 2-4. del: Okolje ...: SIST EN 61000-2-4:2003 (prevod v slovenščino)

SIST EN 61000-2-4:2003, Elektromagnetna združljivost (EMC) – 2-4. del: Okolje – Ravni združljivosti za nizkofrekvenčne prevajane motnje v industrijskih obratih

Ta del IEC 61000 obravnava prevajane motnje v frekvenčnem območju od 0 kHz do 9 kHz. Podaja numerične ravni združljivosti za industrijske in nejavne elektroenergetske razdelilne sisteme z nazivnimi napetostmi do 35 kV in nazivno frekvenco 50 Hz ali 60 Hz.

Elektroenergetski napajalni sistemi na ladjah, letalih, morskih ploščadih in železnicah niso vključeni.

Ravni združljivosti, navedene v tem standardu, se nanašajo na priključno točko v proizvodnem obratu. Za raven motenj na priključnih sponkah opreme, napajane iz teh sistemov, se navadno lahko šteje, da je enaka kot raven na priključni točki v proizvodnem obratu. V nekaterih primerih pa ni tako, še posebej pri dolgih napajalnih vodih, namenjenih za napajanje posebnega bremena, ali pri motnjah, ki izvirajo ali so ojačene znotraj inštalacije, katere del je oprema.

Ravni združljivosti so določene za vrste elektromagnetnih motenj, ki jih je mogoče pričakovati na katerikoli priključni točki v postroju (IPC) v industrijskih obratih ali drugih nejavnih omrežjih, kot napotek za:

 1. določitev mejnih vrednosti oddajanja motenj v industrijskih elektroenergetskih sistemih (vključno z ravnmi načrtovanja, definiranimi v 3.1.5);

OPOMBA 1:      V elektromagnetnih okoljih industrijskih in drugih nejavnih omrežij je mogoče zelo široko območje pogojev. V tem standardu te pogoje približno pokrivajo trije razredi, opisani v točki 4. Vendar pa je operater takega omrežja odgovoren, da pri določitvi zgoraj omenjenih mejnih vrednosti upošteva posebne elektromagnetne in ekonomske pogoje, vključno s karakteristikami opreme;

 1. izbiro ravni odpornosti za opremo v teh sistemih.

Upoštevane so naslednje vrste motenj:

 • napetostni odkloni,
 • napetostni upadi in kratke prekinitve,
 • napetostno neravnotežje,
 • spremembe omrežne frekvence,
 • harmoniki do reda 50,
 • medharmoniki do 50. harmonika,
 • komponente napetosti pri višjih frekvencah (nad 50. harmonikom),
 • enosmerna komponenta,
 • prehodne prenapetosti.

Ravni združljivosti so podane za različne razrede elektromagnetnih okolij, ki jih določajo značilnosti napajalnega omrežja.

OPOMBA 2:      Ravni združljivosti na skupnih priključnih točkah (PCC) v javnih omrežjih so za nizkonapetostna omrežja določene v IEC 61000-2-2 in za srednjenapetostna omrežja v IEC 61000-2-12. Tehnični poročili IEC 61000-3-6 in IEC 61000-3-7 opisujeta pristop upravljavcev omrežij k omejevanju oddajanja motenj iz postrojev in velikih bremen.