Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu: SIST ISO 45001:2018 (prevod v slovenščino)

SIST ISO 45001:2018, Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo                                       

Ta dokument določa zahteve za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu (OH&S) ter podaja napotke za njegovo uporabo, da organizacijam omogoča zagotoviti varna in zdrava delovna mesta s preprečevanjem z delom povezanih poškodb in okvar zdravja ter proaktivno izboljševanje njihovega izvajanja zdravja in varnosti pri delu.

Ta dokument je uporaben za vsako organizacijo, ki želi vzpostaviti, izvajati in vzdrževati sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu, da izboljša zdravje in varnost na delovnem mestu, odpravi nevarnosti ter v največji meri zmanjša tveganja za zdravje in varnost pri delu (vključno s sistemskimi pomanjkljivostmi), izkorišča priložnosti za zdravje in varnost pri delu ter obravnava neskladnosti v sistemu vodenja zdravja in varnosti pri delu, povezane z njenimi aktivnostmi.

Ta dokument pomaga organizaciji doseči predvidene izide njenega sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu. Skladno s politiko organizacije o varstvu in zdravju pri delu predvideni izidi sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu vključujejo:

  • nenehno izboljševanje izvajanja zdravja in varnosti pri delu,

  • izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev,

  • doseganje ciljev zdravja in varnosti pri delu.

Ta dokument je uporaben za vsako organizacijo ne glede na njeno velikost, vrsto in aktivnosti. Uporablja se pri tveganjih za zdravje in varnost pri delu, ki so pod nadzorom organizacije, pri čemer se upoštevajo dejavniki, kot je kontekst, v katerem organizacija deluje, ter potrebe in pričakovanja njenih delavcev in drugih zainteresiranih strani.

Ta dokument ne navaja posebnih kriterijev za izvajanje zdravja in varnosti pri delu niti ne predpisuje zasnove sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu.

Ta dokument omogoča organizaciji, da s svojim sistemom vodenja zdravja in varnosti pri delu zajame še druge vidike zdravja in varnosti, kot je dobro počutje delavcev.

Ta dokument ne obravnava vprašanj, kot so varnost proizvodov, škoda na lastnini ali vplivi na okolje, razen kadar ta pomenijo tveganje za delavce in druge relevantne zainteresirane strani.

Ta dokument je mogoče v celoti ali delno uporabiti za sistematično izboljševanje vodenja zdravja in varnosti pri delu. Vendar pa sklicevanje na skladnost s tem dokumentom  ni sprejemljivo, razen če so v sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu organizacije vključene vse njene zahteve, ki morajo biti izpolnjene brez izjeme.