Slovenski inštitut za standardizacijo

 

Oprema in podloge otroških igrišč, SIST EN 1176-1:2018 (prevod v slovenščino)

SIST EN 1176-1:2018, Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode

Ta del standarda EN 1176 določa splošne varnostne zahteve za trajno vgrajeno javno opremo in podloge otroških igrišč. Dodatne varnostne zahteve za določene dele opreme otroških igrišč so opredeljene v nadaljnjih delih tega standarda.

Namen tega dela standarda EN 1176 je zagotoviti ustrezno raven varnosti pri igranju na igralih ali okoli njih ter hkrati spodbujati dejavnosti in funkcije, za katere je znano, da koristijo otrokom, saj zagotavljajo dragocene izkušnje, ki jim bodo omogočile obvladovanje razmer zunaj igrišča.

Ta del standarda EN 1176 se uporablja za opremo igrišč, namenjeno individualni in skupinski igri otrok.

Uporablja se tudi za opremo in enote, ki so nameščene kot oprema otroških igrišč, čeprav niso izdelane kot take, vendar izključuje tiste elemente, ki so v standardu EN 71 in Direktivi o varnosti igrač opredeljene kot igrače.

Ne uporablja se za doživljajska igrišča z izjemo elementov, ki so bili pridobljeni komercialno.

OPOMBA: Doživljajska igrišča so ograjena, zavarovana igrišča, vodena in kadrovsko opremljena v skladu s splošno sprejetimi načeli, ki spodbujajo otrokov razvoj in pogosto uporabljajo opremo, ki jo izdelajo sami.

Ta del standarda EN 1176 določa zahteve, ki bodo otroka zavarovale pred nevarnostmi, ki jih morda ne more predvideti med uporabo opreme v skladu z načrtovano uporabo ali na način, ki ga je mogoče razumno pričakovati.

Uporaba električne energije v igralni opremi, bodisi kot igralna dejavnost ali kot gibalna sila, ne spada v področje uporabe tega standarda. Če je uporabljena elektrika, mora biti taka uporaba v skladu z evropskimi in lokalnimi nacionalnimi standardi oziroma predpisi.

V vodi nameščena igralna oprema in oprema, pri kateri je mogoče vodo obravnavati kot površino, ki ublaži udarce, ni v celoti zajeta v tem standardu. Z mokrim okoljem so povezana dodatna tveganja.

Tveganje izpostavljenosti previsokim ravnem ultravijoličnega sevanja v tem standardu ni zajeto.